ดร.สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการ
การท่องเที่ยว

(คณ.มท.)

310035

ผศ.พกุล พัฒน์ดิลก แองเกอร์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
(รอง คบมท.)

410062

อ.แสงเดือน รตินธร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
(รอง คนมท.)

570331

ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(รอง ควมท.)

280025

ผศ.เยาวลักษณ์ ยิ้มอ่อน

ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
(ผช.คมท.)

470266

อ.ศิริณญา เพชรจันทร

ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
(ผช. คมท.)

420061

อ.สาธิตา ทรงวิทยา

หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ
(หภ.อก.)

330069

ผศ.สุวรรณา ตั้งทีฆะรักษ์

หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย
(หภ.ทย.)

520083

อ.วงศกร จันทระ

หัวหน้าภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว
(หภ.ทท.)

540299

อ.เจิมสุดา มานะกุล

หัวหน้าภาควิชาการจัดการการโรงแรม
(หภ.กร.)

510019

อ.ทรงวาด สุขเมืองมา

หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

530052

อ.สมนวัน เหมนาค

หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออกและเอเชียศึกษา

structure