ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม
Bachelor of Arts Program in Tourism Management and MICE Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม)
ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต

บัณฑิตของสาขาการจัดการการท่องเที่ยวสามารถนำ​ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์ รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวประกอบอาชีพต่างๆ เช่น มัคคุเทศก์ พนักงานบริษัทนำเที่ยวและบริษัทธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยวผู้ประสานงานธุรกิจการจัดประชุม นิทรรศการ และการจัดสัมมนานักการตลาดการท่องเที่ยวนักวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวผู้ประกอบการธุรกิจ  นำเที่ยวผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยวผู้ประกอบการธุรกิจไมซ์ พนักงานในองค์กรภาครัฐและเอกชน     ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ และพนักงานและผู้ประกอบการในธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ยานพาหนะ โรงแรม ร้านอาหาร ของที่ระลึก เป็นต้น

ระบบการจัดการศึกษา

ระบบ

หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ เป็นระบบทวิภาค แบ่งเวลาการศึกษาใน 1 ปีการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 ได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ อนึ่งเวลาการศึกษาของภาคการศึกษาฤดูร้อน 3 ภาคการศึกษาให้เทียบเท่ากับเวลาการศึกษาของภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา

การดำเนินการหลักสูตร

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1             สิงหาคม ถึง ธันวาคม

ภาคการศึกษาที่ 2             มกราคม ถึง พฤษภาคม

ภาคฤดูร้อน                     มิถุนายน ถึง กรกฎาคม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  1. 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า

  2. 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักการเทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยพิจารณาเป็นรายกรณี

  3. 3. ผ่านการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยกรุงเทพและระบบการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  4. 4. นักศึกษาที่ขอโอนจากสถาบันอื่นตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพเรื่องการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

  1. โดยการสอบคัดเลือกและคัดเลือกพิเศษในโครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  2. โดยการสอบคัดเลือกร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                       30         หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ                                 9          หน่วยกิต

กลุ่มวิชาบังคับ                                         15         หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเลือก                                           6          หน่วยกิต

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                                              96         หน่วยกิต

วิชาเฉพาะบังคับ                                       42         หน่วยกิต

วิชาเฉพาะเลือก                                       30         หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ                              24         หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเฉพาะ                                        72         หน่วยกิต

กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ                           15         หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ        15         หน่วยกิต

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                    6        หน่วยกิต
ง.  หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                6        หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30  หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)

อก.011*

ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ

3

EN 011

English in Action

 

อก.012*

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

3

EN 012

English for Daily Life

 

อก.013*

ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด

3

EN 013

English for Expressing Ideas

 


กลุ่มวิชาบังคับ
(15หน่วยกิต)

ศท.111

คุณค่าแห่งบัณฑิต

3

GE111

Value of Graduates

 

ศท.112

เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต

3

GE112

Information Technology and the Future World

 

ศท.113

ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์

3

GE113

Thai Language for Creativity

 

ศท.114

พลเมืองไทย พลเมืองโลก

3

GE114

Thai Citizens, Global Citizens

 

ศท.115

สุนทรียภาพแห่งชีวิต

3

GE115

The Art of Life

 

หมายเหตุ * วิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ

กลุ่มวิชาเลือก (6หน่วยกิต)

ศท.116

ทักษะความเป็นผู้นำ

3

GE116

Leadership Skills

 

ศท.117

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

3

GE117

Mathematics for Daily Life

ศท.118

ชีวิตและสุขภาพ

3

GE118

Life and Health

ศท.119

ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

3

GE119

Thai Wisdom and Creative Economy

 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (24 หน่วยกิต)

หน่วยกิต

ทร.162

กฎหมายและจรรยาบรรณในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

3

HT162

Law and Ethics in Tourism and Hospitality Industry

 

ทร.266

การบัญชีและการจัดการทางการเงินสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

3

HT266

Accounting and Financial Management for Tourism and Hospitality Industry

 

ทร.267

พฤติกรรมผู้บริโภคและจิตวิทยาบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

3

HT267

Consumer Behavior and Service Psychology in Tourism and Hospitality Industry

 

ทร.362

กลยุทธ์การตลาดและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

3

HT362

Marketing and Innovation Strategies in Tourism and Hospitality Industry

ทร.363

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

3

HT363

Human Resource Management in Tourism and Hospitality Industry

 

ทร.461

การวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

3

HT461

Research for Tourism and Hospitality Industry

ทท.171

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์

3

TM171

Introduction to TourismIndustry and MICE Business

ทท.376

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์

3

TM376

Information Technology for Tourism Industry and MICE Business

  • กลุ่มวิชาเฉพาะ(72หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ (42 หน่วยกิต)

หน่วยกิต

ธบ.200

ธุรกิจสายการบิน

3

AB200

Airline Business

ทร.224

ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว

3

HT224

Geography for Tourism

ทท.271

การจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

3

TM271

Sustainable Destination Management

ทท.281

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว

3

TM281

Communicative English for Tourism Industry

ทท.372

การวางแผน การจัดการ และการปฏิบัติการการท่องเที่ยวภายใน

และระหว่างประเทศ

3

TM372

Tour Planning organizing and Operations for Inbound and Outbound Tourism

ทท.374

ไทยศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

3

TM374

Thai Studies for Tourism Industry

ทท.375

มัคคุเทศก์

3

TM375

Tour Guides

ทท.377

การเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์

3

TM377

Entrepreneurship in TourismIndustry and MICE Business

ทท.382

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจไมซ์

3

TM382

English for MICE Business

ทท.383

ภาษาอังกฤษสำหรับเทคนิคการนำเสนองานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

และธุรกิจไมซ์

3

TM383

English for Presentation Techniques in TourismIndustry and MICE Business

ทท.420

การจัดการไมซ์

3

TM420

MICE Management

ทท.421

การจัดการกิจกรรมพิเศษทางการตลาด

3

TM421

Special Event Management

ทท.478

สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์

3

TM478

Seminar in TourismIndustry and MICE Business

ทท.484

ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์

3

TM484

English for Tour Guides

  • กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก(30 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ  (15 หน่วยกิต)

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะได้ 1 กลุ่มจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ หรือเลือกเรียนเฉพาะรายวิชาจากกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะใดๆ ที่เปิดในคณะฯ จนครบ 15 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้านการท่องเที่ยว

หน่วยกิต

ทท.101

อาเซียนศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์

3

TM101

ASEAN Studies for Tourism Industry and MICE Business

ทท.102

การตลาดดิจิตอลเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์

3

TM102

Digital Marketing for Tourism Industry and MICE Business

ทท.103

การท่องเที่ยวทางเลือก

3

TM103

Alternative Tourism

ทท.104

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

3

TM104

Creative Tourism Development

ทท.105

การท่องเที่ยวโดยชุมชน

3

TM105

Community Based Tourism

ทท.106

การท่องเที่ยวเชิงอาหาร

3

TM106

Gastronomic Tourism

กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้านธุรกิจไมซ์

หน่วยกิต

ทท.422

การจัดการการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

3

TM422

Meeting and Incentive Travel Management

ทท.423

การจัดการประชุมวิชาชีพระดับนานาชาติ

3

TM 423

Convention Management

ทท.424

การบริหารสถานที่การจัดงาน

3

TM424

Venue Management

ทท.425

การจัดการงานนิทรรศการ

3

TM425

Exhibition Management

ทท.426

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจไมซ์

3

TM426

Service Providers in MICE Business

ทท.427

การจัดการการขนส่งในกิจกรรมไมซ์

3

TM427

Logistics for MICE Management

 

กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (15 หน่วยกิต)

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จากกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพได้1 กลุ่มจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้

  • หรือเลือกเรียนเฉพาะรายวิชาจนครบ 15 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษาอาราบิกเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์

หน่วยกิต

ทท.213

ภาษาอาราบิกในชีวิตประจำวัน

3

TM213

Arabic for Daily Life

ทท.223

ภาษาและวัฒนธรรมอาราบิก

3

TM223

Arabic Language and Culture

ทท.233

ภาษาอาราบิกเพื่อการบริการ

3

TM233

Arabic for Service Industry

ทท.243

ภาษาอาราบิกเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์

3

TM243

Arabic for Tourism Industry and MICEBusiness

ทท.253

ภาษาอาราบิกสำหรับเทคนิคการนำเสนองานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

และธุรกิจไมซ์

3

TM253

Arabic for Presentation Techniques in Tourism Industry and MICE Business

กลุ่มวิชาภาษาบาฮาซาเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์

หน่วยกิต

ทท.214

ภาษาบาฮาซาในชีวิตประจำวัน

3

TM214

Bahasa for Daily Life

ทท.224

ภาษาและวัฒนธรรมบาฮาซา

3

TM224

Bahasa Language and Culture

ทท.234

ภาษาบาฮาซาเพื่อการบริการ

3

TM234

Bahasa for Service Industry

ทท.244

ภาษาบาฮาซาเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์

3

TM244

Bahasa for Tourism Industry and MICE Business

ทท.254

ภาษาบาฮาซาสำหรับเทคนิคการนำเสนองานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์

3

TM254

Bahasa for Presentation Techniques in Tourism Industry and MICE Business

กลุ่มวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์

หน่วยกิต

ทท.215

ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

3

TM215

Chinese for Daily Life

ทท.225

ภาษาและวัฒนธรรมจีน

3

TM225

Chinese Language and Culture

ทท.235

ภาษาจีนเพื่อการบริการ

3

TM235

Chinese for Service Industry

ทท.245

ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์

3

TM245

Chinese for Tourism Industry and MICEBusiness

ทท.255

ภาษาจีนสำหรับเทคนิคการนำเสนองานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

และธุรกิจไมซ์

3

TM255

Chinese for Presentation Techniques in Tourism Industry and MICE Business

กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์

หน่วยกิต

ทท.216

ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน

3

TM216

Japanese for Daily Life

ทท.226

ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

3

TM226

Japanese Language and Culture

ทท.236

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการ

3

TM236

Japanese for Service Industry

ทท.246

ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์

3

TM246

Japanese for Tourism Industry and MICE Business

ทท.256

ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเทคนิคการนำเสนองานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

และธุรกิจไมซ์

3

TM256

Japanese for Presentation Techniques in Tourism Industry and MICE Business

กลุ่มวิชาภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์

หน่วยกิต

ทท.217

ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน

3

TM217

Korean for Daily Life

ทท.227

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี

3

TM227

Korean Language and Culture

ทท.237

ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการ

3

TM237

Korean for Service Industry

ทท.247

ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์

3

TM247

Korean for Tourism Industry and MICEBusiness

ทท.257

ภาษาเกาหลีสำหรับเทคนิคการนำเสนองานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์

3

TM257

Korean for Presentation Techniques in Tourism Industry and MICE Business

กลุ่มวิชาภาษารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์

หน่วยกิต

ทท. 218

ภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน

3

TM218

Russian for Daily Life

ทท.228

ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย

3

TM228

Russian Language and Culture

ทท.238

ภาษารัสเซียเพื่อการบริการ

3

TM238

Russian for Service Industry

ทท.248

ภาษารัสเซียเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์

3

TM248

Russian for Tourism Industry and MICEBusiness

ทท.258

ภาษารัสเซียสำหรับเทคนิคการนำเสนองานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์

3

TM258

Russian for Presentation Techniques in Tourism Industry and MICE Business

กลุ่มวิชาภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์

หน่วยกิต

ทท.219

ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน

3

TM219

Vietnamese for Daily Life

ทท.229

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม

3

TM229

Vietnamese Language and Culture

ทท.239

ภาษาเวียดนามเพื่อการบริการ

3

TM239

Vietnamese for Service Industry

ทท.249

ภาษาเวียดนามเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์

3

TM249

Vietnamese for Tourism Industry and MICE Business

ทท.259

ภาษาเวียดนามสำหรับเทคนิคการนำเสนองานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์

3

TM259

Vietnamese for Presentation Techniques in Tourism Industry and MICE Business

 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้

หน่วยกิต

อก.253

การฟังและการพูด

3

EN253

Listening and Speaking

ทร.101

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน

3

HT101

Competencies Development for ASEAN Tourism Professional

ทร.160

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเบื้องต้น

3

HT160

Introduction to Tourism and Hospitality Industry

ทร.164

บุคลิกภาพสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ

3

HT164

Personality for Service Professionals

ทร.261

จิตวิทยาบริการ

3

HT261

Service Psychology

ทร.263

การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ

3

HT263

Marketing for Tourism and Hospitality

ทร.264

พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

3

HT264

Consumer Behavior in Tourism and Hospitality Industry

ทร.269

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

3

HT269

Communicative English for Tourism and Hospitality Industry

ทร.365

การจัดการกลยุทธ์และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

3

HT365

Strategy and Innovation Management in Tourism and Hospitality Industry

ทร.369

การจัดการการขนส่งผู้โดยสาร

3

HT369

Managing Passenger Logistics

ทท.204

การท่องเที่ยวเฉพาะทาง

3

TM204

Niche Tourism

ทท.206

การจัดการการสื่อสารในธุรกิจท่องเที่ยว

3

TM206

Integrated Communication Marketing for Tourism

ทท.211

การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

3

TM211

Tour Operator and Travel Agency Management

ทท.212

การจัดการธุรกิจแบบเหมาจ่าย

3

TM212

Managing Package Tourism

ทท.221

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการประชุม การจัดนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

3

TM221

Introduction to MICE Management

ทท.231

อารยธรรมโลกเพื่อการนำเที่ยว

3

TM231

World Civilization for Tour Guiding

ทท.232

ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการนำเที่ยว

3

TM232

Arts and Cultures for Tour Guiding

ทท.241

การจัดการธุรกิจเพื่อการพักผ่อนและบันเทิง

3

TM241

Leisure and Entertainment Business Management

ทท.242

การจัดการธุรกิจรีสอร์ทและสปา

3

TM242

Resort and Spa Business Management

ทท.314

เทคนิคการขายและการตลาดสำหรับสินค้าทางการท่องเที่ยว

3

TM314

Selling and Marketing Techniques for Tourism Products

ทท.341

กิจกรรมนันทนาการเพื่อการพักผ่อนและบันเทิง

3

TM341

Recreational Activities for Leisure and Entertainment

ทท.402

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

3

TM402

English Reading and Writing for Tourism

ทท.411

ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยว

3

TM411

Basic English for Tourism

ทท.412

ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อการท่องเที่ยว

3

TM412

Advanced English for Tourism

ทท.415

ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว

3

TM415

English for Travel Agency

ทท.444

กลยุทธ์การตลาดสำหรับแหล่งท่องเที่ยว

3

TM444

Strategic Destination Marketing

ทท.445

การจัดการธุรกิจเรือสำราญ

3

TM445

Cruise Business Management

ทท.452

การจัดการงานเทศกาล

3

TM452

Festival Management

ทท.453

การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม

3

TM453

Cultural Heritage Management

ทท.454

การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

3

TM454

International Tourism

ทท.455

ประสบการณ์วัฒนธรรมต่างชาติ

3

TM455

Cross-Cultural Experience

ทท.456

การท่องเที่ยวภายในประเทศ

3

TM456

Domestic Tourism

ทท.457

การค้นคว้าอิสระ

3

TM457

Independent Study

ทท.458

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยว

3

TM458

Basic Economics for Tourism

สศ.301

เตรียมสหกิจศึกษา

3

CO301

Pre-Cooperative Education

ศป.101

จิตวิทยาทั่วไป

3

LB101

General Psychology

ศป.102

มนุษย์กับสังคม

3

LB102

Man and Society

ศป.103

อารยธรรมเปรียบเทียบ

3

LB103

Comparative Civilization

ศป.105

ทักษะการศึกษา

3

LB105

Study Skills

ศป.144

ความรู้เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

3

LB144

Introduction to Sports Science

ศป.145

โภชนาการเพื่อสุขภาพและการดำรงชีวิต

3

LB145

Nutrition for Health and Living

ศป.146

การจัดการแข่งขันกีฬา

3

LB146

Organization of Sport Competition

ศป.147

การจัดการกิจกรรมการออกกำลังกายและการกีฬา

3

LB147

Exercise and Sports Management

ศป.148

การจัดการและบริหารนันทนาการ

3

LB148

Recreation Management

ศป.202

อารยธรรมไทย

3

LB202

Thai Civilization

ศป.212

ปรัชญา

3

LB212

Philosophy

ศป.213

ความรู้เบื้องต้นทางมนุษยศาสตร์

3

LB213

Introduction to Humanities

ศป.214

การใช้เหตุผล

3

LB214

Reasoning

ศป.215

จริยศาสตร์

3

LB215

Ethics

ศป.221

จิตวิทยาสังคม

3

LB221

Social Psychology

ศป.222

กระบวนการกลุ่ม

3

LB222

Group Process

ศป.231

ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์

3

LB231

Introduction to Political Science

ศป.232

การเมืองการปกครองของไทย

3

LB232

Thai Politics and Government

ศป.233

การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม

3

LB233

Politics and Economics in Society

ศป.241

หลักการของโยคะเพื่อสุขภาพและการดำรงชีวิต

3

LB241

Principles of Yoga for Health and Living

ศป.303

ศิลปวัฒนธรรมไทย

3

LB303

Thai Culture

ศป.304

การครองเรือน

3

LB304

Family Studies

ศป.305

สังคีตนิยม

3

LB305

Music Appreciation

ศป.306

ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ

3

LB306

Economics Geography

ศป.307

บุคลิกภาพและการปรับตัว

3

LB307

Personality and Adjustment

ศป.311

จิตวิทยาเพื่อชีวิตและการทำงาน

3

LB311

Psychology for Life and Work

ศป.312

จิตวิทยาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

3

LB312

Psychology for Quality of Life

ศป.313

จิตวิทยาเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ

3

LB313

Psychology for Leadership

ศป.331

ไทยศึกษา

3

LB331

Thai Studies

ศป.355

ศึกษาวัฒนธรรมต่างชาติ

3

LB355

Cross-Cultural Studies

ศป.401

วิทยาการทหาร

3

LB401

Military Science

ศป.402

การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ

3

LB402

National Security Development

ศป.433

สังคมวิทยาการเมือง

3

LB433

Political Sociology

ศป.444

สัมมนาปัญหาของประเทศในเอเชียอาคเนย์

3

LB444

Seminar on SEA Problems

ศป.455

สังคมวิทยาศาสนา

3

LB455

Religious Sociology

ศป.502

ปรัชญาจีน

3

LB502

Chinese Philosophy

ศป.503

ปรัชญาญี่ปุ่น

3

LB503

Japanese Philosophy

ศป.505

พุทธศาสนากับสังคมไทย

3

LB505

Buddhism and Thai Society

ศป.509

พุทธจริยศาสตร์

3

LB509

Buddhist Ethics

วท.201

มนุษย์กับสภาพแวดล้อม

3

SC201

Man and Environment

 

ง.  หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ6หน่วยกิต

นักศึกษาสามารถเลือกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ ดังนี้

– แผนการศึกษาแบบปกติจะต้องลงทะเบียนเรียนวิชา TM464 และ TM465

– แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชา TM466

 

หน่วยกิต

ทท.464

การฝึกงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

3

TM464

Internship in Tourism Industry

ทท.465

การฝึกงานในธุรกิจไมซ์

3

TM465

Internship in MICE Business

ทท.466

สหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์

6

TM466

Cooperative Education in Tourism Industryand MICE Business

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ (9 หน่วยกิต)
อก.011
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
(3 หน่วยกิต)
EN011
English in Action
            เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่ฝึกฝนทักษะด้านการอ่านจับใจความ การเขียนย่อความ การเขียนถ่ายทอดความคิดแบบอิสระ และการใช้คำศัพท์และไวยากรณ์พื้นฐาน พร้อมทั้งการฝึกฝนทักษะด้านการฟัง การพูด และการออกเสียงโดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการทางภาษา
อก.012
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
(3 หน่วยกิต)
EN012
English for Daily Life
           พัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ฝึกฝนทักษะด้านการอ่านและเขียนแสดงความคิดเห็นโต้ตอบต่อเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งฝึกฝนทักษะด้านการฟัง การออกเสียงและการพูดโต้ตอบเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันโดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการทางภาษา
อก.013
ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด
(3 หน่วยกิต)
EN013
English for Expressing Ideas
            ฝึกฝนทักษะด้านการอ่านและเขียนเรียงความสั้นเพื่อแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลต่อเรื่องที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน เรียนรู้หลักการและฝึกทักษะด้านการนำเสนอ รวมทั้งทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านการฟังและการพูดเพื่อติดต่อสื่อสารในสังคมโดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการทางภาษา
 
กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)
ศท.111
คุณค่าแห่งบัณฑิต
(3 หน่วยกิต)
GE111
Value of Graduates
            ศึกษาวิธีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของการเป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิต การรู้จักตนเอง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สังคม สิ่งแวดล้อม ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ศท.112
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
(3 หน่วยกิต)
GE112
Information Technology and the Future World
            ศึกษาเกี่ยวกับบทบาท ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศผสมผสานกับหลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคมสมัยใหม่ ตลอดจนศึกษาผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อการดำเนินชีวิต
ศท.113
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์
(3 หน่วยกิต)
GE113
Thai Language for Creativity
            ศึกษาภาษาไทย พลวัตในการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันและสังคม  มุ่งเน้นทักษะการฟังและการดู  การพูด  การอ่าน  การเขียน  การตั้งคำถาม ที่พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ ตลอดจนประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิผล
ศท.114
พลเมืองไทย พลเมืองโลก
(3 หน่วยกิต)
GE114
Thai Citizens, Global Citizens
            ศึกษาความหมายและลักษณะที่ดีของการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ ความเชื่อ ภาษาและวัฒนธรรม การศึกษาจะเน้นเรื่องความเสมอภาค ความสามัคคี ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ในวิถีชีวิตแบบสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้มีความตระหนักในการเป็นสมาชิกสังคมที่มีจิตกุศล ตลอดจนมีจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
ศท.115
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
(3 หน่วยกิต)
GE115
The Art of Life
            ศึกษาวิธีการพัฒนาสุนทรียภาพแห่งชีวิต พัฒนาทัศนคติเชิงบวก และสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและกลุ่มคน ศึกษาด้านศิลปะ ดนตรี วรรณกรรม การศึกษาประกอบด้วยการบรรยาย กรณีศึกษา การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติจริง
 
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)
ศท.116
ทักษะความเป็นผู้นำ
(3 หน่วยกิต)
GE116
Leadership Skills
            ศึกษาความสำคัญของการมีภาวะผู้นำในแง่มุมขององค์ประกอบ คุณลักษณะ ความสามารถ กระบวนการคิด ศักยภาพ ที่ส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในการเป็นผู้นำระดับต่างๆ การตระหนักถึงอุดมคติแห่งการเป็นผู้นำที่ดี    มีจิตสาธารณะ และสามารถจัดการกับปัญหาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล รวมถึงการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในทางสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในฐานะที่เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
ศท.117
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
(3 หน่วยกิต)
GE117
Mathematics for Daily Life
            ศึกษาพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ ความหมายของตัวเลข และสัญลักษณ์ที่พบในชีวิตประจำวัน   คณิตศาสตร์กับศิลปะและความงาม คณิตศาสตร์สันทนาการ  และการนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต อาทิ การคำนวณดัชนีมวลกาย การคิดค่าสาธารณูปโภค  การคำนวณภาษีเงินได้ การวางแผนเงินออมและการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้จากสถาบันการเงินต่างๆ เป็นต้น
ศท.118
ชีวิตและสุขภาพ
(3 หน่วยกิต)
GE118
Life and Health
            ความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรม การดูแลสุขภาพของตนเอง อาหารและยา การออกกำลังกาย การส่งเสริมสุขภาพจิต การประกันชีวิตและสุขภาพ การป้องกันตัวจากอุบัติภัย และโรคอุบัติใหม่ รวมทั้งเรื่องของสิทธิมนุษยชน
ศท.119
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
(3 หน่วยกิต)
GE119
Thai Wisdom and Creative Economy
            ศึกษาภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวกับมนุษย์กับมนุษย์มนุษย์กับธรรมชาติ มนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติและองค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อปลุกจิตสำนึกความเป็นไทย และการดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขตลอดจนสามารถนำความรู้ด้านภูมิปัญญาไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการทางการตลาดเพื่อประโยชน์ของบุคคล กลุ่มชน และประเทศชาติ
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ (96 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ(24 หน่วยกิต)
ทร.162
กฎหมายและจรรยาบรรณในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
(3 หน่วยกิต)
HT162
Law and Ethics in Tourism and Hospitality Industry
            ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรม ธุรกิจนำเที่ยว และผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากร ศุลกากร การคมนาคมขนส่ง และกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ นอกจากนี้ยังศึกษาจรรยาบรรณที่ผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและการบริการพึงมี
ทร.266
การบัญชีและการจัดการทางการเงินสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการบริการ
(3 หน่วยกิต)
HT266
Accounting and Financial Management for Tourism and
Hospitality Industry
            ศึกษาความรู้พื้นฐานทั่วไปทางการบัญชีเพื่อให้สามารถนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน ตัดสินใจและควบคุมการดำเนินงานของธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร โดยจะศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทางการบัญชี การควบคุมภายในเพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์กร การวิเคราะห์รายงานทางการเงินของธุรกิจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นทุน การวิเคราะห์ระหว่างต้นทุน – ปริมาณ – กำไร และการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การจัดทำงบประมาณเพื่อการวางแผนกำไรและการลงทุน และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร เพื่อการวางแผนกำไรและการบริหารงานในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ
ทร.267
พฤติกรรมผู้บริโภคและจิตวิทยาบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยและการบริการ
(3 หน่วยกิต)
HT267
Consumer Behavior and Service Psychology in Tourism and Hospitality Industry
            ศึกษาลักษณะ กระบวนการตัดสินใจ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค และแนวโน้มของพฤติกรรมการบริโภคในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ และศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ รวมถึงปัญหาที่เกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้อง หลักมนุษยสัมพันธ์ในการบริการ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่องานบริการ โดยสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
ทร. 62
กลยุทธ์การตลาดและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
(3 หน่วยกิต)
HT 62
Marketing and Innovation Strategies in Tourism and Hospitality Industry
            ศึกษาลักษณะเฉพาะของสินค้าทางธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ และหลักการตลาดเพื่อนำมาใช้ในธุรกิจ ตลอดจนกระบวนการดำเนินงาน กลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ
ทร.363
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
(3 หน่วยกิต)
HT363
Human Resource Management in Tourism and Hospitality Industry
            ศึกษาหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ โดยศึกษาการวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การทำงานเป็นทีม การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การธำรงรักษาบุคลากร การแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทร.461
การวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
(3 หน่วยกิต)
HT461
Research for Tourism and Hospitality Industry
            ศึกษาขั้นตอนและประโยชน์ของการวิจัยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ การตั้งปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูล การใช้โปรแกรมสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจในด้านต่างๆ
ทท.171
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
(3 หน่วยกิต)
TM 171
Introduction to Tourism Industry and MICE Business
            ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยว  องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อาทิ ที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม ระบบโลจิสติกส์ ของที่ระลึก แหล่งท่องเที่ยว และธุรกิจท่องเที่ยว เป็นต้น ตลอดจนศึกษารูปแบบ การดำเนินงานในธุรกิจไมซ์ มูลค่าของอุตสาหกรรมไมซ์ในปัจจุบันและนโยบายของรัฐบาล หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออนาคตและแนวโน้มของการเจริญเติบโตของแต่ละธุรกิจไมซ์
ทท.376
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
(3 หน่วยกิต)
TM376
Information Technology for Tourism Industry and MICE Business
             ศึกษาความเป็นมา และความสำคัญของระบบสำรองที่นั่ง  รวมทั้งฝึกฝนการใช้ระบบเพื่อทำงานต่างๆ เช่น การสืบค้นข้อมูลของเที่ยวบิน  การสำรองที่นั่งของสายการบิน  การคำนวณราคาค่าบัตรโดยสาร การใช้ระบบจองรถเช่า ห้องพัก รถไฟ  เรือสำราญ และระบบการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและสัมมนา จัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาเฉพาะ (72 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ (42 หน่วยกิต)
ธบ.200
ธุรกิจสายการบิน
(3 หน่วยกิต)
AB200
Airline Business
            ศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของธุรกิจสายการบิน ข้อมูลที่ใช้ในการให้บริการการบิน ภูมิศาสตร์การบิน การจัดตารางเวลา บัตรโดยสารและการคำนวณค่าโดยสาร การให้บริการผู้โดยสารทั่วไป การสำรองที่นั่ง ระเบียบพิธีการเข้า-ออกระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าทางอากาศและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน
ทร.224
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
(3 หน่วยกิต)
HT224
Geography for Tourism
                        ศึกษาภูมิศาสตร์ของโลกและของประเทศไทย สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ชาติพันธุ์ ความสัมพันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์กับการจัดการท่องเที่ยว ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อการวางแผนการจัดการนำเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการศึกษานอกสถานที่
ทท.271
การจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(3 หน่วยกิต)
TM271
Sustainable Destination Management
             ศึกษาหลักการและแนวทางการจัดการพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์ แนวคิดการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การสร้างจิตสำนึกในการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  การวิเคราะห์ การวางแผน การดำเนินงาน และการประเมินผลในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ทท.281
การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(3 หน่วยกิต)
TM281
Communicative English for Tourism Industry
            ศึกษาและฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นและคำศัพท์เทคนิคที่ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นทักษะการฟังและการพูด ศึกษาบทสนทนาขั้นพื้นฐานที่นำมาจากการจำลองสถานการณ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
ทท.372
การวางแผน การจัดการ และการปฏิบัติการการท่องเที่ยวภายในและระหว่างประเทศ
(3 หน่วยกิต)
TM372
Tour Planning organizing and Operations for Inbound and Outbound Tourism
            ศึกษาหลักการและแนวทางการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งภายในและระหว่างประเทศ  ตลอดจนกระบวนการและวิธีการจัดทำแผนธุรกิจ การเขียนรายการนำเที่ยว การคิดราคา รวมทั้งวิธีและขั้นตอนในการจัดนำเที่ยวทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยวิธีบูรณาการ รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนในท้องถิ่น และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการนำเที่ยว  วิชานี้มีการฝึกปฏิบัติและทัศนศึกษานอกสถานที่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ทท.374
ไทยศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(3 หน่วยกิต)
TM374
Thai Studies for Tourism Industry
              ศึกษาลักษณะพื้นฐานความเป็นไทย ประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม ความเชื่อและศาสนาตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ รวมทั้งศิลปกรรม  วรรณคดี วรรณกรรม  นาฏศิลป์ ดนตรีไทย  อาหารไทย งานประเพณีและมรดกทางภูมิปัญญาไทย โดยการเรียนการสอนเชิงบูรณาการและนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิชานี้มีการฝึกปฏิบัติและทัศนศึกษานอกสถานที่
ทท.375
มัคคุเทศก์
(3 หน่วยกิต)
TM375
Tour Guides
พื้นความรู้ : ทท. 374
             ศึกษาบทบาท หน้าที่ จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์  ฝึกทักษะการเป็นผู้นำ การวางแผนและการเตรียมการก่อนการเดินทาง กระบวนการการรับเข้าและส่งออกนักท่องเที่ยว  การนำชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆ  ทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รวมถึงความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนอารยธรรมของโลก และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานของมัคคุเทศก์ วิชานี้มีการฝึกปฏิบัติและทัศนศึกษานอกสถานที่
ทท.377
การเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
(3 หน่วยกิต)
TM377
Entrepreneurship in TourismIndustry and MICE Business
                         ศึกษาหลักการบริหารจัดการ การวางแผน การจัดทำแผนธุรกิจ การคำนวณต้นทุน กำไรของผลประกอบการ การดำเนินงานของธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว และธุรกิจไมซ์ รวมถึงแนวทางการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์ การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ และการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนแนวทางการบริหารความเสี่ยงและวิกฤติที่อาจจะเกิดขึ้นในธุรกิจ วิชานี้มีการฝึกปฏิบัติ
ทท.382
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจไมซ์
(3 หน่วยกิต)
TM382
English for MICE Business
            ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ คำศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องในธุรกิจไมซ์ โดยมุ่งเน้นการฟังและการพูดจากบทสนทนาที่จำลองมาจากสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงการอ่านและเขียนเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทท.383
ภาษาอังกฤษสำหรับเทคนิคการนำเสนองานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
(3 หน่วยกิต)
TM383
English for Presentation Techniques in TourismIndustry and MICE Business
            ศึกษาและฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยการฝึกการประมวลความคิด การพูดแบบเป็นทางการ การเตรียมการนำเสนอ และการนำเสนองานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์อย่างมืออาชีพ
ทท.420
การจัดการไมซ์
(3 หน่วยกิต)
TM420
MICE Management
             ศึกษาลักษณะและรูปแบบธุรกิจ หลักการการจัดงานประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ รวมถึงมีการวิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผนการตลาด งบประมาณ ขั้นตอนการดำเนินการ การประเมินผล  การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมจากอุตสาหกรรมไมซ์
ทท.421
การจัดการกิจกรรมพิเศษทางการตลาด
(3 หน่วยกิต)
TM421
Special Event Management
             ศึกษาความหมาย รูปแบบและหลักการบริหารการจัดงาน และกระบวนการการจัดงานรูปแบบต่างๆ การจัดงานประชุม สัมมนา นิทรรศการ งานแสดงสินค้า การดำเนินการจัดเลี้ยงทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ การติดต่อลูกค้า การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดงาน ตลอดจนผลกระทบและแนวโน้มของธุรกิจรับจัดงานในอนาคต  บทบาทหน้าที่และความสำคัญของ Event Management Company (EMC) วิชานี้มีการฝึกปฏิบัติและทัศนศึกษานอกสถานที่
ทท.478
สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
(3 หน่วยกิต)
TM478
Seminar in TourismIndustry and MICE Business
             ศึกษา วิเคราะห์ และอภิปรายเชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการถึงประเด็นร่วมสมัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์  ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคต การรับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา และการสร้างกลยุทธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์ในสภาวการณ์ปัจจุบันวิชานี้มีการฝึกปฏิบัติ
ทท.484
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
(3 หน่วยกิต)
TM484
English for Tour Guides
            ศึกษาและฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานมัคคุเทศก์ทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่การฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมทั้งศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับอาชีพมัคคุเทศก์ ได้แก่ ศิลปะวัฒนธรรม นาฏศิลป์ ดนตรี  สถาปัตยกรรมสื่อสารกับนักท่องเที่ยว และนำชมสถานที่ท่องเที่ยวเป็นภาษาอังกฤษได้
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก (30 หน่วยกิต)
 กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ (15 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้านการท่องเที่ยว
ทท.101
อาเซียนศึกษาเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
(3 หน่วยกิต)
TM101
ASEAN Studies for Tourism Industry and MICE Business
            ศึกษาความสำคัญ ข้อตกลงร่วมกันของประชาคมอาเซียนด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนกฎหมายที่ใช้ร่วมกันในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
ทท.102
การตลาดดิจิตอลเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
(3 หน่วยกิต)
TM102
Digital Marketing for Tourism Industry and MICE Business
            ศึกษาแนวคิด บทบาทของเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล ตลอดจนรูปแบบ การเลือกใช้ และการพัฒนาสื่อดิจิทัล  การจัดการการตลาดบนสังคมออนไลน์  โดยประยุกต์ทักษะและความรู้ทางการตลาด บูรณาการความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ได้จริง ได้แก่ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคในโลกออนไลน์ การกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด การวัดประสิทธิผลการดำเนินการ ผลตอบแทนจากการลงทุน และการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าทางการตลาดดิจิทัล
ทท.103
การท่องเที่ยวทางเลือก
(3 หน่วยกิต)
TM103
Alternative Tourism
            ศึกษาวิวัฒนาการ หลักการ  แนวความคิด รูปแบบ และประเภทของการท่องเที่ยวทางเลือกในยุคปัจจุบัน ตลอดจนพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวรูปแบบดังกล่าว ระบบการท่องเที่ยว องค์ประกอบของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และโครงสร้างของการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่
ทท.104
การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
(3 หน่วยกิต)
TM104
Creative Tourism Development
            ศึกษาความเป็นมา แนวคิด และหลักการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจน คุณลักษณะ ประเภทของทรัพยากร และรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ องค์ประกอบและแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน พฤติกรรมและประเภทของนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งเมืองต้นแบบและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
ทท.105
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
(3 หน่วยกิต)
TM105
Community Based Tourism
            ศึกษาแนวคิด หลักการ ผลกระทบ และองค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลอดจน กระบวนการและเครื่องมือในการวางแผนจัดการการท่องเที่ยวอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์พื้นที่ที่มีศักยภาพและผลกระทบจากการท่องเที่ยว บทบาท ความสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ทท. 106
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร
(3 หน่วยกิต)
TM 106
Gastronomic Tourism
            ศึกษาหลักการ แนวคิด รูปแบบ และประเภทของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ความสัมพันธ์ของอาหารและวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่ออาหารท้องถิ่น และอาหารประจำชาติ ตลอดจนศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย การออกแบบรายการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหาร
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้านธุรกิจไมซ์
ทท.422
การจัดการการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
(3 หน่วยกิต)
TM422
Meeting and Incentive Travel Management
            ศึกษาความสำคัญและประเภทงานประชุมตั้งแต่ระดับองค์กร ขั้นตอนและพิธีการในการจัดงานประชุมต่างๆ การเลือกสถานที่ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนศึกษาประเภทของการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ปัจจัยสนับสนุน กระบวนการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล  การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การวางแผน การคิดต้นทุนของการจัดโปรแกรมท่องเที่ยว การติดต่อประสานงาน การเตรียมความพร้อม  การสร้างความพึงพอใจให้กับหน่วยงานและนักท่องเที่ยว
ทท.423
การจัดการประชุมวิชาชีพระดับนานาชาติ
(3 หน่วยกิต)
TM423
Convention Management
            ศึกษาความสำคัญและประเภทของงานประชุมวิชาชีพระดับนานาชาติ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการจัดงาน การบริหารจัดการด้านการเงิน อาหารและเครื่องดื่ม กิจกรรมและพิธีการของงานประชุม การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการเสนอตัวเพื่อเป็นผู้รับจัดการประชุมระดับนานาชาติ
ทท.424
การบริหารสถานที่การจัดงาน
(3 หน่วยกิต)
TM424
Venue Management
            ศึกษาการจัดการสถานที่จัดงานประชุม งานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และกิจกรรมพิเศษทางการตลาดในรูปแบบโรงแรม รีสอร์ท ศูนย์ประชุม ศูนย์อเนกประสงค์ (MPF) และสถานที่จัดงานแบบอื่นๆ และความสำคัญของสถานที่จัดงานระดับประเทศและนานาชาติ ทักษะการต่อรอง การบริหารจัดการทรัพยากรสถานที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานใน
ธุรกิจไมซ์องค์ประกอบของสถานที่ที่มีผลต่อการเลือกสถานที่จัดงานขนาดของสถานที่จัดงาน ตำแหน่งที่ตั้งของสถานที่จัดงาน แผนผังของสถานที่จัดงาน โครงสร้างพื้นฐานของสถานที่จัดงาน การเดินทางสู่สถานที่จัดงาน และการบริหารจัดการสถานที่จัดประชุมและแสดงสินค้าวิชานี้มีทัศนศึกษานอกสถานที่
ทท.425
การจัดการงานนิทรรศการ
(3 หน่วยกิต)
TM425
Exhibition Management
            ศึกษาหลักการจัดนิทรรศการ กระบวนการจัดนิทรรศการ การวางแผนและการเตรียมการ การเลือกสถานที่จัดนิทรรศการ การออกแบบนิทรรศการ ธุรกิจการจัดนิทรรศการ ผู้แสดงสินค้าและผู้ชมงาน ผลกระทบของการจัดนิทรรศการ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิชานี้มีการฝึกปฏิบัติ
ทท.426
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจไมซ์
(3 หน่วยกิต)
TM426
Service Providers in MICE Business
            ศึกษาบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักในอุตสาหกรรมไมซ์เช่น Travel Management Company (TMC), Destination Management Company (DMC), Incentive Organization/Incentive House, Professional Convention Organizer (PCO), Professional Exhibition Organizer (PEO), Convention and Visitors Bureau (CVB) และบทบาทหน้าที่ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนสนับสนุนในอุตสาหกรรมไมซ์
ทท.427
การจัดการการขนส่งในกิจกรรมไมซ์
(3 หน่วยกิต)
TM427
Logistics for MICE Management
            ศึกษารูปแบบของการขนส่งทางอากาศ ทางบก ทางน้ำ ระบบราง และระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง ในอุตสาหกรรมไมซ์ ตลอดผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญในระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (15 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาภาษาอาราบิกเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
ทท.213
ภาษาอาราบิกในชีวิตประจำวัน
(3 หน่วยกิต)
TM213
Arabic for Daily Life
          ศึกษาคำศัพท์และไวยากรณ์เบื้องต้นที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งฝึกฝนทักษะการฟัง การออกเสียง และการพูดโต้ตอบภาษาอาราบิกได้อย่างถูกต้อง
ทท.223
ภาษาและวัฒนธรรมอาราบิก
(3 หน่วยกิต)
TM223
Arabic Language and Culture
            ศึกษาโครงสร้างของภาษา หลักไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวนภาษาอาราบิกที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอาหรับ พร้อมทั้งฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ทท.233
ภาษาอาราบิกเพื่อการบริการ
(3 หน่วยกิต)
TM233
Arabic for Service Industry
            ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน สำนวนและศัพท์เทคนิคที่ใช้ในธุรกิจบริการ เช่น งานบริการบนเครื่องบิน งานโรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นทักษะการสื่อสารภาษาอาราบิกในชีวิตประจำวัน
ทท.243
ภาษาอาราบิกเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
(3 หน่วยกิต)
TM243
Arabic for Tourism Industry and MICE Business
            ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน สำนวนและศัพท์เทคนิคที่ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์ โดยเน้นทักษะการสื่อสารภาษาอาราบิกในชีวิตประจำวัน
ทท.253
ภาษาอาราบิกสำหรับเทคนิคการนำเสนองานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และธุรกิจไมซ์
(3 หน่วยกิต)
TM253
Arabic for Presentation Techniques in Tourism Industry and MICE Business
            ศึกษาและฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอาราบิกโดยเน้นการฟัง การพูด และการตอบคำถาม การพูดแบบเป็นทางการ การเตรียมการนำเสนอ และการนำเสนองานด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
กลุ่มวิชาภาษาบาฮาซาเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
ทท.214
ภาษาบาฮาซาในชีวิตประจำวัน
(3 หน่วยกิต)
TM214
Bahasa for Daily Life
        ศึกษาคำศัพท์และไวยากรณ์เบื้องต้นที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งฝึกฝนทักษะการฟัง การออกเสียง และการพูดโต้ตอบภาษาบาฮาซาได้อย่างถูกต้อง
ทท. 224
ภาษาและวัฒนธรรมบาฮาซา
(3 หน่วยกิต)
TM  224
Bahasa Language and Culture
            ศึกษาโครงสร้างของภาษา หลักไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวนภาษาบาฮาซาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบรูไน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย พร้อมทั้งฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ทท.234
ภาษาบาฮาซาเพื่อการบริการ
(3 หน่วยกิต)
TM234
Bahasa for Service Industry
            ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน สำนวนและศัพท์เทคนิคที่ใช้ในธุรกิจบริการ เช่น งานบริการบนเครื่องบิน งานโรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นทักษะการสื่อสารภาษาบาฮาซาในชีวิตประจำวัน
ทท.244
ภาษาบาฮาซาเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
(3 หน่วยกิต)
TM244
Bahasa for Tourism Industry and MICE Business
            ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน สำนวนและศัพท์เทคนิคที่ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์ โดยเน้นทักษะการสื่อสารภาษาบาฮาซาในชีวิตประจำวัน
ทท.254
ภาษาบาฮาซาสำหรับเทคนิคการนำเสนองานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และธุรกิจไมซ์
(3 หน่วยกิต)
TM254
Bahasa for Presentation Techniques in Tourism Industry and MICE Business
            ศึกษาและฝึกทักษะการสื่อสารภาษาบาฮาซาโดยเน้นการฟัง การพูด และการตอบคำถาม การพูดแบบเป็นทางการ การเตรียมการนำเสนอ และการนำเสนองานด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
กลุ่มวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
ทท.215
ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
(3 หน่วยกิต)
TM215
Chinese for Daily Life
ศึกษาคำศัพท์และไวยากรณ์เบื้องต้นที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งฝึกฝนทักษะการฟัง การออกเสียง และการพูดโต้ตอบภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง
ทท.225
ภาษาและวัฒนธรรมจีน
(3 หน่วยกิต)
TM225
Chinese Language and Culture
            ศึกษาโครงสร้างของภาษา หลักไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีน พร้อมทั้งฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ทท.235
ภาษาจีนเพื่อการบริการ
(3 หน่วยกิต)
TM235
Chinese for Service Industry
            ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน สำนวนและศัพท์เทคนิคที่ใช้ในธุรกิจบริการ เช่น งานบริการบนเครื่องบิน งานโรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นทักษะการสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
ทท.245
ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
(3 หน่วยกิต)
TM245
Chinese for Tourism Industry and MICEBusiness
            ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน สำนวนและศัพท์เทคนิคที่ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์ โดยเน้นทักษะการสื่อสารภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
ทท.255
ภาษาจีนสำหรับเทคนิคการนำเสนองานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และธุรกิจไมซ์
(3 หน่วยกิต)
TM255
Chinese for Presentation Techniques in Tourism Industry and MICE Business
            ศึกษาและฝึกทักษะการสื่อสารภาษาจีนโดยเน้นการฟัง การพูด และการตอบคำถาม การพูดแบบเป็นทางการ การเตรียมการนำเสนอ และการนำเสนองานด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
กลุ่มวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
ทท.216
ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
(3 หน่วยกิต)
TM216
Japanese for Daily Life
            ศึกษาคำศัพท์และไวยากรณ์เบื้องต้นที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งฝึกฝนทักษะการฟัง การออกเสียง และการพูดโต้ตอบภาษาญี่ปุ่นได้อย่างถูกต้อง
ทท.226
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
(3 หน่วยกิต)
TM226
Japanese Language and Culture
            ศึกษาโครงสร้างของภาษา หลักไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่น พร้อมทั้งฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ทท.236
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการบริการ
(3 หน่วยกิต)
TM236
Japanese for Service Industry
            ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน สำนวนและศัพท์เทคนิคที่ใช้ในธุรกิจบริการ เช่น งานบริการบนเครื่องบิน งานโรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
ทท.246
ภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
(3 หน่วยกิต)
TM246
Japanese for Tourism Industry and MICE Business
            ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน สำนวนและศัพท์เทคนิคที่ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์ โดยเน้นทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน
ทท.256
ภาษาญี่ปุ่นสำหรับเทคนิคการนำเสนองานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
(3 หน่วยกิต)
TM256
Japanese for Presentation Techniques in Tourism Industry and MICE Business
            ศึกษาและฝึกทักษะการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นการฟัง การพูด และการตอบคำถาม การพูดแบบเป็นทางการ การเตรียมการนำเสนอ และการนำเสนองานด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
กลุ่มวิชาภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
ทท.217
ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน
(3 หน่วยกิต)
TM217
Korean for Daily Life
            ศึกษาคำศัพท์และไวยากรณ์เบื้องต้นที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งฝึกฝนทักษะการฟัง การออกเสียง และการพูดโต้ตอบภาษาเกาหลีได้อย่างถูกต้อง
ทท.227
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
(3 หน่วยกิต)
TM227
Korean Language and Culture
            ศึกษาโครงสร้างของภาษา หลักไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวนภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเกาหลี พร้อมทั้งฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ทท.237
ภาษาเกาหลีเพื่อการบริการ
(3 หน่วยกิต)
TM237
Korean for Service Industry
            ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน สำนวนและศัพท์เทคนิคที่ใช้ในธุรกิจบริการ เช่น งานบริการบนเครื่องบิน งานโรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นทักษะการสื่อสารภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน
ทท.247
ภาษาเกาหลีเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
(3 หน่วยกิต)
TM247
Korean for Tourism Industry and MICE Business
            ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน สำนวนและศัพท์เทคนิคที่ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์ โดยเน้นทักษะการสื่อสารภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน
ทท.257
ภาษาเกาหลีสำหรับเทคนิคการนำเสนองานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และธุรกิจไมซ์
(3 หน่วยกิต)
TM257
Korean for Presentation Techniques in Tourism Industry and MICE Business
            ศึกษาและฝึกทักษะการสื่อสารภาษาเกาหลีโดยเน้นการฟัง การพูด และการตอบคำถาม การพูดแบบเป็นทางการ การเตรียมการนำเสนอ และการนำเสนองานด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
 
กลุ่มวิชาภาษารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
ทท.218
ภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน
(3 หน่วยกิต)
TM218
Russian for Daily Life
         ศึกษาคำศัพท์และไวยากรณ์เบื้องต้นที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งฝึกฝนทักษะการฟัง การออกเสียง และการพูดโต้ตอบภาษารัสเซียได้อย่างถูกต้อง
ทท.228
ภาษาและวัฒนธรรมรัสเซีย
(3 หน่วยกิต)
TM228
Russian Language and Culture
            ศึกษาโครงสร้างของภาษา หลักไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวนภาษารัสเซียที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวรัสเซีย พร้อมทั้งฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ทท. 238
ภาษารัสเซียเพื่อการบริการ
(3 หน่วยกิต)
TM  238
Russian for Service Industry
            ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน สำนวนและศัพท์เทคนิคที่ใช้ในธุรกิจบริการ เช่น งานบริการบนเครื่องบิน งานโรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นทักษะการสื่อสารภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน
ทท.248
ภาษารัสเซียเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
(3 หน่วยกิต)
TM248
Russian for Tourism Industry and MICEBusiness
            ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน สำนวนและศัพท์เทคนิคที่ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์ โดยเน้นทักษะการสื่อสารภาษารัสเซียในชีวิตประจำวัน
ทท.258
ภาษารัสเซียสำหรับเทคนิคการนำเสนองานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และธุรกิจไมซ์
(3 หน่วยกิต)
TM258
Russian for Presentation Techniques in Tourism Industry and MICE Business
            ศึกษาและฝึกทักษะการสื่อสารภาษารัสเซียโดยเน้นการฟัง การพูด และการตอบคำถาม การพูดแบบเป็นทางการ การเตรียมการนำเสนอ และการนำเสนองานด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
 
กลุ่มวิชาภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
ทท.219
ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
(3 หน่วยกิต)
TM219
Vietnamese for Daily Life
           ศึกษาคำศัพท์และไวยากรณ์เบื้องต้นที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งฝึกฝนทักษะการฟัง การออกเสียง และการพูดโต้ตอบภาษาเวียดนามได้อย่างถูกต้อง
ทท.229
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
(3 หน่วยกิต)
TM229
Vietnamese Language and Culture
            ศึกษาโครงสร้างของภาษา หลักไวยากรณ์ คำศัพท์ สำนวนภาษาเวียดนามที่ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนาม พร้อมทั้งฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ทท.239
ภาษาเวียดนามเพื่อการบริการ
(3 หน่วยกิต)
TM239
Vietnamese for Service Industry
            ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน สำนวนและศัพท์เทคนิคที่ใช้ในธุรกิจบริการ เช่น งานบริการบนเครื่องบิน งานโรงแรม ภัตตาคาร และธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นทักษะการสื่อสารภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
ทท.249
ภาษาเวียดนามเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
(3 หน่วยกิต)
TM249
Vietnamese for Tourism Industry and MICE Business
            ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน สำนวนและศัพท์เทคนิคที่ใช้ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์ โดยเน้นทักษะการสื่อสารภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน
ทท.259
ภาษาเวียดนามสำหรับเทคนิคการนำเสนองานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และธุรกิจไมซ์
(3 หน่วยกิต)
TM259
Vietnamese for Presentation Techniques in Tourism Industry and MICE Business
            ศึกษาและฝึกทักษะการสื่อสารภาษาเวียดนามโดยเน้นการฟัง การพูด และการตอบคำถาม การพูดแบบเป็นทางการ การเตรียมการนำเสนอ และการนำเสนองานด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  (6 หน่วยกิต)
อก.253
การฟังและการพูด
(3 หน่วยกิต)
EN253
Listening and Speaking
            ฝึกทักษะการฟังและการพูด โดยเน้นการสนทนาแบบที่มิได้เตรียมการล่วงหน้า การอภิปราย และทักษะการนำเสนอเบื้องต้น
ทร.101
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน
(3 หน่วยกิต)
HT101
Competencies Development for ASEAN Tourism Professional
            ศึกษาหลักการเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในวิชาชีพการท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียน การพัฒนาบุคลิกภาพ การแต่งกาย มารยาททางสังคม การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การติดต่อสื่อสาร การบริการลูกค้า การส่งเสริม
สุขอนามัยและความปลอดภัยในที่ทำงาน วัฒนธรรมการทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว รวมถึงการฝึกฝน พัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทร.160
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเบื้องต้น
(3 หน่วยกิต)
HT160
Introduction to Tourism and Hospitality Industry
            ศึกษาวิวัฒนาการ รูปแบบ ประเภท โครงสร้างและลักษณะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ให้ผู้เรียนเข้าใจถึงลักษณะการทำงานและความสัมพันธ์ของธุรกิจบริการประเภทต่างๆเพื่อเป็นพื้นความรู้ในการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในระดับที่สูงขึ้น
ทร.164
บุคลิกภาพสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ
(3 หน่วยกิต)
HT164
Personality for Service Professionals
            ศึกษาบทบาทและความสำคัญของบุคลิกภาพที่มีต่อบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ รวมทั้งหลักในการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆ เช่น การติดต่อสื่อสาร การแต่งกาย มารยาททางสังคม และการสร้างมนุษยสัมพันธ์
ทร.261
จิตวิทยาบริการ
(3 หน่วยกิต)
HT261
Service Psychology
            ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมบริการ หลักมนุษยสัมพันธ์ในการบริการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่องานบริการ การประยุกต์ใช้หลักการทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนากระบวนการบริการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
ทร.263
การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ
(3 หน่วยกิต)
HT263
Marketing for Tourism and Hospitality
            ศึกษาลักษณะเฉพาะของสินค้าทางธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ และหลักการตลาดเพื่อนำมาใช้ในธุรกิจดังกล่าว เช่น การวิเคราะห์ตลาด การวางแผนการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด และการส่งเสริมแผนการตลาดในด้านต่างๆ
ทร.264
พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
(3 หน่วยกิต)
HT264
Consumer Behavior in Tourism and Hospitality Industry
            ศึกษาบทบาทและความสำคัญของความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจบริการ เน้นศึกษาและเปรียบเทียบวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ ปัญหาที่เกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม
ทร.269
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
(3 หน่วยกิต)
HT269
Communicative English for Tourism and Hospitality Industry
            ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ โดยมุ่งเน้นทักษะการฟังและการพูด และศึกษาบทสนทนาขั้นพื้นฐานที่นำมาจากการจำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่มักเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ทร.365
การจัดการกลยุทธ์และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
(3 หน่วยกิต)
HT365
Strategy and Innovation Management in Tourism and Hospitality Industry
            ศึกษาบริบทด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ กระบวนการดำเนินงาน กลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ
ทร.369
การจัดการการขนส่งผู้โดยสาร
(3 หน่วยกิต)
HT369
Managing Passenger Logistics
            ศึกษาหลักทั่วไปและองค์ประกอบของการจัดการขนส่งผู้โดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ การวางแผน การตั้งราคา การบริหารการตลาด การจัดจำหน่าย และการพัฒนาการบริการ  ตลอดจนหน่วยงานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทท.204
การท่องเที่ยวเฉพาะทาง
(3 หน่วยกิต)
TM204
Niche Tourism
            ศึกษาลักษณะเฉพาะและการจัดการการท่องเที่ยวเฉพาะทางในรูปแบบของการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ การท่องเที่ยวเพื่อกีฬา การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา และการท่องเที่ยวเฉพาะทางในรูปแบบอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยว
ทท.206
การจัดการการสื่อสารในธุรกิจท่องเที่ยว
(3 หน่วยกิต)
TM206
Integrated Communication Marketing for Tourism
             ศึกษาลักษณะ ประเภท วิธีการสื่อสารที่ใช้ในธุรกิจท่องเที่ยว กลยุทธ์การเลือกใช้การสื่อสารเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ รวมถึงการแก้ไขวิกฤตการณ์ทางการท่องเที่ยว
ทท.211
การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
(3 หน่วยกิต)
TM211
Tour Operator and Travel Agency Management
            ศึกษาประเภท หลักการบริหารจัดการ การวางแผน และการดำเนินงานของธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว ตลอดจนความแตกต่างระหว่างธุรกิจทั้งสองประเภท
ทท.212
การจัดการธุรกิจแบบเหมาจ่าย
(3 หน่วยกิต)
TM212
Managing Package Tourism
ศึกษาการวางแผนการจัดนำเที่ยว การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว เทคนิคการจัดรายการการท่องเที่ยว การเจรจาต่อรอง การกำหนดต้นทุนและราคา
ทท.221
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการประชุม การจัดนิทรรศการ
และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
(3 หน่วยกิต)
TM221
Introduction to MICE Management
            ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ลักษณะ รูปแบบ และความแตกต่างของธุรกิจการจัดประชุม  ธุรกิจการจัดนิทรรศการ ธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล หน่วยงานและองค์กรที่สนับสนุนการจัดประชุม การจัดนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล  และแนวโน้มของการเจริญเติบโตของแต่ละธุรกิจ
ทท.231
อารยธรรมโลกเพื่อการนำเที่ยว
(3 หน่วยกิต)
TM231
World Civilization for Tour Guiding
            ศึกษาพัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก อารยธรรมตะวันออก และอารยธรรมไทย ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความเชื่อ วรรณคดี และศิลปะ
ทท.232
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการนำเที่ยว
(3 หน่วยกิต)
TM232
Arts and Cultures for Tour Guiding
            ศึกษาลักษณะและรูปแบบของศิลปกรรมตะวันตก ศิลปกรรมตะวันออก และศิลปกรรมไทยในแต่ละยุคสมัย โดยมุ่งเน้นที่ความเชื่อ ความศรัทธาทางศาสนา วิถีชีวิตในแต่ละแหล่งวัฒนธรรม ซึ่งมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมทุกแขนง
ทท.241
การจัดการธุรกิจเพื่อการพักผ่อนและบันเทิง
(3 หน่วยกิต)
TM241
Leisure and Entertainment Business Management
            ศึกษารูปแบบ ประเภท และลักษณะการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการใช้เวลาว่าง และการพักผ่อน และแนวโน้มของธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจร
ทท.242
การจัดการธุรกิจรีสอร์ทและสปา
(3 หน่วยกิต)
TM242
Resort and Spa Business Management
            ศึกษาแนวคิด ประเภท และลักษณะการประกอบธุรกิจรีสอร์ทและสปา การวางแผน การดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์ การตลาด และการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งหลักการควบคุมคุณภาพ แนวโน้มของตลาดรีสอร์ทและสปา
ทท.314
เทคนิคการขายและการตลาดสำหรับสินค้าทางการท่องเที่ยว
(3 หน่วยกิต)
TM314
Selling and Marketing Techniques for Tourism Products
             ศึกษาบทบาทหน้าที่ของพนักงานขาย ขั้นตอนการดำเนินงาน การทำการตลาด และเทคนิคการขายอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลูกค้าและการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า
ทท.341
กิจกรรมนันทนาการเพื่อการพักผ่อนและบันเทิง
(3 หน่วยกิต)
TM341
Recreational Activities for Leisure and Entertainment
             ศึกษาหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการ และฝึกทักษะการเป็นผู้นำกิจกรรมเพื่อสร้างความสนุกสนานให้แก่นักท่องเที่ยว  โดยเฉพาะการเลือกใช้กิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวและเทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ทท. 402
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
(3 หน่วยกิต)
TM 402
English Reading and Writing for Tourism
           ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจท่องเที่ยวโดยเน้นการอ่านบทความที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว รายการท่องเที่ยว โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวตลอดจนฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว โดยเน้นการกรอกแบบฟอร์มการเขียนโน้ตย่อ การบันทึกข้อความ และการเขียนรายการเดินทางท่องเที่ยว
ทท.411
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยว
(3 หน่วยกิต)
TM411
Basic English for Tourism
            ศึกษาคำศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ นาฏศิลป์ ดนตรี และสถาปัตยกรรม
ทท.412
ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อการท่องเที่ยว
(3 หน่วยกิต)
TM412
Advanced English for Tourism
             ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารงานและการบริการทางการท่องเที่ยว ศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ นาฏศิลป์ ดนตรี สถาปัตยกรรม การฟัง พูด อ่านเขียน การจับใจความสำคัญจากเอกสาร บทความ และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการสนทนาทางธุรกิจการท่องเที่ยว
ทท.415
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
(3 หน่วยกิต)
TM415
English for Travel Agency
             ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นการฟังและการพูดจากบทสนทนาที่จำลองมาจากสถานการณ์ต่างๆ ในธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยวรวมถึงการอ่านและเขียนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
ทท.444
กลยุทธ์การตลาดสำหรับแหล่งท่องเที่ยว
(3 หน่วยกิต)
TM444
Strategic Destination Marketing
            ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว แนวโน้มและการแข่งขันในธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึงโอกาสทางธุรกิจที่จะนำกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
ทท.445
การจัดการธุรกิจเรือสำราญ
(3 หน่วยกิต)
TM445
Cruise Business Management
            ศึกษาวิวัฒนาการ สิ่งอำนวยความสะดวก วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมนันทนาการ กลยุทธ์การตลาด กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และแนวโน้มของธุรกิจเรือสำราญ
ทท.452
การจัดการงานเทศกาล
(3 หน่วยกิต)
TM452
Festival Management
             ศึกษาการวางแผน การออกแบบ การประสานงาน การทำการตลาดสำหรับการจัดงานเทศกาลต่างๆ การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาล และการประเมินผลการจัดงาน โดยมีการฝึกปฏิบัติในรายวิชา
ทท.453
การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
(3 หน่วยกิต)
TM453
Cultural Heritage Management
ศึกษาแนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม การพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  และการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
ทท.454
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
(3 หน่วยกิต)
TM454
International Tourism
            ศึกษาการวางแผน การขาย การทำการตลาดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การจัดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้การนำเที่ยว พิธีการการเข้าออกประเทศ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านกับผู้มาเยือน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการนำเที่ยว
ทท.455
ประสบการณ์วัฒนธรรมต่างชาติ
(3 หน่วยกิต)
TM455
Cross-Cultural Experience
             ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศกับเจ้าของภาษา เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ศิลปวัฒนธรรมของผู้คนในประเทศนั้นๆ โดยมีการศึกษาหรือฝึกงานในต่างประเทศ
ทท.456
การท่องเที่ยวภายในประเทศ
(3 หน่วยกิต)
TM456
Domestic Tourism
            ศึกษาการวางแผน การขาย การทำการตลาดสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การจัดการท่องเที่ยวภายในประเทศ นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้การนำเที่ยว การปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนในท้องถิ่น และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการนำเที่ยว โดยมีการฝึกภาคปฏิบัติการจัดนำเที่ยวภายในประเทศ
ทท.457
การค้นคว้าอิสระ
(3 หน่วยกิต)
TM457
Independent Study
              ศึกษาและค้นคว้าในประเด็นทางการท่องเที่ยวที่นักศึกษามีความสนใจเป็นพิเศษ ภายใต้การดูแลและการให้คำที่ปรึกษาของอาจารย์ผู้สอน
ทท.458
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยว
(3 หน่วยกิต)
TM458
Basic Economics for Tourism
             ศึกษาความหมาย ความสำคัญและความเชื่อมโยงของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อธุรกิจการท่องเที่ยว รวมถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์และอุปทานของการท่องเที่ยว ตลอดจนบทบาทอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีต่อธุรกิจการท่องเที่ยว โดยการประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์เข้ากับธุรกิจการท่องเที่ยวในภาคต่างๆ เช่น  โรงแรม ร้านอาหาร และสายการบิน เป็นต้น รวมทั้งผลกระทบของธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม โดยใช้ตัวอย่างของการท่องเที่ยวในประเทศไทยรวมทั้งในและต่างประเทศ
สศ.301
เตรียมสหกิจศึกษา
(3 หน่วยกิต)
CO301
Pre-Cooperative Education
           ศึกษาแนวคิดและความเข้าใจของระบบสหกิจศึกษาตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมและทักษะ     ด้านต่างๆ อาทิ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการเข้ารับการสัมภาษณ์งาน การพัฒนาทักษะในการสื่อสาร บุคลิกภาพ การทำงานเป็นทีม สร้างสรรค์การทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส วัฒนธรรมองค์กร เทคนิคการคิดอย่างสร้างสรรค์ เทคนิคการเขียนรายงาน และการนำเสนอ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ คุณธรรมจริยธรรม รวมถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ ข้อควรปฏิบัติในระหว่างการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยในสถานประกอบการ
ศป.101
จิตวิทยาทั่วไป
(3 หน่วยกิต)
LB101
General Psychology
            ศึกษาความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์  ความเป็นมาของวิชาจิตวิทยาสาขาต่างๆ สรีรวิทยาเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ความเจริญและพัฒนาการด้านต่างๆ แรงจูงใจ การรับรู้ กระบวนการเรียนรู้ ทัศนคติ สติปัญญา บุคลิกภาพ สุขภาพจิต และการมีมนุษยสัมพันธ์
ศป.102
มนุษย์กับสังคม
(3 หน่วยกิต)
LB102
Man and Society
            ศึกษาระเบียบและวิธีการเบื้องต้นทางสังคมวิทยา ลักษณะโครงสร้างของสังคมมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคมและอิทธิพลที่มีต่อกัน ความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาทางสังคมศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสังคมวิทยา ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย์ โครงสร้างและหน้าที่ต่างๆ ของสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การอบรมให้รู้ระเบียบของสังคม สถาบันสังคม การจัดระดับชั้นทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม วิเคราะห์สังคมแบบต่างๆ รวมทั้งปัญหาสังคมที่สำคัญๆ ในปัจจุบัน โดยเน้นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
ศป.103
อารยธรรมเปรียบเทียบ
(3 หน่วยกิต)
LB103
Comparative Civilization
            ศึกษาเปรียบเทียบวิวัฒนาการของอารยธรรมตะวันตกและตะวันออกตั้งแต่เริ่มแรกถึงปัจจุบัน ความขัดแย้งและการผสมผสานระหว่างอารยธรรมตะวันตกและตะวันออกทางด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 16 จนถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งได้หล่อหลอมเป็นพื้นฐานของอารยธรรมโลกปัจจุบัน
ศป.105
ทักษะการศึกษา
(3 หน่วยกิต)
LB105
Study Skills
            ศึกษาและเพิ่มพูนทักษะในการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยศึกษาการใช้เวลาให้เหมาะสม ศึกษาวิธีฟังและจดคำบรรยาย การอ่านตำรา การเตรียมตัวสอบ วิธีทำข้อสอบ การใช้ห้องสมุด การศึกษาค้นคว้า รวมทั้งระเบียบและวิธีการในการเขียนรายงานหรือภาคนิพนธ์
ศป.144
ความรู้เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
(3 หน่วยกิต)
LB144
Introduction to Sports Science
            ศึกษาความหมาย ความสำคัญ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความรู้เบื้องต้นทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยสามารถประยุกต์ใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งประกอบด้วยความรู้ทั่วไปทางด้านสรีรวิทยาการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา โภชนาการการกีฬา กีฬาเวชศาสตร์ ชีวกลศาสตร์การกีฬา เพื่อนำมาพัฒนาศักยภาพในการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
ศป.145
โภชนาการเพื่อสุขภาพและการดำรงชีวิต
(3 หน่วยกิต)
LB145
Nutrition for Health and Living
            ศึกษาทฤษฎี หลักโภชนาการ อาหาร พลังงาน การรับประทานอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ ความสัมพันธ์ของอาหารกับชีวิตประจำวัน อาหารเพื่อเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ อาการขาดสารอาหาร ความสำคัญของสารอาหารแต่ละชนิดต่อร่างกาย การประเมินปริมาณสารอาหารและพลังงานที่ร่างกายได้รับ และการกำหนดอาหารเพื่อให้พอเหมาะกับความต้องการของร่างกาย
ศป.146
การจัดการแข่งขันกีฬา
(3 หน่วยกิต)
LB146
Organization of Sport Competition
            ศึกษาความหมาย ลักษณะขอบข่าย ความมุ่งหมายปรัชญาและอุดมการณ์ ประวัติความเป็นมาของการแข่งขันกีฬาที่สำคัญ หลักการแข่งขันกีฬา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการแข่งขันกีฬา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา ข้อบังคับและระเบียบการแข่งขันกีฬา และการจัดแข่งขันแบบต่างๆ
ศป.147
การจัดการกิจกรรมการออกกำลังกายและการกีฬา
(3 หน่วยกิต)
LB147
Exercise and Sports Management
            ศึกษาหลักการบริหารจัดการบุคคล สถานที่ และอุปกรณ์กีฬาให้สามารถนำหลักวิชาการไปใช้ในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายและการกีฬาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับบุคคลทุกเพศทุกวัย
ศป.148
การจัดการและบริหารนันทนาการ
(3 หน่วยกิต)
LB148
Recreation Management
            ศึกษาความหมาย ลักษณะขอบข่าย และความสำคัญของการบริหารจัดการนันทนาการ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการบริหารจัดการทางนันทนาการ ซึ่งมีความแตกต่างกันไปหลากหลายรูปแบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้องต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป
ศป.202
อารยธรรมไทย
(3 หน่วยกิต)
LB202
Thai Civilization
            ศึกษาประวัติความเป็นมาและลักษณะอารยธรรมของชนชาติไทยตั้งแต่เริ่มแรกตั้งถิ่นฐานจนเป็นราชอาณาจักรที่มีเอกภาพและความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมของไทยในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และศิลปวัฒนธรรม การรับอิทธิพลจากอารยธรรมเขมร มอญ อินเดีย และจีน การเข้ามาของชนชาติตะวันตก และอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และปัญหาความคิดของคนรุ่นใหม่ในสังคมไทยปัจจุบัน
ศป.212
ปรัชญา
(3 หน่วยกิต)
LB212
Philosophy
            ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญา วิวัฒนาการของความคิดปรัชญาอย่างย่อ ความคิดเห็นที่สำคัญในอภิปรัชญา ญาณปรัชญา ปรัชญาศาสนา ปรัชญาการเมืองจริยศาสตร์ ทฤษฎีความดี จริยธรรมส่วนตัวและจริยธรรมสังคม จริยธรรมแห่งการใช้เสรีภาพเพื่อรู้จักมองปัญหาซึ่งบางครั้งคนทั่วไปมองข้าม เพื่อรู้จักพิจารณาทุกคำตอบที่เป็นไปได้
ศป.213
ความรู้เบื้องต้นทางมนุษยศาสตร์
(3 หน่วยกิต)
LB213
Introduction to Humanities
            ศึกษาแนวความคิดและปรัชญาของสาขาวิชามนุษยศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งลักษณะจุดมุ่งหมาย และวิธีการศึกษาของวิชาต่างๆ ในสาขามนุษยศาสตร์
ศป.214
การใช้เหตุผล
(3 หน่วยกิต)
LB214
Reasoning
            ศึกษากฎเกณฑ์การใช้เหตุผล โครงสร้างของการอ้างเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับการใช้เหตุผล เกณฑ์ตัดสินความสมเหตุสมผล การหาข้อความที่ละไว้ การสรุปจากตัวอย่าง การหาสาเหตุ การพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อสรุป ข้อบกพร่องในการใช้เหตุผล การวิเคราะห์การใช้เหตุผลในชีวิตประจำวัน
ศป.215
จริยศาสตร์
(3 หน่วยกิต)
LB215
Ethics
            ศึกษาความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและจริยศาสตร์ โลกทัศน์แบบจิตนิยม สสารนิยม ธรรมชาตินิยม จุดหมาย
ของชีวิตตามอุดมคติ การแสวงหาความสุข ปัญหาเกี่ยวกับความดี เสรีภาพและความรับผิดชอบ เกณฑ์ตัดสินจริยธรรม การวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมร่วมสมัย
ศป.221
จิตวิทยาสังคม
(3 หน่วยกิต)
LB221
Social Psychology
            ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานของจิตวิทยาสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มคน วัฒนธรรมการรับรู้ทางสังคมการมีตัวตนและการปรับตน ค่านิยม ความเชื่อและทัศนคติ การโฆษณาชวนเชื่อรวมทั้งอำนาจหน้าที่และความเป็นผู้นำ
ศป.222
กระบวนการกลุ่ม
(3 หน่วยกิต)
LB222
Group Process
            ศึกษาทฤษฎีของกลุ่มธรรมชาติ และตัวประกอบต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการรวมกลุ่ม  การพัฒนากลุ่ม โครงสร้างของกลุ่ม และการปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม
ศป.231
ความรู้เบื้องต้นทางรัฐศาสตร์
(3 หน่วยกิต)
LB231
Introduction to Political Science
            ศึกษาลักษณะและหน้าที่ทั่วๆ ไปของรัฐ โครงสร้างของรัฐ  อำนาจอธิปไตย รูปรัฐบาล อำนาจ กระบวนการและลัทธิการเมือง กฎหมาย ประชาธิปไตย มติมหาชน การมีส่วนร่วมในการปกครอง พฤติกรรมทางการเมือง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ศป.232
การเมืองการปกครองของไทย
(3 หน่วยกิต)
LB232
Thai Politics and Government
            ศึกษาวิวัฒนาการของระบบการปกครองของไทยกระบวนการทางการเมืองและบทบาทของสถาบันการปกครองของไทย เช่น องค์การฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ รวมทั้งสถาบันอื่นที่มีอิทธิพลต่อการเมืองการปกครองของไทย
ศป.233
การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม
(3 หน่วยกิต)
LB233
Politics and Economics in Society
            ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับลัทธิการเมืองและระบบเศรษฐกิจที่สำคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจ เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมที่มีรูปแบบการปกครองแตกต่างกัน และผลกระทบที่เกิดจากระบบการเมืองและเศรษฐกิจที่มีต่อสังคม
ศป.241
หลักการของโยคะเพื่อสุขภาพและการดำรงชีวิต
(3 หน่วยกิต)
LB241
Principles of Yoga for Health and Living
            ศึกษาปรัชญาและมรรควิถีของโยคะ ท่าอาสนะพื้นฐานเพื่อปรับร่างกายและจิตใจให้สมดุล และชุดการฝีกอาสนะในชีวิตประจำวัน
ศป.303
ศิลปวัฒนธรรมไทย
(3 หน่วยกิต)
LB303
Thai Culture
            ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับความเป็นชาติไทย ได้แก่ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ประเพณี เทศกาล ความรู้ทั่วไปทางจิตรกรรมและประติมากรรมไทย  ประวัติศิลปะไทย ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์ไทย ฯลฯ
ศป.304
การครองเรือน
(3 หน่วยกิต)
LB304
Family Studies
            ศึกษาแนวความคิดและปัญหาของชีวิตการครองเรือน ด้านความเป็นบิดามารดา และด้านสังคม
ศป.305
สังคีตนิยม
(3 หน่วยกิต)
LB305
Music Appreciation
            ศึกษาดนตรีในแบบต่างๆ ของโลกเน้นในเรื่องความเข้าใจในลักษณะดนตรีไทยและสากล เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างและคล้ายคลึงกัน เพื่อให้สามารถชื่นชมและเห็นคุณค่าของดนตรี
ศป.306
ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
(3 หน่วยกิต)
LB306
Economics Geography
            ศึกษาลักษณะแหล่งทรัพยากรและหลักทรัพยากร ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ แหล่งอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมที่สำคัญของโลก ตลอดจนการค้าระหว่างประเทศ
ศป.307
บุคลิกภาพและการปรับตัว
(3 หน่วยกิต)
LB307
Personality and Adjustment
            ศึกษาความหมาย ลักษณะ และประเภทของบุคลิกภาพปัจจัยด้านพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล วิเคราะห์ทฤษฎีบุคลิกภาพตามแนวคิดจิตวิทยาที่สำคัญ ศึกษาการประเมินบุคลิกภาพ ความหมายและประเภทของบุคลิกภาพผิดปกติ ความเครียด และการปรับตัว การพัฒนาและส่งเสริมบุคลิกภาพที่เหมาะสมทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจนความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพกับการสร้างมนุษยสัมพันธ์ เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ศป.311
จิตวิทยาเพื่อชีวิตและการทำงาน
(3 หน่วยกิต)
LB311
Psychology for Life and Work
            ศึกษาหลักการทางจิตวิทยาในการพัฒนาประสิทธิภาพของตนเองเพื่อนำไปสู่การทำงาน ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีอิทธิพลช่วยให้ประสบความสำเร็จในการเลือกอาชีพและการทำงานให้เหมาะสมกับตัวเอง
ศป.312
จิตวิทยาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
(3 หน่วยกิต)
LB312
Psychology for Quality of Life
            ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และระหว่างกลุ่มคนเพื่อพัฒนาให้เกิดความเข้าใจตนเอง เข้าใจบุคคลอื่น อันนำไปสู่การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคคล
ศป.313
จิตวิทยาเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ
(3 หน่วยกิต)
LB313
Psychology for Leadership
            ศึกษาบทบาทความสำคัญของผู้นำและผู้ตาม ผู้นำที่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพ คุณสมบัติของผู้นำ ประเภทของผู้นำ ผู้นำกับการทำงานร่วมกับผู้อื่นและนำทฤษฎีทางจิตวิทยามาพัฒนาภาวะผู้นำในตนเอง
ศป.331
ไทยศึกษา
(3 หน่วยกิต)
LB331
Thai Studies
            ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานของความเป็นไทยอย่างรอบด้าน โดยพิจารณาทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ พัฒนาการทางการเมือง การปกครอง ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม ศิลปกรรม วรรณกรรม พุทธปรัชญา และภูมิปัญญาไทย ตลอดจนพิจารณาการปรับเปลี่ยนและรักษาความเป็นไทยในด้านต่างๆ ของสังคมไทยที่กำลังเปลี่ยนแปลงในสมัยปัจจุบัน
ศป.355
ศึกษาวัฒนธรรมต่างชาติ
(3 หน่วยกิต)
LB355
Cross-Cultural Studies
            ศึกษาและฝึกฝนทักษะการใช้ภาษา การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความเป็นอยู่ การใช้ชีวิต และความเชื่อของคนในประเทศอื่น อาจศึกษาภายในประเทศกับเจ้าของภาษาโดยใช้สถานการณ์จำลองในรูปแบบของ Language Work Camp หรือศึกษาและดูงานในต่างประเทศ
ศป.401
วิทยาการทหาร
(3 หน่วยกิต)
LB401
Military Science
            ศึกษาความรู้ทั่วไปทางทหาร ความสัมพันธ์ระหว่างพลังอำนาจทางทหารกับพลังอำนาจอื่นๆ ของชาติและความจำเป็นของการร่วมมือและการประสานการปฏิบัติระหว่างทหารและพลเรือน
ศป.402
การพัฒนาความมั่นคงแห่งชาติ
(3 หน่วยกิต)
LB402
National Security Development
            ศึกษาความหมายของความมั่นคงปลอดภัยแห่งชาติโครงสร้างและความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงแห่งชาติกับยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนานโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ศป.433
สังคมวิทยาการเมือง
(3 หน่วยกิต)
LB433
Political Sociology
            ศึกษาความเกี่ยวข้องและผลกระทบเบื้องต้นที่มีต่อกันระหว่างการเมืองกับสังคม อธิบายปรากฏการณ์ความสัมพันธ์เชิงพื้นฐานของสังคมกับพฤติกรรมทางการเมืองในสังคมสมัยใหม่ ภายใต้กรอบแนวความคิดเชิงทฤษฎีด้านสังคมวิทยาการเมือง รวมถึงวัฒนธรรมทางการเมือง มิติและความสัมพันธ์ของอำนาจทางการเมืองกระบวนการขัดเกลาทางการเมือง พฤติกรรมการมีส่วนร่วมและการคัดค้านทางการเมือง ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมและการเมืองประชาสังคม และโลกาภิวัตน์
ศป.444
สัมมนาปัญหาของประเทศในเอเชียอาคเนย์
(3 หน่วยกิต)
LB444
Seminar on SEA Problems
            ศึกษาและอภิปรายปัญหาของประเทศในเอเชียอาคเนย์
ศป.455
สังคมวิทยาศาสนา
(3 หน่วยกิต)
LB455
Religious Sociology
            ศึกษาศาสนาในฐานะสถาบันทางสังคม โครงสร้างของศาสนา การจัดองค์กรทางศาสนา ความเชื่อและการแสดงออกทางพฤติกรรมทางศาสนา และความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับสถาบันอื่นๆ ในสังคม
ศป.502
ปรัชญาจีน
(3 หน่วยกิต)
LB502
Chinese Philosophy
            ศึกษาลักษณะทั่วไปของปรัชญาจีน ความคิดของนักปรัชญาคนสำคัญ และแนวโน้มในปัจจุบัน
ศป.503
ปรัชญาญี่ปุ่น
(3 หน่วยกิต)
LB503
Japanese Philosophy
            ศึกษาลักษณะทั่วไปของปรัชญาญี่ปุ่น ความคิดของนักปรัชญาคนสำคัญ ลัทธิชินโตสาขาสำคัญ 2 สาขาของพุทธศาสนานิกายเซนและแนวโน้มในปัจจุบัน
ศป.505
พุทธศาสนากับสังคมไทย
(3 หน่วยกิต)
LB505
Buddhism and Thai Society
            ศึกษาคำสอนของพุทธศาสนา ลักษณะของพุทธศาสนากับสังคมไทย  อดีตและปัจจุบัน
ศป.509
พุทธจริยศาสตร์
(3 หน่วยกิต)
LB509
Buddhist Ethics
            ศึกษาความหมายและความสำคัญของพุทธจริยศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างพุทธจริยศาสตร์กับชีวิตและสังคม ระบบจริยศาสตร์ของศาสนา จริยศาสตร์กับการดำเนินชีวิต การแก้ปัญหาสังคมในปัจจุบัน โดยเน้นพุทธศาสนานิกายเถรวาทแบบไทย
วท.201
มนุษย์กับสภาพแวดล้อม
(3 หน่วยกิต)
SC201
Man and Environment
            ศึกษาความรู้พื้นฐานเรื่องสภาพแวดล้อม การประยุกต์แนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ให้เกิดความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ พันธุศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ประชากรศาสตร์ พิษวิทยา รวมถึงระบบภูมิคุ้มกัน
ง. หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
ทท.464
การฝึกงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(3 หน่วยกิต)
TM464
Internship in TourismIndustry
พื้นความรู้: TM 171
            เป็นการศึกษาภาคปฏิบัติเพื่อให้โอกาสนักศึกษาได้นำความรู้ ความเข้าใจที่ได้เล่าเรียนไปใช้ในสถานการณ์
จริง นักศึกษาสามารถฝึกงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การศึกษานี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและประเมินผลของสาขาวิชาร่วมกับหน่วยงานที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
ทท.465
การฝึกงานในธุรกิจไมซ์
(3 หน่วยกิต)
TM465
Internship in MICE Business
พื้นความรู้: TM 171
            เป็นการศึกษาภาคปฏิบัติเพื่อให้โอกาสนักศึกษาได้นำความรู้ ความเข้าใจที่ได้เล่าเรียนไปใช้ในสถานการณ์จริง นักศึกษาสามารถฝึกงานในธุรกิจไมซ์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การศึกษานี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและประเมินผลของสาขาวิชาร่วมกับหน่วยงานที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
ทท.466
สหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและไมซ์
(6 หน่วยกิต)
TM466
Cooperative Education in Tourism Industry and MICE Business
พื้นความรู้: TM 171 และ สอบได้ CO 301
            ศึกษาระบบการทำงานจริงในสถานประกอบการในฐานะพนักงานของสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความพร้อมด้านงานอาชีพจากการปฏิบัติงานพื้นฐานอย่างมีหลักการและเป็นระบบ นักศึกษาจะต้องมีการฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ ซึ่งเป็นงานที่มีคุณภาพหรือเป็นงานที่เน้นประสบการณ์ทำงาน (Work Integrated Learning) ที่ตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษาหรือโครงงาน (Project Based Learning) ที่เป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงมีการประเมินผลการทำงานจากคณาจารย์ร่วมกับสถานประกอบการ และนักศึกษาจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน