ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Arts (Hospitality and Tourism Industry Management)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ศศ.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.A. (Hospitality and Tourism Industry Management)

ภาษาที่ใช้

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ   ตำราและเอกสารประกอบการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. เจ้าของธุรกิจนำเที่ยว
 2. ผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจนำเที่ยว
 3. เจ้าหน้าที่ด้านการวางแผนการท่องเที่ยวหน่วยงานภาครัฐ
 4. นักบริหารการตลาดท่องเที่ยว
 5. เจ้าของธุรกิจโรงแรม
 6. ผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจโรงแรม
 7. ผู้ประสานงานธุรกิจการจัดการประชุมและการจัดสัมมนา
 8. อาจารย์สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 9. ที่ปรึกษาธุรกิจการท่องเที่ยว
 10. ที่ปรึกษาธุรกิจการโรงแรม
 • โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยแบ่งเป็น 2 แผน  ดังนี้
3.1.1.1   แผน ก. แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์
ก.  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน     2 รายวิชา   ไม่นับหน่วยกิต
ข.  หมวดวิชาบังคับ                           21    หน่วยกิต
ค.  หมวดวิชาเลือก                             6    หน่วยกิต
ง.   วิทยานิพนธ์                              12   หน่วยกิต
       รวม                            39    หน่วยกิต                     
3.1.1.2    แผน ข. สอบประมวลความรอบรู้และการค้นคว้าอิสระ       
ก.  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน    2 รายวิชา    ไม่นับหน่วยกิต
ข.  หมวดวิชาบังคับ                          21    หน่วยกิต
ค.  หมวดวิชาเลือก                          15    หน่วยกิต (หรือ 12 หน่วยกิต)
ง.  การค้นคว้าอิสระ                           3    หน่วยกิต (หรือ  6 หน่วยกิต)
           รวม                      39     หน่วยกิต      
ก. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน                                   ไม่นับหน่วยกิต
เป็นรายวิชาที่มุ่งปรับพื้นความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและด้านการท่องเที่ยวและการบริการของนักศึกษาเพื่อให้พร้อมสำหรับการศึกษาระดับปริญญาโท โดยไม่นับรวมเป็นหน่วยกิต ของหลักสูตร
ทร. 501
HT  501
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาทางการบริการและการท่องเที่ยว*
English for Graduate Studies in Hospitality and Tourism
ไม่นับหน่วยกิต
ทร. 502
HT 502
การจัดการบริการและการท่องเที่ยว**
Hospitality and Tourism Management
 ไม่นับหน่วยกิต
หมายเหตุ: *กรณีที่ผู้เรียนมีผลคะแนน TOEFL 500 คะแนนขึ้นไปหรือเทียบเท่า จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ทร. 501
**กรณีที่ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ทร. 502
ข. หมวดวิชาบังคับ                                            21 หน่วยกิต
ทร. 511
การตลาดเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
3
HT 511
Strategic Marketing in Hospitality and Tourism Industry
ทร. 512
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
3
HT 512
Human Resource Management in Hospitality and Tourism Industry
ทร. 513
การจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมบริการ
3
HT 513
Quality Management in Service Industry
ทร. 514
เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
3
HT 514
Information Technology in Hospitality and Tourism Industry
ทร. 521
การเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการ
3
HT 521
Entrepreneurship in Service Industry
ทร. 522
บัณฑิตสัมมนาในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
3
HT 522
Graduate Seminar in Hospitality and Tourism Industry
ทร. 523
ระเบียบวิธีวิจัยทางการบริการและการท่องเที่ยว
3
HT 523
Research Methodology for Hospitality and Tourism

ค. หมวดวิชาเลือก                                             6 หน่วยกิต

ทร. 641

การจัดการการเงินในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

3

HT 641

Financial Management in Hospitality and Tourism Industry

ทร. 642

วัฒนธรรมข้ามชาติและพฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

3

HT 642

Cross Culture and Consumer Behavior in Hospitality and Tourism Industry

ทร. 643

จริยธรรมและกฎหมายสำหรับอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

3

HT 643

Ethics and Law for Hospitality and Tourism Industry

ทร. 644

การจัดการความเสี่ยงในธุรกิจบริการ

3

HT 644

Risk Management in Service Industry

ทร. 651

การจัดการแหล่งท่องเที่ยว

3

HT 651

Tourist Destination Management

ทร. 652

การจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

3

HT 652

MICE Management (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions Management)

ทร. 653

การจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

3

HT 653

Sustainable Tourism Management

ทร. 654

การจัดการกิจกรรมกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และนันทนาการ

3

HT 654

Sport, Leisure and Recreational Activities Management

ทร. 655

การจัดการธุรกิจการบิน

3

HT 655

Aviation Business Management

ทร. 661

การจัดการระบบอาหารและเครื่องดื่ม

3

HT 661

 Food and Beverage System Management

ทร. 662

การจัดการร้านกาแฟ

3

HT 662

Café Management

ทร. 663

ธุรกิจไวน์

3

HT 663

Wine Business

ทร. 664

การจัดงานอีเว้นท์

3

HT 664

Events Management

ทร. 665

การบริหารจัดการความปลอดภัยในโรงแรม

3

HT 665

Hotel Safety and Security Management

ทร. 666

การฝึกงานระดับบริหาร

3

HT 666

Management Internship

แผน ก. ทำวิทยานิพนธ์

 วิทยานิพนธ์                                         12 หน่วยกิต

ทร. 583

วิทยานิพนธ์

12

HT 583

Thesis

แผน ข. สอบประมวลความรอบรู้และการค้นคว้าอิสระ

การค้นคว้าอิสระ                                    3 – 6 หน่วยกิต  

ทร. 581

การค้นคว้าอิสระ 1

3

HT  581

Independent Study I

ทร. 582

การค้นคว้าอิสระ 2

3

HT  582

Independent Study II