คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว เป็นชื่อใหม่ที่ได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 ชื่อเดิม คือ คณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากแผนกภาษาอังกฤษและแผนกศิลปศาสตร์ ทั้งสองแผนกเป็นแผนกอิสระที่จัดสอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาศึกษาทั่วไปให้แก่นักศึกษาทุกคณะ และได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งเป็นคณะเมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2524
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว นับจากก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มีทั้งหมด 9 ท่าน ดังนี้

รายชื่อคณบดีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
ลำดับ รายชื่อคณบดี ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 ดร.กลอเรีย วิธีเจริญ 2524 – 2528.
2 อาจารย์ธัญญา สนิทวงศ์ ก.พ. – มิ.ย. 2528.
3 ดร.อภิวัฒน์ วัฒนางกูร 2528 – 2532.
4 ดร.นวลอนงค์ พันธ์มณี 2532 – 2537.
5 ดร.ณีณา สวัสดิสรรพ์ 2537 – 2547.
6 รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา 2547 – 2553.
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย 2553 – 2558.
8 อาจารย์อติภา อ่องเอี่ยม พ.ย. – ธ.ค. 2558
9 ดร.สุชาดา เจริญพันธ์ุศิริกุล 2558 – ปัจจุบัน