FB Fanpage
 
Bachelor's Degree
Bachelor of Arts (Thai for Communication)
 

ชื่อหลักสูตร

● ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
• Bachelor of Arts Program in Thai for Communication

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

• ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)

• Bachelor of Arts (Thai for Communication)

• ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร)

• B.A. (Thai for Communication)

 

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

● 134 หน่วยกิต

ระบบการจัดการศึกษา

ระบบ

หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ เป็นระบบทวิภาค แบ่งเวลาการศึกษาใน 1 ปีการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 ได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ

 

ระบบการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ เป็นระบบทวิภาค แบ่งเวลาการศึกษาใน 1ปีการศึกษา ออกเป็น 3 ภาคการศึกษา ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ ภาคการศึกษาฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ

 

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ อนึ่ง เวลาการศึกษาของภาคการศึกษาฤดูร้อน 3 ภาคการศึกษา ให้เทียบเท่ากับเวลาการศึกษาของภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาบังคับ

 

การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

ไม่มี

 

การดำเนินการหลักสูตร

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า

 

2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักการเทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยพิจารณาเป็นรายกรณี

 

3.ผ่านการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยกรุงเทพและระบบการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

4. นักศึกษาที่ขอโอนจากสถาบันอื่นตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่องการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น

 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

1. โดยการสอบคัดเลือกและคัดเลือกพิเศษในโครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

2. โดยการสอบคัดเลือกร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 99 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 39 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 30 หน่วยกิต
วิชาเอก-เลือก 15 หน่วยกิต
วิชาโท 15 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 6 หน่วยกิต

รายวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 32 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(6 หน่วยกิต)

 

ทส. 201

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

IT  201

Computer and Information Technology


วท. 201

มนุษย์กับสภาพแวดล้อม

3

SC 201

Man and Environment


 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์(6 หน่วยกิต)

 

ศป. 101

จิตวิทยาทั่วไป

3

LB 101

General  Psychology


ศป. 233

การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม

3

LB 233

Politics and Economics in Society


 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (9 หน่วยกิต)

 

ศป. 202

อารยธรรมไทย

3

LB  202

Thai Civilization


ศป. 214

การใช้เหตุผล

3

LB  214

Reasoning


ศป. 215

จริยศาสตร์

3

LB 215

Ethics


 

กลุ่มวิชาภาษา (9 หน่วยกิต)

 

ทย. 111

การใช้ภาษาไทย

3

TH  111

Thai Usage


อก. 140

พื้นฐานการเขียน 1

3

EN  140

Essentials of Writing I


อก. 251

การฟังและการพูด 1

3

EN  251

Listening and Speaking I


 

กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ (2 หน่วยกิต)

 

พน. 113

ผู้นำนันทนาการ

3

PE  113

Recreation Leaderข.หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (36หน่วยกิต)

 

กม. 100

กฎหมายเบื้องต้น

3

LA 100

Introduction to Law


นศ. 101

นิเทศศาสตร์เบื้องต้น

3

CA 101

Introduction to Communication Arts


ทย. 102

กลยุทธ์การเรียน

3

TH 102

Learning Strategies


ทย. 103

การพัฒนาทักษะการอ่าน

3

TH 103

Reading Skills Development


ทย. 141

ความรู้พื้นฐานทางวรรณกรรมไทย

3

TH 141

Introduction to Thai Literature


ทย. 221

ภาษาและวัฒนธรรม

3

TH 221

Language and Culture


ทย. 261

ศิลปะการเขียน

3

TH 261

The Art of Writing


ทย. 306

ศิลปะการพูด

3

TH 306

The Art of Speaking


ทย. 322

การศึกษาภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์

3

TH 322

Introduction to Thai Linguistics


ทย. 324

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

3

TH 324

Foreign Languages in Thai


อก. 141

พื้นฐานการเขียน 2

3

EN 141

Essentials of Writing II


อก. 281

กลยุทธ์การอ่าน

3

EN 281

Reading Strategies


 

วิชาเอก - บังคับ (30 หน่วยกิต)

 

ทย. 242

วรรณกรรมไทยสมัยปัจจุบัน

3

TH 242

Modern Thai Literature


ทย. 243

ลีลาภาษาในวรรณกรรมไทย

3

TH 243

Styles in Literary Works


ทย. 262

การใช้ภาษาไทยในสื่อมวลชน

3

TH 262

Thai Usage in Mass Media


ทย. 263

การเขียนเพื่อธุรกิจ

3

TH 263

Writing for Business


ทย. 307

กลยุทธ์การนำเสนอ

3

TH 307

Presentation Strategies


ทย. 364

การเขียนทางวารสารศาสตร์

3

TH 364

Journalistic Writing


ทย. 366

การเขียนบทความและสารคดี

3

TH 366

Article and Feature Writing


ทย. 445

วรรณกรรมเอกของไทย

3

TH 445

Thai Masterpieces


ทย. 447

ศิลปะการวิจารณ์

3

TH 447

The Art of Criticism


ทย. 469

สัมมนาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน

3

TH 469

Seminar in Thai Usage


 

วิชาเอก - เลือก (15 หน่วยกิต)

นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษา 1 กลุ่มวิชาเอก - เลือก จากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้

กลุ่มวิชาภาษาไทยเพื่อธุรกิจ

 

ทย. 205

การอ่านทางธุรกิจ

3

TH  205

Business Reading


ทย. 365

สื่อสิ่งพิมพ์

3

TH  365

Publications


ทย. 367

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์

3

TH  367

Writing for Public Relations


ทย. 472

การจัดการประชุม

3

TH  472

Conference Organizing 


ทย. 473

วาทศิลป์

3

TH  473

Rhetoric


 

กลุ่มวิชาภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทย

 

ทย. 283

สุนทรียภาพในศิลปะไทย

3

TH  283

Thai Art Appreciation


ทย. 344

วรรณกรรมกับสังคม

3

TH  344

Literature and Society


ทย. 368

ร้อยกรอง

3

TH  368

Poetry


ทย. 456

วรรณกรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว

3

TH  456

Thai Literature for Tourism


ทย. 482

ภูมิปัญญาไทย

3

TH  482

Thai Wisdom


 

วิชาโท (15 หน่วยกิต)

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโทจำนวน 15 หน่วยกิตในกลุ่มวิชาที่คณะอนุมัติให้เป็นวิชาโท

 

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ทุกวิชาที่นักศึกษาสนใจ ยกเว้นวิชาที่กำหนดให้เป็นวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อนับหน่วยกิตรวมไว้ในหมวดวิชาเลือกเสรี

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (32 หน่วยกิต) 1111

ทย. 111 การใช้ภาษาไทย
TH 111 Thai Usage

         ศึกษาลักษณะของภาษาไทย ความรู้พื้นฐานการใช้ภาษาไทย หลักการฟัง พูด อ่านและเขียน ลักษณะของความเรียง การใช้โวหาร และภาพพจน์ในงานเขียน การเขียนติดต่อทางกิจธุระเพื่อนำไปใช้ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน


ทส. 201 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
IT 201 Computer and Information Technology

         ศึกษาพื้นฐานเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ศึกษาโปรแกรมประยุกต์ การนำเสนอสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในสังคมปัจจุบันและเทคโนโลยี ของคอมพิวเตอร์ในอนาคต รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรต่างๆ ฝึกปฏิบัติ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง


พน. 113 ผู้นำนันทนาการ
PE 113 Recreation Leader

         ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อนันทนาการ รวมทั้งปัจจัยสำคัญและคุณลักษณะของการเป็นผู้นำนันทนาการ


วท. 201 มนุษย์กับสภาพแวดล้อม
SC 201 Man and Environment

         ศึกษาพื้นฐานเรื่องสภาพแวดล้อมมาประยุกต์ให้เกิดแนวคิดอย่างวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ พันธุศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ประชากรศาสตร์ พิษวิทยา รวมถึงระบบภูมิคุ้มกันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม สามารถเข้าใจถึงแนวทางของการเกิดเทคโนโลยียุคใหม่ และการใช้งานอย่างถูกต้อง ตลอดจนการสร้างทัศนคติอันเหมาะสมต่อกฎหมายและอนุสัญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อม


ศป. 101 จิตวิทยาทั่วไป
LB 101 General Psychology

         ศึกษาความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ ความเป็นมาของวิชาจิตวิทยาสาขาต่างๆ สรีรวิทยาเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ความเจริญและพัฒนาการ ด้านต่างๆ แรงจูงใจ การรับรู้ กระบวนการเรียนรู้ ทัศนคติ สติปัญญา บุคลิกภาพ สุขภาพจิตและการมีมนุษยสัมพันธ์


ศป. 202 อารยธรรมไทย
LB 202 Thai Civilization

         ศึกษาประวัติความเป็นมาและลักษณะอารยธรรมของชนชาติไทยตั้งแต่เริ่มตั้งถิ่นฐาน จนเป็นราชอาณาจักรที่มีเอกภาพและความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรมของไทยในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และศิลปวัฒนธรรม การรับอิทธิพลจากอารยธรรมเขมร มอญ อินเดีย และจีน การเข้ามาของชนชาติตะวันตก และอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก ตลอดจน การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และปัญหาความคิดของคนรุ่นใหม่ในสังคมไทยปัจจุบัน


ศป. 214 การใช้เหตุผล
LB 214 Reasoning

         ศึกษากฎเกณฑ์การใช้เหตุผล โครงสร้างของการอ้างเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับการใช้เหตุผล เกณฑ์ตัดสินความสมเหตุสมผล การหาข้อความที่ละไว้ การสรุปจากตัวอย่าง การหาสาเหตุ การพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อสรุป ข้อบกพร่องในการใช้เหตุผล การวิเคราะห์การใช้เหตุผลในชีวิตประจำวัน


ศป. 215 จริยศาสตร์
LB 215 Ethics

         ศึกษาความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและจริยศาสตร์ โลกทัศน์แบบจิตนิยม สสารนิยม ธรรมชาตินิยม จุดหมายของชีวิตตามอุดมคติ การแสวงหาความสุข ปัญหาเกี่ยวกับความดี เสรีภาพและความรับผิดชอบ เกณฑ์ตัดสินจริยธรรม ทฤษฎีจริยศาสตร์ที่สำคัญ การวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรม ร่วมสมัย


ศป. 233 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม
LB 233 Politics and Economics in Society

         ศึกษาลัทธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจที่สำคัญ ความสำคัญระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจ เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมที่มีรูปแบบการเมืองการปกครองที่แตกต่างกัน และศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดจากระบบการเมืองและเศรษฐกิจที่มีต่อสังคม


อก. 140 พื้นฐานการเขียน 1
EN 140 Essentials of Writing I

         ศึกษาและฝึกทักษะพื้นฐานการเขียน โดยเริ่มจากการใช้คำและกลุ่มคำนาม คำคุณศัพท์ คำกริยา คำวิเศษณ์ รวมถึงการใช้คำกริยาตามกาลต่างๆ ได้แก่ ปัจจุบัน อดีตและอนาคต


อก. 251 การฟังและการพูด 1
EN 251 Listening and Speaking I

         ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยเน้นที่การฝึกทักษะ สนทนาภาษาอังกฤษเบื้องต้น ในชีวิตประจำวัน


ข.หมวดวิชาเฉพาะ (96 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (39 หน่วยกิต)


กม. 100 กฎหมายเบื้องต้น
LA 100 Introduction to Law

         ศึกษาลักษณะกฎหมาย ประเภทของกฎหมายที่จำเป็นสำหรับประชาชน อาทิ หลักกฎหมายที่เกี่ยวกับบุคคล การทำนิติกรรมสัญญา หลักกฎหมายครอบครัว หลักกฎหมายมรดก หลักกฎหมายอาญา กฎหมายเกี่ยวกับหนี้ รวมทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐาน การดำเนินชีวิตในฐานะพลเมืองไทย


นศ. 101 นิเทศศาสตร์เบื้องต้น
CA 101 Introduction to Communication Arts

         ศึกษาแนวความคิด และทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร องค์ประกอบ กระบวนการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารในบริบทต่างๆ ผลกระทบของการสื่อสารที่มีต่อบุคคลและสังคม ลักษณะของวิชาชีพนิเทศศาสตร์ ความสำคัญ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพนิเทศศาสตร์


ทย. 102 กลยุทธ์การเรียน
TH 102 Learning Strategies

         ศึกษากลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนระดับอุดมศึกษา เช่น การวางแผน การเรียน การเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม การสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนำเสนองาน เชิงวิชาการ เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาการศึกษาในระดับสูง


ทย. 103 การพัฒนาทักษะการอ่าน
TH 103 Reading Skills Development

         ศึกษาหลักการอ่าน กลวิธีการอ่านที่ดี การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียง การอ่าน จับใจความ การอ่านแบบตีความ การอ่านงานเขียนประเภทต่างๆ อาทิ ข่าว สารคดี เรื่องสั้น โดยสามารถสรุปและเรียบเรียงสาระสำคัญได้


ทย. 141 ความรู้พื้นฐานทางวรรณกรรมไทย
TH 141 Introduction to Thai Literature

         ศึกษาวิวัฒนาการของวรรณกรรมไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน ในด้านรูปแบบ ภาษา แนวความคิด และเนื้อหา ศึกษาการแบ่งประเภทและลักษณะของวรรณกรรมไทย ตลอดจน ฝึกวิเคราะห์วรรณกรรมบางเรื่องที่ดีเด่นและน่าสนใจ


ทย. 221 ภาษาและวัฒนธรรม
TH 221 Language and Culture

         ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย ศึกษาภาษาซึ่งสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมไทย และศึกษาวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นเครื่องกำหนดการใช้ภาษา


ทย. 261 ศิลปะการเขียน
TH 261 The Art of Writing

         ศึกษาประเภทของงานเขียน หลักและศิลปะการเขียนทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง รวมทั้งฝึกการเขียนประเภทต่างๆ เช่น การเขียนอธิบาย การเล่าเรื่องจากประสบการณ์ การเขียนแสดง ความคิดเห็น การเขียนเรื่องจากจินตนาการ การเขียนบทร้อยกรอง


ทย. 306 ศิลปะการพูด
TH 306 The Art of Speaking

         ศึกษาหลักการพูด องค์ประกอบของการพูด การวิเคราะห์ผู้ฟัง การประเมินผลการพูด ของตนเองและผู้อื่น การพูดในที่ประชุมแบบต่างๆ เช่น การแนะนำตัว การพูดให้ความรู้ การพูดชักจูงใจ การสัมภาษณ์ การโต้วาที การอภิปรายแบบต่างๆ


ทย. 322 การศึกษาภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์
TH 322 Introduction to Thai Linguistics

         ศึกษาลักษณะทั่วไปของภาษาไทยโดยอาศัยหลักด้านภาษาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจลักษณะของภาษา ได้แก่ เรื่องเสียงและระบบเสียง ระบบคำ โครงสร้างของประโยค และความหมาย เพื่อเป็นแนวทางศึกษาลักษณะภาษาไทยต่อไป


ทย. 324 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
TH 324 Foreign Languages in Thai

         ศึกษาเรื่องคำ ลำดับของคำในประโยค และสำนวนในภาษาไทยที่รับมาจากภาษาต่างประเทศ การบัญญัติศัพท์ สำนวน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความหมายและเสียง


อก. 141 พื้นฐานการเขียน 2
EN 141 Essentials of Writing II

พื้นความรู้: อก.140

         ศึกษาและฝึกทักษะพื้นฐานการเขียนอนุประโยคที่ทำหน้าที่เป็นคำนาม คำคุณศัพท์ คำวิเศษณ์ คำสันธาน เพื่อให้สามารถเขียนประโยคต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และมีความซับซ้อนมากขึ้น


อก. 281 กลยุทธ์การอ่าน
EN 281 Reading Strategies

         ฝึกทักษะเบื้องต้นในการอ่าน เช่น การอ่านจับใจความหลัก การตีความ การใช้บริบท และการสรุปความ ซึ่งผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการอ่านสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน


วิชาเอก - บังคับ (30 หน่วยกิต)

ทย. 242 วรรณกรรมไทยสมัยปัจจุบัน
TH 242 Modern Thai Literature

         ศึกษาวรรณกรรมไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ถึงสมัยปัจจุบันในแง่ของประเภท รูปแบบ แนวคิด เนื้อหา คุณค่า และแนวโน้มของวรรณกรรมไทย


ทย. 243 ลีลาภาษาในวรรณกรรมไทย
TH 243 Styles in Literary Works

         ศึกษาลีลาภาษาของนักเขียน ได้แก่ การสรรคำ การสร้างประโยค การใช้ภาพพจน์ การดำเนินเรื่อง การบรรยาย และพรรณนาความ การแสดงน้ำเสียงและวิเคราะห์ลีลาภาษาของนักเขียน ที่น่าสนใจ


ทย. 262 การใช้ภาษาไทยในสื่อมวลชน
TH 262 Thai Usage in Mass Media

         ศึกษาการใช้ภาษาลักษณะต่างๆ ในสื่อมวลชน เช่น การใช้ภาษาในเชิงบันเทิงคดี สารคดี ข่าว โฆษณา ภาษาหนังสือพิมพ์ ภาษาทางวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามสื่อ แต่ละชนิด


ทย. 263 การเขียนเพื่อธุรกิจ
TH 263 Writing for Business

         ศึกษาหลักและฝึกการเขียนในด้านธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จดหมายธุรกิจประเภทต่างๆ บันทึกทางธุรกิจ รายงานธุรกิจ ย่อสรุป และวิเคราะห์บทความธุรกิจ ฝึกการจัดการประชุม จดและจัดทำรายงานการประชุม


ทย. 307 กลยุทธ์การนำเสนอ
TH 307 Presentation Strategies

         ศึกษาหลักการและกลยุทธ์การนำเสนอผลงานสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ อาทิ การแสดงบทบาทสมมุติ การใช้นวัตกรรมประกอบการนำเสนอ


ทย. 364 การเขียนทางวารสารศาสตร์
TH 364 Journalistic Writing

         ศึกษาลักษณะภาษา หลักเกณฑ์ กลวิธีการเขียน ภาษาที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร พร้อมทั้งฝึกทักษะการเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร


ทย. 366 การเขียนบทความและสารคดี
TH 366 Article and Feature Writing

         ศึกษาหลักการเขียน วิธีการวางโครงเรื่อง กลวิธีการเขียน และฝึกเขียนบทความและ สารคดีประเภทต่างๆ


ทย. 445 วรรณกรรมเอกของไทย
TH 445 Thai Masterpieces

         ศึกษาวรรณกรรมเอกของไทยในแต่ละสมัย ในด้านผู้แต่ง ความมุ่งหมาย รูปแบบ เนื้อหา คุณค่า รวมทั้งความสัมพันธ์กับสังคม


ทย. 447 ศิลปะการวิจารณ์
TH 447 The Art of Criticism

         ศึกษาทฤษฎีและศิลปะการวิจารณ์วรรณกรรม โดยศึกษางานวิจารณ์ของนักวิจารณ์ไทย และฝึกวิจารณ์วรรณกรรม


ทย. 469 สัมมนาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน
TH 469 Seminar in Thai Usage

         ศึกษาถึงการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน ทั้งภาษาแบบแผนและไม่เป็นแบบแผนที่มักปรากฏในภาษาสื่อมวลชน ภาษาโฆษณา ภาษาสแลง ฯลฯ เพื่อเปรียบเทียบสภาพการใช้ภาษาไทยในวงการต่างๆ ในปัจจุบัน นักศึกษาจะต้องวิเคราะห์พร้อมทั้งอภิปรายและทำรายงานค้นคว้าเกี่ยวกับปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน


วิชาเอก - เลือก (15 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาภาษาไทยเพื่อธุรกิจ

ทย. 205 การอ่านทางธุรกิจ
TH 205 Business Reading

         ศึกษาและวิเคราะห์งานเขียนทางธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น บทความทางธุรกิจ รายงานทางธุรกิจ ข่าวสารทางธุรกิจ ศึกษาศัพท์เทคนิคและสำนวนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในวงการธุรกิจ


ทย. 365 สื่อสิ่งพิมพ์
TH 365 Publications

         ศึกษาลักษณะภาษา หลักและกลวิธีการเขียน วิเคราะห์และวิจารณ์งานเขียน ในสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งในหน้าหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร ป้ายโฆษณา ฯลฯ รวมทั้งศึกษากระบวนการจัดทำหนังสือประเภทต่างๆ การคัดเลือกและการตรวจแก้ไขต้นฉบับ ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเทคนิค การพิมพ์ การจัดหน้า และการกำหนดตัวอักษร การพิสูจน์อักษร


ทย. 367 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
TH 367 Writing for Public Relations

         ศึกษาหลักการและฝึกเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาทางสื่อมวลชนประเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ ป้ายโฆษณา


ทย. 472 การจัดการประชุม
TH 472 Conference Organizing

         ศึกษาหลักการจัดการประชุม องค์ประกอบของการประชุม และวิธีการประชุมประเภทต่างๆ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะต่างๆ ตลอดจน ฝึกทักษะการจัดการประชุมและการใช้ภาษาในขั้นตอนต่างๆ ของการจัดการประชุมให้มีประสิทธิภาพ


ทย. 473 วาทศิลป์
TH 473 Rhetoric

         ศึกษาศิลปะการพูดในแง่มุมต่างๆ เช่น การพูดเพื่อเป็นพิธีกรทั้งทางราชการและงานบันเทิงต่างๆ การพูดเพื่อสุนทรพจน์ การพูดเพื่อเปิดงาน การพูดเพื่อกล่าวโอวาท เป็นต้น รวมไปถึง การฝึกพูดและการเขียนบทพูด


กลุ่มวิชาภาษาและศิลปวัฒนธรรมไทย

ทย. 283 สุนทรียภาพในศิลปะไทย
TH 283 Thai Art Appreciation

         ศึกษาศิลปะไทยในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้ทางสุนทรียศาสตร์ และตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะไทย


ทย. 344 วรรณกรรมกับสังคม
TH 344 Literature and Society

         ศึกษาวรรณกรรมไทยแต่ละสมัย เพื่อสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรม กับสภาพสังคมในสมัยต่างๆ เช่น โครงสร้างของสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ การปกครอง เศรษฐกิจ ฯลฯ


ทย. 368 ร้อยกรอง
TH 368 Poetry

         ศึกษาความเป็นมา ประเภทและคุณค่าของบทร้อยกรอง โดยเน้นแบบแผน ลีลาและความไพเราะ ตลอดจนฝึกแต่งบทร้อยกรองประเภทต่างๆ


ทย. 456 วรรณกรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
TH 456 Thai Literature for Tourism

         ศึกษาวรรณกรรมทั้งรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์และมุขปาฐะในด้านประวัติความเป็นมาและเนื้อหา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจท่องเที่ยว


ทย. 482 ภูมิปัญญาไทย
TH 482 Thai Wisdom

         ศึกษาความหมาย ประเภท คุณค่าของภูมิปัญญาไทย รวมทั้งการพัฒนาและสืบทอด วิถีชีวิตไทย

Career Opportunities

Graduates in Thai have knowledge and ability in the use of Thai language and can follow media, business or academic careers including journalist, radio and television presenter, newsreader, marketing, secretary, teacher or university lecturer.

Student admissions 2013

The School of Humanities and Tourism Management is accepting new students for all programs from now until 31 July, 2013 at the Admissions Office, City campus (0-2249-5132-6) and Rangsit campus (0-2902-0299 ext. 2411-2).