FB Fanpage
 
Master's Degree
Master of Arts Program in Hospitality and Tourism Management
 

M.A. (Hospitality and Tourism Management)

Master of Arts Program in Hospitality and Tourism Management

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว

 

ในปัจจุบันธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวมีความสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศให้มีการเจริญเติบโตและยั่งยืน ดังนั้นการผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและความ สามารถในการบริหารจัดการในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวจึงเป็นแนวทางสู่การพัฒนา ธุรกิจดังกล่าวให้เจริญก้าวหน้าต่อไป หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยววจึงมุ่งเน้น ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยพัฒนาหลักสูตรจากการ บูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนองความต้องการของตลาด แรงงานทั้งในและต่างประเทศที่ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานี้ และเพื่อ เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในการแข่งขันระดับนานาชาติ

 

การศึกษาดูงานต่างประเทศ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเน้นให้นักศึกษามีโลกทัศน์และประสบการณ์ที่กว้างไกลนอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ที่นักศึกษา จะได้รับจากการศึกษาดูงานในต่างประเทศ จึงได้จัดโครงการนี้ไว้ในหลักสูตร (โดยมีค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ค่าที่พัก และค่าอาหาร)

 

 

วิชาบังคับ

ทร. 511 การตลาดเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
HT 511 Strategic Marketing in Hospitality and Tourism Industry

ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการตลาดเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว ลักษณะเฉพาะของธุรกิจ พฤติกรรมของผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด แนวคิดความต้องการของผู้บริโภค สัดส่วนการตลาด การขายและเทคนิคการขาย กลยุทธ์การตลาด สารสนเทศเพื่อการตลาด จริยธรรมในการทำการตลาด และกรณีศึกษา

ทร. 512 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
HT 512 Human Resource Management in Hospitality and Tourism Industry

ศึกษาหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว การออกแบบและวิเคราะห์งาน การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศ การประเมินผล การฝึกอบรมและพัฒนา กระบวนการด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและแรงงานสัมพันธ์ เน้นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีเพื่อวางแผนและแก้ปัญหาด้านทรัพยากรมนุษย์ที่เกิดขึ้นในองค์การ และกรณีศึกษา

ทร. 513 การจัดการคุณภาพในอุตสาหกรรมบริการ
HT 513 Quality Management in Service Industry

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการคุณภาพโดยเน้นกระบวนการที่เป็นระบบ ประสิทธิภาพและความสำเร็จในการให้บริการ แนวทางในการควบคุมและบริหารคุณภาพ ความสำคัญของการสร้างคุณภาพในงานบริการ การเพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ การวิเคราะห์กลยุทธ์ที่ใช้ในระบบการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐาน โดยมีกรณีศึกษา

ทร. 514 เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
HT 514 Information Technology in Hospitality and Tourism Industry

ศึกษาแนวทางการนำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการบริการในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว ความจำเป็นของเทคโนโลยีในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เทคโนโลยีที่นิยมใช้ในธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีช่วยออกแบบระบบการบริการและการสื่อสารเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริการ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างองค์กร มีกรณีศึกษา

ทร. 521 การเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการ
HT 521 Entrepreneurship in Service Industry

ศึกษาถึงความหมาย บทบาท ประเภท และคุณลักษณะพิเศษของการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจ การจัดทำแผนธุรกิจ การวิเคราะห์ประเมินสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ การสัมปทานในธุรกิจการบริการ และการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน

ทร. 522 บัณฑิตสัมมนาในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
HT 522 Graduate Seminar in Hospitality and Tourism Industry

ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นสำคัญหรือหัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจในธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว ในรูปแบบของการอภิปรายและสัมมนา

ทร. 523 ระเบียบวิธีวิจัยทางการโรงแรมและการท่องเที่ยว
HT 523 Research Methodology for Hospitality and Tourism

ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว แนวคิดในการกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ สมมติฐาน การกำหนดรูปแบบการวิจัย การออกแบบกระบวนการวิจัย ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง การสร้างแบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายข้อมูล ตลอดจนการเขียนและการนำเสนอรายงานการวิจัย

ทร. 583 วิทยานิพนธ์
HT 583 Thesis
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ผ่านวิชาบังคับทุกรายวิชา
วิชาพื้นความรู้ : ทร. 523

ศึกษาและค้นคว้าข้อมูลในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือการบริการ โดยมีการพัฒนาเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนและการนำเสนอข้อมูลการวิจัย และนำเสนอในรูปแบบของวิทยานิพนธ์สำหรับการศึกษาในระดับปริญญาโท

ทร. 581 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1
HT 581 Independent Study I
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน : ผ่านวิชาบังคับทุกรายวิชา
วิชาพื้นความรู้: ทร. 523 ศึกษา

ค้นคว้าข้อมูลในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือการบริการ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาในหัวข้อนั้น วิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่จะนำมาพัฒนาเป็นงานวิจัย และนำเสนอผลการวิเคราะห์

ทร. 582 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2
HT 582 Independent Study II
วิชาพื้นความร ู้: ทร. 581

ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลในหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือการบริการ โดยเป็นการศึกษาต่อเนื่องจาก ทร. 581 เพื่อให้ได้ข้อมูลและผลการวิเคราะห์ในเชิงลึกของหัวข้อที่ศึกษา

วิชาเลือก

ทร. 641 การจัดการการเงินในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
HT 641 Financial Management in Hospitality and Tourism Industry

ศึกษาพื้นฐานการบริหารการเงินในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม บทบาทของผู้บริหารในการจัดหาแหล่งเงินทุน การคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางบัญชีและการเงินเพื่อการบริหารงาน การวางแผน การควบคุม และการตัดสินใจทางธุรกิจ การบริหารและจัดการความเสี่ยงในอุตสาหกรรม และกรณีศึกษา

ทร. 642 วัฒนธรรมข้ามชาติและพฤติกรรมของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
HT 642 Cross Culture and Consumer Behavior in Hospitality and Tourism Industry

ศึกษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมของพื้นที่ภูมิลำเนาของนักท่องเที่ยวและพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาคและทวีป บทบาทและความสำคัญของพฤติกรรมของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว การแบ่งกลุ่มเป้าหมาย คุณค่าของกลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ ประเภทของการตัดสินใจซื้อ กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค การโน้มเอียงของจิตใจ ความพึงพอใจ ความซื่อสัตย์และความเสี่ยง ตลอดจนความสำคัญของการวิจัยผู้บริโภค มีกรณีศึกษา

ทร. 643 จริยธรรมและกฎหมายสำหรับอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
HT 643 Ethics and Law for Hospitality and Tourism Industry

ศึกษาจริยธรรมของผู้ประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค เน้นการวิเคราะห์และการนำไปใช้ มีกรณีศึกษา

ทร. 644 การจัดการความเสี่ยงในธุรกิจบริการ
HT 644 Risk Management in Service Industry

ศึกษาความหมายของความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงในธุรกิจบริการ สาเหตุ ประเภท การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไข การวางแผนป้องกัน การปฏิบัติตามแผนความเสี่ยง และการประเมินผล มีกรณีศึกษา

ทร. 651 การจัดการแหล่งท่องเที่ยว
HT 651 Tourist Destination Management

ศึกษาหลักการและแนวคิดในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนา การบริหารจัดการ การวางแผนดำเนินงาน กลยุทธ์การบริหารงาน การตลาด การปรับปรุงฟื้นฟู นโยบายภาครัฐและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีกรณีศึกษา

ทร. 652 การจัดประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
HT 652 MICE Management (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions Management)

ศึกษาลักษณะและรูปแบบธุรกิจการจัดการงานประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดงานแสดงสินค้า และนิทรรศการ รวมถึงมีการวิเคราะห์สถานการณ์ การวางแผนทางการตลาด งบประมาณ ขั้นตอนการดำเนินการ และการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีกรณีศึกษา

ทร. 653 การจัดการการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน
HT 653 Sustainable Tourism Management

ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน นโยบายภาครัฐและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสม การวิเคราะห์ปัญหาของแหล่งท่องเที่ยว ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อท้องถิ่น แนวทางในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว มีกรณีศึกษา

ทร. 654 การจัดการกิจกรรมกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และนันทนาการ
HT 654 Sport, Leisure and Recreational Activities Management

ศึกษาแนวคิด หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และนันทนาการ การวางแผน การพัฒนา การลงทุนด้านการเงิน การตลาด และวิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจ มีกรณีศึกษา

ทร. 655 การจัดการธุรกิจการบิน
HT 655 Aviation Business Management

ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจการบิน กลยุทธ์ในการจัดเส้นทางบิน การตั้งราคา การจัดจำหน่ายบัตรโดยสาร การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่าอากาศยาน การบริการผู้โดยสารทั้งภาคพื้นและบนเครื่อง การขนส่งสินค้าทางอากาศ มีกรณีศึกษา

ทร. 661 การจัดการระบบอาหารและเครื่องดื่ม
HT 661 Food and Beverage System Management

ศึกษาระบบการทำงานของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม หลักการดำเนินการ การดูแลคุณภาพ หลักการจัดทำและพัฒนารายการอาหาร การควบคุมต้นทุน การตลาด การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข มีกรณีศึกษา

ทร. 662 การจัดการร้านกาแฟ
HT 662 Café Management

ศึกษาระบบการจัดการร้านกาแฟ หลักการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ การเลือกซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ ประเภทของกาแฟ การตลาด การวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มของธุรกิจร้านกาแฟ มีกรณีศึกษา ศึกษาระบบการทำงานของแผนกอาหารและเครื่องดื่ม หลักการดำเนินการ การดูแลคุณภาพ หลักการจัดทำและพัฒนารายการอาหาร การควบคุมต้นทุน การตลาด การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข มีกรณีศึกษา

ทร. 663 ธุรกิจไวน์
HT 663 Wine Business

ศึกษาภาพรวมของการผลิตไวน์ ชนิดของไวน์ ศัพท์และสำนวนที่ใช้ในธุรกิจ การอ่านสลาก วิธีการชิมไวน์ รูปแบบของการทำธุรกิจไวน์ การตั้งราคา การตลาดและการขายไวน์ แนวโน้มของธุรกิจ มีการศึกษานอกสถานที่

ทร. 664 การจัดงานอีเว้นท์
HT 664 Events Management

ศึกษาหลักการจัดการงานอีเว้นท์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม โครงสร้างขององค์กรและทีมงานที่จำเป็นในการจัดงานอีเว้นท์ การวางแผน การดำเนินการ ปัจจัยที่ทำให้งานประสบความสำเร็จ การจัดการความเสี่ยง การตลาด มีกรณีศึกษา

วิชาเสริมพื้นฐาน

ทร. 501 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาทางการโรงแรมและการท่องเที่ยว
HT 501 English for Graduate Studies in Hospitality and Tourism

ศึกษาเกี่ยวกับศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว การอ่านจับใจความ และการเขียนรายงานภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการศึกษาและทำวิจัย

ทร. 502 การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
HT 502 Hospitality and Tourism Management ศึกษาบทบาท ความสำคัญ

และองค์ประกอบของอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมถึงลักษณะ ประเภท และการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ บทบาทขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน สถานการณ์และปัญหาการท่องเที่ยวและการบริการ และแนวโน้มในอนาคต

Waiting for data.

 

Student admissions 2013

The School of Humanities and Tourism Management is accepting new students for all programs from now until 31 July, 2013 at the Admissions Office, City campus (0-2249-5132-6) and Rangsit campus (0-2902-0299 ext. 2411-2).