FB Fanpage
 
Bachelor's Degree
Bachelor of Arts (Airline Business Management)
 

ชื่อหลักสูตร

• หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

• Bachelor of Arts Program in Airline Business Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

• ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจสายการบิน)

• ศศ.บ. (การจัดการธุรกิจสายการบิน)

• Bachelor of Arts (Airline Business Management)

• B.A. (Airline Business Management)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

● 138 หน่วยกิต

ระบบการจัดการศึกษา

  • ระบบ

         หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ เป็นระบบทวิภาค แบ่งเวลาการศึกษาใน 1 ปีการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 ได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ

         ระบบการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ เป็นระบบทวิภาค แบ่งเวลาการศึกษาใน 1ปีการศึกษา ออกเป็น 3 ภาคการศึกษา ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ ภาคการศึกษาฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ

  • การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

         ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ อนึ่ง เวลาการศึกษาของภาคการศึกษาฤดูร้อน 3 ภาคการศึกษา ให้เทียบเท่ากับเวลาการศึกษาของภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาบังคับ

  • การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

         ไม่มี

การดำเนินการหลักสูตร

  • วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

 

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน เดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม

 

  • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

         1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า

         2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักการเทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยพิจารณาเป็นรายกรณี

         3.ผ่านการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยกรุงเทพและระบบการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

         4.นักศึกษาที่ขอโอนจากสถาบันอื่นตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่องการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น

  • การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

         1. โดยการสอบคัดเลือกและคัดเลือกพิเศษในโครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

         2. โดยการสอบคัดเลือกร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  138  หน่วยกิต

 

. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30

หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

3

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาภาษา

15

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

6

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  

6

หน่วยกิต

. หมวดวิชาเฉพาะ

102

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

39

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาเอก

48

หน่วยกิต

กลุ่มวิชาโท

15

หน่วยกิต

. หมวดวิชาเลือกเสรี

6

หน่วยกิต

รายวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (3 หน่วยกิต)

 

ศป. 215

จริยศาสตร์

3

LB 215

Ethics


 

กลุ่มวิชาภาษา (15 หน่วยกิต)

 

ทย. 111

การใช้ภาษาไทย

3

TH 111

Thai Usage


อก. 011

ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ

3

EN 011

English in Action


อก. 012

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

3

EN 012

English for Daily Life


อก. 013

ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความ

3

EN 013

English for Expressing Ideas


อก. 253

การฟังและการพูด

3

EN 253

Listening and Speaking


 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (6 หน่วยกิต)

 

วท. 201

มนุษย์กับสภาพแวดล้อม

3

SC 201

Man and Environment


ทส. 201

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

3

IT  201

Computer and Information Technology


 

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์(6 หน่วยกิต)

 

ศป. 101

จิตวิทยาทั่วไป

3

LB 101

General  Psychology


ศป. 233

การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม

3

LB 233

Politics and Economics in Societyข.หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต

วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (39หน่วยกิต)

 

ทร. 160

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเบื้องต้น

3

HT 160

Introduction to Tourism and Hospitality Industry


ทร. 162

กฎหมายและจรรยาบรรณในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

3

HT 162

Law and Ethics in Tourism and Hospitality Industry


ทร. 164

บุคลิกภาพสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ

3

HT 164

Personality for Service Professionals


ทร. 224

ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว

3

HT 224

Geography for Tourism


ทร. 261

จิตวิทยาบริการ

3

HT 261

Service Psychology


ทร. 263

การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ

3

HT 263

Marketing for Tourism and Hospitality


ทร. 265

วัฒนธรรมข้ามชาติเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

3

HT 265

Intercultural Studies for Tourism and Hospitality Industry


ทร. 266

การบัญชีและการจัดการทางการเงินสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว และการบริการ

3

HT 266

Accounting and Financial Management for Tourism and Hospitality Industry


ทร. 269

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

3

HT 269

Communicative English for Tourism and Hospitality Industry


ทร. 363

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

3

HT 363

Human Resource Management in Tourism and Hospitality Industry


ทร. 365

การจัดการกลยุทธ์และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการบริการ

3

HT 365

Strategy and Innovation Management in Tourism and Hospitality Industry


ทร. 369

การขนส่งผู้โดยสารเบื้องต้น

3

HT 369

Introduction to Passenger Transportation


ทร. 461

การวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

3

HT 461

Research for Tourism and Hospitality Industry


 

วิชาเอก (48 หน่วยกิต)

แผนการศึกษา ก. สำหรับนักศึกษาที่เลือกการฝึกงาน

 

ธบ. 200

ธุรกิจสายการบิน

3

AB 200

Airline Business


ธบ. 201

การจัดการและการดำเนินงานท่าอากาศยาน

3

AB 201

Airport Management and Operations


ธบ. 205

ศัพท์เทคนิคในธุรกิจสายการบิน

3

AB 205

Aviation Terminology


ธบ. 221

การบริการผู้โดยสารภาคพื้น

3

AB 221

Ground Passenger Service


ธบ. 231

การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน

3

AB 231

In-flight Passenger Service


ธบ. 252

การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างเสริมภาพลักษณ์

3

AB 252

Personality Development and Image Grooming


ธบ. 311

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสำรองที่นั่งสายการบิน

3

AB 311

Information Technology for Airline Reservation


ธบ. 319

ภาษาอังกฤษเพื่อการสำรองที่นั่งและการจัดจำ
หน่ายบัตรโดยสาร

3

AB 319

English for Reservation and Ticketing


ธบ. 329

ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสารภาคพื้น

3

AB 329

English for Ground Passenger Service


ธบ. 339

ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน

3

AB 339

English for In-flight Passenger Service


ธบ. 341

การขนส่งสินค้าทางอากาศ

3

AB 341

Air Cargo Management


ธบ. 401

การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

3

AB 401

Customer Relations Management


ธบ. 402

การจัดการสายการบินเชิงกลยุทธ์

3

AB 402

Strategic Airline Management


ธบ. 411

ราคาและบัตรโดยสาร

3

AB 411

Fares and Tickets


ธบ. 465

การฝึกงาน

3

AB 465

Internship


ธบ. 468

สัมมนาธุรกิจสายการบิน

3

AB 468

Seminar in Airline Business


 

แผนการศึกษา ข. สำหรับนักศึกษาที่เลือกการฝึกงาน

 

ธบ. 200

ธุรกิจสายการบิน

3

AB 200

Airline Business


ธบ. 201

การจัดการและการดำเนินงานท่าอากาศยาน

3

AB 201

Airport Management and Operations


ธบ. 205

ศัพท์เทคนิคในธุรกิจสายการบิน

3

AB 205

Aviation Terminology


ธบ. 221

การบริการผู้โดยสารภาคพื้น

3

AB 221

Ground Passenger Service


ธบ. 231

การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน

3

AB 231

In-flight Passenger Service


ธบ. 252

การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างเสริมภาพลักษณ์

3

AB 252

Personality Development and Image Grooming


ธบ. 311

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสำรองที่นั่งสายการบิน

3

AB 311

Information Technology for Airline Reservation


ธบ. 319

ภาษาอังกฤษเพื่อการสำรองที่นั่งและการจัดจำ
หน่ายบัตรโดยสาร

3

AB 319

English for Reservation and Ticketing


ธบ. 329

ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสารภาคพื้น

3

AB 329

English for Ground Passenger Service


ธบ. 339

ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน

3

AB 339

English for In-flight Passenger Service


ธบ. 341

การขนส่งสินค้าทางอากาศ

3

AB 341

Air Cargo Management


ธบ. 411

ราคาและบัตรโดยสาร

3

AB 411

Fares and Tickets


ธบ. 466

สหกิจศึกษาในธุรกิจสายการบิน

6

AB 466

Cooperative Education in Airline Business


ธบ. 468

สัมมนาธุรกิจสายการบิน

3

AB 468

Seminar in Airline Business


สศ. 301

เตรียมสหกิจศึกษา

3

CO 301

Pre-Cooperative Education


 

กลุ่มวิชาโท (15 หน่วยกิต)

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก
1) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาอื่นของคณะฯกำหนดให้เป็นวิชาโท หรือ
2) กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะฯ อนุมัติให้เป็นวิชาโท
การปรับเปลี่ยนรายวิชาในกลุ่มวิชาโทให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ทุกวิชาที่นักศึกษาสนใจ ยกเว้นวิชาที่กำหนดให้เป็นวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อนับหน่วยกิตรวมไว้ในหมวดวิชาเลือกเสรี

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

ศป. 215 จริยศาสตร์

LB 215 Ethics

          ศึกษาความรู้พื้นฐานทางปรัชญาและจริยศาสตร์ โลกทัศน์แบบจิตนิยม สสารนิยม ธรรมชาติ นิยม จุดหมายของชีวิตตามอุดมคติ การแสวงหาความสุข ปัญหาเกี่ยวกับความดี เสรีภาพและความรับผิดชอบ เกณฑ์ตัดสินจริยธรรม ทฤษฎีจริยศาสตร์ที่สำคัญ การวิเคราะห์ปัญหาจริยธรรมร่วมสมัย


กลุ่มวิชาภาษา

ทย. 111 การใช้ภาษาไทย

TH 111 Thai Usage

         ศึกษาลักษณะของภาษาไทย ความรู้พื้นฐานการใช้ภาษาไทย หลักการฟัง พูด อ่านและเขียน ลักษณะของความเรียง การใช้โวหาร และภาพพจน์ในงานเขียน การเขียนติดต่อทางกิจธุระเพื่อนำไปใช้ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน


อก. 011 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ

EN 011 English in Action

         เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการทำกิจกรรมหลากหลายรูปแบบที่ฝึกฝนทักษะด้านการอ่านจับใจความ การเขียนถ่ายทอดความคิดแบบอิสระ และการใช้คำศัพท์และไวยากรณ์พื้นฐาน พร้อมทั้งการฝึกฝนทักษะด้านการฟัง การพูด และการออกเสียงโดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการทางภาษา


อก. 012 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

EN 012 English for Daily Life

          พัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ฝึกฝนทักษะด้านการอ่านและเขียนแสดงความคิดเห็นโต้ตอบต่อเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล พร้อมทั้งฝึกฝนทักษะด้านการฟัง การออกเสียงและการพูดโต้ตอบเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันโดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการทางภาษา


อก. 013 ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด

EN 013 English for Expressing Ideas

         ฝึกฝนทักษะด้านการอ่านและเขียนเรียงความสั้นเพื่อแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลต่อเรื่องที่อยู่ในความสนใจในปัจจุบัน เรียนรู้หลักการและฝึกทักษะด้านการนำเสนอ รวมทั้งทำกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้านการฟังและการพูดเพื่อติดต่อสื่อสารในสังคมโดยใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองในห้องปฏิบัติการทางภาษา


อก. 253 การฟังและการพูด

EN 253 Listening and Speaking

         ฝึกทักษะการฟังและพูด โดยเน้นการสนทนาแบบที่มิได้เตรียมการล่วงหน้า การอภิปราย และการนำเสนอเบื้องต้น


กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

ทส. 201 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

IT 201 Computer and Information Technology

         ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ศึกษาโปรแกรมประยุกต์ การนำเสนอสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์ บทบาทคอมพิวเตอร์ในสังคมปัจจุบันและเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ในอนาคต รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรต่างๆ ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เกิดใหม่อย่างต่อเนื่อง


วท. 201 มนุษย์กับสภาพแวดล้อม

SC 201 Man and Environment

         ศึกษาพื้นฐานเรื่องสภาพแวดล้อมมาประยุกต์ให้เกิดแนวคิดอย่างวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ พันธุศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ประชากรศาสตร์ พิษวิทยา รวมถึงระบบภูมิคุ้มกันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาจริยธรรมสิ่งแวดล้อม แนวทางการเกิดเทคโนโลยียุคใหม่ การใช้งานอย่างถูกต้อง ตลอดจนการสร้างทัศนคติอันเหมาะสมต่อกฎหมายและอนุสัญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อม


กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

ศป. 101 จิตวิทยาทั่วไป

LB 101 General Psychology

         ศึกษาความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ ความเป็นมาของวิชาจิตวิทยาสาขาต่างๆ สรีรวิทยาเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ความเจริญและพัฒนาการด้านต่างๆ แรงจูงใจ การรับรู้ กระบวนการเรียนรู้ ทัศนคติ สติปัญญา บุคลิกภาพ สุขภาพจิต และการมีมนุษยสัมพันธ์


ศป. 233 การเมืองและเศรษฐกิจในสังคม

LB 233 Politics and Economics in Society

         ศึกษาลัทธิทางการเมืองและระบบเศรษฐกิจที่สำคัญ ความสำคัญระหว่างการเมืองและเศรษฐกิจ เปรียบเทียบระบบการเมืองและเศรษฐกิจในสังคมที่มีรูปแบบการเมืองการปกครองที่แตกต่างกัน และศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดจากระบบการเมืองและเศรษฐกิจที่มีต่อสังคม


ข.หมวดวิชาเฉพาะ (102 หน่วยกิต)

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ (39 หน่วยกิต)

ทร. 160 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเบื้องต้น

HT 160 Introduction to Tourism and Hospitality Industry

         ศึกษาวิวัฒนาการ รูปแบบ ประเภท โครงสร้าง และลักษณะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ให้ผู้เรียนเข้าใจถึงลักษณะการทำงานและความสัมพันธ์ของธุรกิจบริการประเภทต่างๆ เพื่อเป็นพื้นความรู้ในการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในระดับที่สูงขึ้น


ทร. 162 กฎหมายและจรรยาบรรณในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

HT 162 Law and Ethics in Tourism and Hospitality Industry

         ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรม ธุรกิจนำเที่ยว และผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากร ศุลกากร การคมนาคมขนส่ง และกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ นอกจากนี้ยังศึกษาจรรยาบรรณที่ผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและการบริการพึงมี


ทร. 164 บุคลิกภาพสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ

HT 164 Personality for Service Professionals

         ศึกษาบทบาทและความสำคัญของบุคลิกภาพที่มีต่อบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ รวมทั้งหลักในการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆ เช่น การติดต่อสื่อสาร การแต่งกาย มารยาททางสังคม และการสร้างมนุษยสัมพันธ์


ทร. 224 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว

HT 224 Geography for Tourism

         ศึกษาภูมิศาสตร์ของโลกและของประเทศไทย สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ชาติพันธุ์ ความสัมพันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์กับการจัดการท่องเที่ยว ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อการวางแผนการจัดการนำเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการศึกษานอกสถานที่


ทร. 261 จิตวิทยาบริการ

HT 261 Service Psychology

         ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมบริการ หลักมนุษยสัมพันธ์ในการบริการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่องานบริการ การประยุกต์ใช้หลักการทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนากระบวนการบริการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด


ทร. 263 การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ

HT 263 Marketing for Tourism and Hospitality

         ศึกษาลักษณะเฉพาะของสินค้าทางธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ และหลักการตลาดเพื่อนำมาใช้ในธุรกิจดังกล่าว เช่น การวิเคราะห์ตลาด การวางแผนการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด และการส่งเสริมแผนการตลาดในด้านต่างๆ


ทร. 265 วัฒนธรรมข้ามชาติเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

HT 265 Intercultural Studies for Tourism and Hospitality Industry

         ศึกษาบทบาทและความสำคัญของความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจบริการ เน้นศึกษาและเปรียบเทียบวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ ปัญหาที่เกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม


ทร. 266 การบัญชีและการจัดการทางการเงินสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ

HT 266 Accounting and Financial Management for Tourism and Hospitality Industry

         ศึกษาความรู้พื้นฐานทั่วไปทางการบัญชีเพื่อให้สามารถนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน ตัดสินใจและควบคุมการดำเนินงานของธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร โดยจะศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทางการบัญชี การควบคุมภายในเพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์กร การวิเคราะห์รายงานทางการเงินของธุรกิจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นทุน การวิเคราะห์ระหว่างต้นทุน – ปริมาณ – กำไร และการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การจัดทำงบประมาณเพื่อการวางแผนกำไรและการลงทุน และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร เพื่อการวางแผนกำไรและการบริหารงานในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ


ทร. 269 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

ทร. 269 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

พื้นความรู้: อก. 251

         ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ โดยมุ่งเน้นทักษะการฟังและการพูด และศึกษาบทสนทนาขั้นพื้นฐานที่นำมาจากการจำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่มักเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ


ทร. 363 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

HT 363 Human Resource Management in Tourism and Hospitality Industry

         ศึกษาหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ โดยศึกษาการวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การทำงานเป็นทีม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การธำรงรักษาบุคลากร การแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ทร. 365 การบริหารกลยุทธ์และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

HT 365 Strategy and Innovation Management in Tourism and Hospitality Industry

         ศึกษาบริบทด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ กระบวนการดำเนินงาน กลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ


ทร. 369 การขนส่งผู้โดยสารเบื้องต้น

HT 369 Introduction to Passenger Transportation

         ศึกษาหลักทั่วไปและองค์ประกอบของการจัดการขนส่งผู้โดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ การวางแผน การตั้งราคา การบริหารการตลาด การจัดจำหน่าย และการพัฒนาการบริการ ตลอดจนหน่วยงานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


ทร. 461 การวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ

HT 461 Research for Tourism and Hospitality Industry

         ศึกษาขั้นตอนและประโยชน์ของการวิจัยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ การตั้งปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูล การใช้โปรแกรมสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจในด้านต่างๆ


กลุ่มวิชาเอก (48 หน่วยกิต)

ธบ. 200 ธุรกิจสายการบิน

AB 200 Airline Business

         ศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของธุรกิจสายการบิน ข้อมูลที่ใช้ในการให้บริการการบิน ภูมิศาสตร์การบิน การจัดตารางเวลา บัตรโดยสารและการคำนวณค่าโดยสาร การให้บริการผู้โดยสารทั่วไป การสำรองที่นั่ง ระเบียบพิธีการเข้า-ออกระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าทางอากาศและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน


ธบ. 201 การจัดการและดำเนินงานท่าอากาศยาน

AB 201 Airport Management and Operations

         ศึกษารูปแบบการจัดการและการดำเนินงานท่าอากาศยาน การจัดการบริการด้านการบิน การบริการผู้โดยสารและสินค้า การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และการบริการซ่อมบำรุงเครื่องบิน มีการศึกษานอกสถานที่


ธบ. 205 ศัพท์เทคนิคในธุรกิจการบิน

AB 205 Aviation Terminology

         ศึกษาศัพท์เทคนิคที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของสายการบิน ทั้งที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร เครื่องบิน ตลอดจนอุปกรณ์และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ


ธบ. 221 การบริการผู้โดยสารภาคพื้น

AB 221 Ground Passenger Service

         ศึกษาบทบาทและความสำคัญของพนักงานต้อนรับภาคพื้น วิธีการบริการผู้โดยสารขาเข้าและขาออก รวมทั้งผู้โดยสารผ่าน เช่น การลงทะเบียนผู้โดยสาร การควบคุมน้ำหนักกระเป๋า การรับผู้โดยสารขาเข้า และหน้าที่อื่นๆ ที่ต้องเตรียมการ รวมถึงการเตรียมเอกสารและการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ เรียนในห้องปฏิบัติการ


ธบ. 231 การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน

AB 231 In-flight Passenger Service

         ศึกษาบทบาทและความสำคัญของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน วิธีการปฏิบัติงานทั้งในด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่ม การดูแลความปลอดภัย รวมถึงหน้าที่อื่น ๆ ที่ต้องเตรียมก่อนนักบินนำเครื่องขึ้น ระหว่างเที่ยวบิน และหลังเครื่องบินลงจอด มีกรณีศึกษาเพื่อฝึกการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ เรียนในห้องปฏิบัติการ


ธบ. 311 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสำรองที่นั่งสายการบิน

AB 311 Information Technology for Airline Reservation

พื้นความรู้: ธบ. 200

         ศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของระบบสำรองที่นั่ง ฝึกปฏิบัติเพื่อใช้ระบบในการสืบค้นข้อมูลและสำรองที่นั่งของสายการบิน จัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ


ธบ. 319 ภาษาอังกฤษเพื่อการสำรองที่นั่งและการจัดจำหน่ายบัตรโดยสาร

AB 319 English for Reservation and Ticketing

         ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานสำรองที่นั่งและการจำหน่ายบัตรโดยสาร คำศัพท์ รหัสและโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการทำงาน เน้นทักษะการฟังและพูด


ธบ. 329 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสารภาคพื้น

AB 329 English for Ground Passenger Service

         ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสารภาคพื้นในขั้นตอนต่างๆ ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน มีการจำลองสถานการณ์จริงในห้องปฏิบัติการ


ธบ. 339 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน

AB 339 English for In-flight Passenger Service

         ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบินในหัวข้อต่างๆ เช่น การบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน การบอกเวลา การประกาศเตือนภาวะฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เน้นทักษะการฟังและการพูด มีการจำลองสถานการณ์จริงในห้องปฏิบัติการ


ธบ. 341 การขนส่งสินค้าทางอากาศ

AB 341 Air Cargo Management

         ศึกษาหลักการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ การบรรจุหีบห่อ วิธีการรับสินค้าประเภทต่างๆ การปฏิบัติต่อสินค้าอันตราย การกำหนดราคา การคำนวณอัตราภาษีศุลกากร กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ


ธบ. 401 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า

AB 401 Customer Relations Management

         ศึกษาบทบาทและความสำคัญของความสัมพันธ์กับลูกค้าในธุรกิจการบริการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริการและความสัมพันธ์กับลูกค้า คุณภาพของการบริการ การบริหารความพึงพอใจ การจัดการข้อร้องเรียนและฝึกแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้กรณีศึกษา


ธบ. 402 การจัดการสายการบินเชิงกลยุทธ์

AB 402 Strategic Airline Management

         ศึกษาความหมาย ทฤษฎี และความสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจสายการบิน การประเมินสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งแนวโน้มและการแข่งขันในธุรกิจ การวางแผน การกำหนดนโยบายขององค์การและแผนกต่างๆ ในองค์การ การควบคุมและการประเมินผล


ธบ. 411 ราคาและบัตรโดยสาร

AB 411 Fares and Tickets

พื้นความรู้: ธบ. 311

         ศึกษาหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับราคาและการออกบัตรโดยสาร ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งราคา การคำนวณราคาบัตรโดยสาร ตลอดจนภาษีประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การออกและอ่านบัตรโดยสาร เน้นการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการสารสนเทศ


ธบ. 465 การฝึกงาน

AB 465 Internship

พื้นความรู้: ธบ. 200

         นำความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการฝึกงานในบริษัทสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ท่าอากาศยานและบริษัทจัดจำหน่ายบัตรโดยสารสายการบิน ภายใต้การควบคุมและประเมินผลของคณาจารย์ร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน


ธบ 466 สหกิจศึกษาในธุรกิจสายการบิน

AB 466 Cooperative Education in Airline Business

พื้นความรู้: สอบได้ สศ. 301

         ศึกษาระบบการทำงานจริงในสถานประกอบการ ในฐานะพนักงานของสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความพร้อมด้านงานอาชีพ จากการปฏิบัติงานพื้นฐาน อย่างมีหลักการและเป็นระบบ นักศึกษาจะต้องมีการฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ ซึ่งเป็นงานที่มีคุณภาพหรือเป็นงานที่เน้นประสบการณ์ทำงาน (Work Integrated Learning) ที่ตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษาหรือโครงงาน (Project Based Learning) ที่เป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงมีการประเมินผลการทำงานจากคณาจารย์ร่วมกับสถานประกอบการ และนักศึกษาจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน


ธบ. 468 สัมมนาธุรกิจสายการบิน

AB 468 Seminar in Airline Business

พื้นความรู้: ธบ. 465 หรือ ธบ. 466

         ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ รวมถึงแนวโน้มของธุรกิจสายการบิน โดยนักศึกษาจะได้รับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในวิชาชีพ ร่วมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนอภิปรายในประเด็นปัญหาต่าง ๆ เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไข


สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา

CO 301 Pre-Cooperative Education

         ศึกษาแนวคิดและความเข้าใจของระบบสหกิจศึกษาตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมและทักษะด้านต่างๆ อาทิ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ เทคนิคการเข้ารับการสัมภาษณ์งาน การพัฒนาทักษะในการสื่อสาร บุคลิกภาพ การทำงานเป็นทีม วัฒนธรรมองค์กร เทคนิคการคิดอย่างสร้างสรรค์ เทคนิคการเขียนรายงาน และการนำเสนอ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และข้อควรปฏิบัติในระหว่างการปฏิบัติงาน และความปลอดภัยในสถานประกอบการ


กลุ่มวิชาโท (15 หน่วยกิต)

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก
1) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาอื่นของคณะฯกำหนดให้เป็นวิชาโท หรือ
2) กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะฯ อนุมัติให้เป็นวิชาโท

ค.หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)

วิชาเลือกเสรีในคณะ


ธบ. 206 การประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจสายการบิน

AB 206 Public Relations for Airline Business

         ศึกษาบทบาทและความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อธุรกิจสายการบิน กระบวนการประชาสัมพันธ์ องค์ประกอบ เทคนิคและวิธีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในธุรกิจสายการบิน ตลอดจนศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้น


ธบ. 251 เทคนิคการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล

AB 251 Interpersonal Communication Techniques

         ศึกษาเทคนิคการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งในวัฒนธรรมเดียวกันและต่างวัฒนธรรมจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การ


ธบ. 349 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอาหารในธุรกิจสายการบิน

AB 349 English for Airline Catering Management

         ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจสายการบิน ศึกษาศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารที่ใช้ในธุรกิจสายการบิน ตลอดจนวิธีและขั้นตอนของการบริการอาหารนานาชาติ


ธบ. 404 กฎหมายและข้อบังคับในธุรกิจการบิน

AB 404 Aviation Law and Regulations

         ศึกษากฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจการบิน การประยุกต์ใช้ ตลอดจนข้อบังคับต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินระหว่างประเทศ เช่น สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)


ธบ. 405 การจัดการบริการสายการบินต้นทุนต่ำ

AB 405 Budget Airline Service Management

         ศึกษาหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ องค์ประกอบ และรูปแบบการบริการ ตลอดจนศึกษาโครงสร้างการบริหารงาน มาตรฐานการให้บริการ บุคลากรในแผนกต่างๆ การกำหนดกลยุทธ์การบริหารที่มีประสิทธิภาพ หลักการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายและการตลาด


ธบ. 407 การศึกษาอิสระ

AB 407 Independent Study

         ศึกษาและค้นคว้าในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่ภายใต้การดูแลและประเมินผลของอาจารย์ที่ปรึกษา


ธบ. 408 การบริหารทรัพยากรการบิน

AB 408 Crew Resource Management

         ศึกษาหลักการบริหารทรัพยากรการบินเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการการบินโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่จำเป็น ตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น การตระหนักถึงสถานการณ์และภาวะแวดล้อม การทำงานเป็นทีม การตัดสินใจในภาวะวิกฤติ การแก้ไขปัญหา การสื่อสารระหว่างบุคคล มีการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่


ธบ. 469 การพัฒนาทักษะผ่านประสบการณ์ในต่างประเทศ

AB 469 Skills Development through International Experience

         ฝึกฝนและพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในธุรกิจสายการบิน เช่น การใช้ภาษาต่างประเทศ และการเข้าใจมุมมองและวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ โดยการเดินทางไปศึกษาและใช้ชีวิตในต่างประเทศ

วิชาเลือกเสรีนอกคณะ

         นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ทุกวิชาที่นักศึกษาสนใจ ยกเว้นวิชาที่กำหนดให้เป็นวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อนับหน่วยกิตรวมไว้ในหมวดวิชาเลือกเสรี

Career Opportunities

Graduates of the Airline Business Management department are able to apply their knowledge and experience to a variety of occupations in the airline industry including flight attendant, ground staff and air freight positions. In addition, graduates are able to work for organizations such as the Airports Authority of Thailand, Customs Department, Department of Civil Aviation, Immigration Bureau and in booking and ticketing for travel agencies.

New student admissions 2013

The School of Humanities and Tourism Management is accepting new students for all programs from now until 31 July, 2013 at the Admissions Office at City campus (0-2249-5132-6) and Rangsit campus (0-2902-0299 ext. 2411-2).