ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำที่ได้รับการตีพิมพ์

ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ลำดับ ปีการศึกษา ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อบทความ/ตำรา/หนังสือ ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปี ของวารสารที่ตีพิมพ์/แหล่งเผยแพร่
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -
10 - - - -
ลำดับ ปีการศึกษา ชื่ออาจารย์/นักวิจัย ชื่อผลงาน ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปี ของวารสารที่ตีพิมพ์/แหล่งเผยแพร่
1 - - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -
10 - - - -
ลำดับ ปีการศึกษา ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อตำรา/หนังสือ ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปี ของวารสารที่ตีพิมพ์/แหล่งเผยแพร่
1
- - - -
2 - - - -
3 - - - -
4 - - - -
5 - - - -
6 - - - -
7 - - - -
8 - - - -
9 - - - -
10 - - - -