(TH) ร่วมอบรมโครงการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ กวีปากกาทอง ครั้งที่ 5/2559

ภาควิชาภาษาไทย นำนักศึกษาภาควิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3-2 คือ
1. นายณภัทร ใกล้ชิด
2. นายธนธรณ์ กิตติมาสิทธิ
3. น.ส. นลัทพร วิรัตน์กุล
4. นายภูธเนศ ปรีดีชม
เข้าร่วมอบรมฟังการบรรยายรับประสบการณ์ตรง จากยอดกวีแห่งยุคปัจจุบัน ในโครงการ สร้างสรรค์วรรณศิลป์ กวีปากกาทอง ครั้งที่ 5/2559 ผู้บรรยาย: - คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ กวีซีไรต์ - รองศาสตราจารย์ ดร.สุปาณี พัดทอง - รองศาสตรจารย์ ดร.ตรีศิลป์ บุญขจร ในวันที่ 26-27 มกราคม 2560 ณ ห้องอเนกประสงค์ 107-108 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

55

Sorry, this entry is only available in Thai.

แบ่งปัน