ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
Bachelor of Arts Program in Tourism Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
ศศ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)
Bachelor of Arts (Tourism Management)
B.A. (Tourism Management)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 138  หน่วยกิต

          บัณฑิตของสาขาการจัดการการท่องเที่ยวสามารถนำ​ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
          ปัจจุบันบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวประกอบอาชีพต่างๆ เช่น ผู้ ประกอบการธุรกิจนำ​เที่ยว พนักงานบริษัทนำ​เที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประสานงานธุรกิจการประชุม และการจัดสัมมนา นักการตลาดการท่องเที่ยว
ระบบการจัดการศึกษา
  • ระบบ
หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ เป็นระบบทวิภาค แบ่งเวลาการศึกษาใน 1 ปีการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 ได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
ระบบการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ เป็นระบบทวิภาค แบ่งเวลาการศึกษาใน 1ปีการศึกษา ออกเป็น 3 ภาคการศึกษา ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ ภาคการศึกษาฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
  • การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ อนึ่ง เวลาการศึกษาของภาคการศึกษาฤดูร้อน 3 ภาคการศึกษา ให้เทียบเท่ากับเวลาการศึกษาของภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาบังคับ
  • การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
การดำเนินการหลักสูตร
  • วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม
ถึง เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม
ถึง เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน
ถึง เดือนกรกฎาคม
  • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักการเทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยพิจารณาเป็นรายกรณี
3.ผ่านการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยกรุงเทพและระบบการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4.นักศึกษาที่ขอโอนจากสถาบันอื่นตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่องการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น
  • การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1. โดยการสอบคัดเลือกและคัดเลือกพิเศษในโครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. โดยการสอบคัดเลือกร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  138  หน่วยกิต
. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
9
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ
15
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก
6
หน่วยกิต
. หมวดวิชาเฉพาะ
• วิชาเฉพาะบังคับ
• วิชาเฉพาะเลือก
-กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ
-กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ
96
36
30
15
15
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
30
หน่วยกิต
วิชาเฉพาะ
66
หน่วยกิต
. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ง. หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
6
หน่วยกิต
รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ(9 หน่วยกิต)
หน่วยกิต
อก. 011
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
3
EN 011
English in Action
อก. 012
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3
EN 012
English for Daily Life
อก. 013
ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด
3
EN 013
English for Expressing Ideas
กลุ่มวิชาบังคับ    (15 หน่วยกิต)
ศท. 111
คุณค่าแห่งบัณฑิต
3
GE 111
Value of Graduates
ศท. 112
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
3
GE 112
Information Technology and the Future World
ศท. 113
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์
3
GE 113
Thai Language for Creativity
ศท. 114
พลเมืองไทย พลเมืองโลก
3
GE 114
Thai Citizens, Global Citizens
ศท. 115
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
3
GE 115
The Art of Life
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)
ศท. 116
ทักษะความเป็นผู้นำ
3
GE 116
Leadership Skills
ศท. 119
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3
GE 119
Thai Wisdom and Creative Economy
ข.หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (30 หน่วยกิต)
ทร. 160
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเบื้องต้น
3
HT 160
Introduction to Tourism and Hospitality Industry
ทร. 162
กฎหมายและจรรยาบรรณในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
3
HT 162
Law and Ethics in Tourism and Hospitality Industry
ทร. 164
บุคลิกภาพสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ
3
HT 164
Personality for Service Professionals
ทร. 234
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ
3
HT 234
Information Technology for Tourism and Hospitality
ทร. 261
จิตวิทยาบริการ
3
HT 261
Service Psychology
ทร. 264
พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
3
HT 264
Consumer Behavior in Tourism and Hospitality Industry
ทร. 269
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
3
HT 269
Communicative English for Tourism and Hospitality Industry
ทร. 363
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
3
HT 363
Human Resource Management in Tourism and Hospitality Industry
ทร. 365
การจัดการกลยุทธ์และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการบริการ
3
HT 365
Strategy and Innovation Management in Tourism and Hospitality Industry
ทร. 461
การวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
3
HT 461
Research for Tourism and Hospitality Industry
วิชาเฉพาะ (66 หน่วยกิต)
วิชาเฉพาะบังคับ (36 หน่วยกิต)
ธบ. 200
ธุรกิจสายการบิน
3
AB 200
Airline Business
ทร. 224
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3
HT 224
Geography for Tourism
ทร. 263
การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ
3
HT 263
Marketing for Tourism and Hospitality
ทร. 266
การบัญชีและการจัดการทางการเงินสำหรับอุตสาหกรรม
3
การท่องเที่ยวและการบริการ
HT 266
Accounting and Financial Management for Tourism and Hospitality Industry
ทร. 369
การจัดการการขนส่งผู้โดยสาร
3
HT 369
Managing Passenger Logistics
ทท. 211
การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
3
TM 211
Tour Operator and Travel Agency Management
ทท. 306
การวางแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
3
TM 306
Sustainable Tourism Planning
ทท. 333
ไทยศึกษาเพื่อการนำเที่ยว
3
TM 333
Thai Studies for Tour Guiding
ทท. 403
การเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
3
TM  403
Entrepreneurship in Tourism Industry
ทท. 435
หลักการมัคคุเทศก์
3
TM  435
Principles of Tour Guide
ทท. 444
กลยุทธ์การตลาดสำหรับแหล่งท่องเที่ยว
3
TM  444
Strategic Destination Marketing
ทท. 468
สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
3
TM  468
Seminar in Tourism Industry
วิชาเฉพาะเลือก (30 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ (15 หน่วยกิต)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะได้ 1 กลุ่ม จากกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะใดๆ ที่เปิดสอนในคณะจนครบ 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้านการจัดการการท่องเที่ยว
ทท. 203
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
3
TM 203
Creative Tourism
ทท. 221
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการประชุม การจัดนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
3
TM 221
Introduction to MICE Management
ทท. 241
การจัดการธุรกิจเพื่อการพักผ่อนและบันเทิง
3
TM 241
Leisure and Entertainment Business Management
ทท. 341
กิจกรรมนันทนาการเพื่อการพักผ่อนและบันเทิง
3
TM 341
Recreational Activities for Leisure and Entertainment
ทท. 452
การจัดการงานเทศกาล
3
TM 452
Festival Management
ทท. 454
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
3
TM 454
International Tourism
ทท. 456
การท่องเที่ยวภายในประเทศ
3
TM 456
Domestic Tourism
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้านการจัดการการโรงแรม
กร. 231
การจัดการการโรงแรม
3
HM 231
Hotel Management
กร. 321
การจัดการการจัดเลี้ยง
3
HM 321
Banquet and Catering Management
กร. 333
กลยุทธ์ทางการตลาดส􀃋ำหรับธุรกิจโรงแรม
3
HM 333
Strategic Hotel Sales and Marketing
กร. 241
การจัดการธุรกิจสปา
3
HM 241
Spa Operations and Management
กร. 342
กายวิภาคศาสตร์ส􀃋ำหรับการนวดแผนไทย
3
HM 342
Anatomy for Thai Massage
กร. 441
การนวดแผนไทย
3
HM 441
Thai Massage
กร. 470
อาหารไทย
3
HM 470
Thai Cuisine
กร. 472
ขนมหวานไทย
3
HM 472
Thai Dessert
กร. 473
ของหวานแบบจัดใส่แก้วและจาน
3
HM 473
Verrines and Plated Dessert
กร. 474
ขนมอบขั้นพื้นฐาน
3
HM 474
Basic Patisserie
กร. 475
อาหารฟิวชั่น
3
HM 475
Fusion Food
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้านการจัดการการธุรกิจสายการบิน
ธบ. 201
การจัดการและการดำเนินงานท่าอากาศยาน
3
AB 201
Airport Management and Operations
ธบ. 205
ศัพท์เทคนิคในธุรกิจสายการบิน
3
AB 205
Aviation Terminology
ธบ. 221
การบริการผู้โดยสารภาคพื้น
3
AB 221
Ground Passenger Service
ธบ. 231
การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน
3
AB 231
 In-flight Passenger Service
ธบ. 252
การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างเสริมภาพลักษณ์
3
AB 252
Personality Development and Image Grooming
ธบ. 311
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสำรองที่นั่งสายการบิน
3
AB 311
Information Technology for Airline Reservation
ธบ. 341
การขนส่งสินค้าทางอากาศ
3
AB 341
Air Cargo Management
ธบ. 351
ความปลอดภัยของผู้โดยสารสายการบิน
3
AB 351
Airline Passenger Safety
ธบ. 401
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
3
AB 401
Customer Relations Management
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ(15 หน่วยกิต)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จากกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพได้ 1 กลุ่มจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ หรือเลือกเรียนเฉพาะรายวิชาจนครบ 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจสายการบิน
ธบ. 309
ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรสายการบิน
3
AB 309
English for Airline Personnel
ธบ. 319
ภาษาอังกฤษเพื่อการสำรองที่นั่งและการจัดจำหน่ายบัตรโดยสาร
3
AB 319
English for Reservation and Ticketing
ธบ. 329
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสารภาคพื้น
3
AB 329
English for Ground Passenger Service
ธบ. 330
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน
3
AB 339
English for In-flight Passenger Service
ธบ. 349
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอาหารในธุรกิจสายการบิน
3
AB 349
English for Airline Catering Management
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
กร. 391
ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานฝ่ายห้องพัก
3
HM 391
English for Room Division Operations
กร. 392
ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม
3
HM 392
English for Hotel
กร. 491
ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
3
HM 491
English for Hospitality Industry
กร. 492
ภาษาอังกฤษสำหรับเชฟ
3
HM 492
English for Chef
กร. 493
ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานสปา
3
HM 493
English for Spa Personnels
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ทท. 402
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3
TM 402
English Reading and Writing for Tourism
ทท. 411
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยว
3
TM 411
Basic English for Tourism
ทท. 412
ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อการท่องเที่ยว
3
TM 412
Advanced English for Tourism
ทท. 415
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
3
TM 415
English for Travel Agency
ทท. 428
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
3
TM 428
English for Tour Guide
ค.หมวดวิชาเลือกเสรี(6 หน่วยกิต)
วิชาเลือกเสรีในคณะได้แก่รายวิชาดังต่อไปนี้และ/หรือวิชาอื่นใดของคณะที่ได้รับอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรี
สศ. 301
เตรียมสหกิจศึกษา
3
CO 301
Pre-Cooperative Education
ทท. 204
การท่องเที่ยวเฉพาะทาง
3
TM  204
Niche Tourism
ทท. 231
อารยธรรมโลกเพื่อการนำเที่ยว
3
TM  231
World Civilization for Tour Guiding
ทท. 232
ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการนำเที่ยว
3
TM  232
Arts and Cultures for Tour Guiding
ทท. 314
เทคนิคการขายและการตลาดสำหรับสินค้าทางการท่องเที่ยว
3
TM 314
Selling and Marketing Techniques for Tourism Products
ทท. 453
การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม
3
TM 453
Cultural Heritage Management
ทท. 455
ประสบการณ์วัฒนธรรมต่างชาติ
3
TM 455
Cross-Cultural Experience
ทท. 457
การค้นคว้าอิสระ
3
TM 457
Independent Study
ทท. 458
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยว
3
TM 458
Basic Economics for Tourism
วิชาเลือกเสรีนอกคณะนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ทุกวิชาที่นักศึกษาสนใจ ยกเว้นวิชาที่กำหนดให้เป็นวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อนับหน่วยกิตรวมไว้ในหมวดวิชาเลือกเสรี
ง.หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (6 หน่วยกิต)
นักศึกษาสามารถเลือก 1 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้
ทท. 465
การฝึกงาน
6
TM 465
Internship
ทท. 466
สหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
6
TM 466
Cooperative Education in Tourism Industry

หมวดวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

ทท. 203 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์                                                  (3 หน่วยกิต)
TM 203 Creative Tourism
ศึกษาหลักเบื้องต้นของการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวลักษณะเฉพาะในรูปแบบต่างๆ และการท่องเที่ยวแนวใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ตลอดจนการนำเสนอนวัตกรรมทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่อย่างสร้างสรรค์

ทท. 204 การท่องเที่ยวเฉพาะทาง                                                       (3 หน่วยกิต)
TM 204 Niche Tourism
ศึกษาลักษณะเฉพาะและการจัดการการท่องเที่ยวเฉพาะทางในรูปแบบของการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ การท่องเที่ยวเพื่อกีฬาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย การท่องเที่ยวเพื่อการศึกษา และการท่องเที่ยวเฉพาะทางในรูปแบบอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยว

ทท. 211 การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว                          (3 หน่วยกิต)
TM 211 Tour Operator and Travel Agency Management
ศึกษาประเภท หลักการบริหารจัดการ การวางแผน และการดำเนินงานของธุรกิจนำเที่ยวและธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว ตลอดจนความแตกต่างระหว่างธุรกิจทั้งสองประเภท

ทท. 221 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการประชุม การจัดนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล    (3 หน่วยกิต)
TM 221 Introduction to MICE Management
ศึกษาความหมาย ความสำคัญ ลักษณะ รูปแบบ และความแตกต่างของธุรกิจการจัดประชุม ธุรกิจการจัดนิทรรศการ ธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล หน่วยงานและองค์กรที่สนับสนุนการจัดประชุม การจัดนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และแนวโน้มของการเจริญเติบโตของแต่ละธุรกิจ

ทท. 231 อารยธรรมโลกเพื่อการนำเที่ยว                                            (3 หน่วยกิต)
TM 231 World Civilization for Tour Guiding
ศึกษาพัฒนาการของอารยธรรมตะวันตก อารยธรรมตะวันออก และอารยธรรมไทย ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความเชื่อ วรรณคดี และศิลปะ

ทท. 232 ศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการนำเที่ยว                                  (3 หน่วยกิต)
TM 232 Arts and Cultures for Tour Guiding
ศึกษาลักษณะและรูปแบบของศิลปกรรมตะวันตก ศิลปกรรมตะวันออก และศิลปกรรมไทยในแต่ละยุคสมัย โดยมุ่งเน้นที่ความเชื่อ ความศรัทธาทางศาสนา วิถีชีวิตในแต่ละแหล่งวัฒนธรรมซึ่งมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมทุกแขนง

ทท. 241 การจัดการธุรกิจเพื่อการพักผ่อนและบันเทิง                        (3 หน่วยกิต)
TM 241 Leisure and Entertainment Business Management
ศึกษารูปแบบ ประเภท และลักษณะการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการใช้เวลาว่าง และการพักผ่อน และแนวโน้มของธุรกิจแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจร

ทท. 242 การจัดการธุรกิจรีสอร์ทและสปา                                          (3 หน่วยกิต)
TM 242 Resort and Spa Business Management
ศึกษาแนวคิด ประเภท และลักษณะการประกอบธุรกิจ รีสอร์ทและสปา การวางแผน การดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์ การตลาด และการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งหลักการควบคุมคุณภาพ แนวโน้มของตลาดรีสอร์ทและสปา

ทท. 306 การวางแผนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน                                  (3 หน่วยกิต)
TM 306 Sustainable Tourism Planning
ศึกษารูปแบบการจัดการ แนวคิดการพัฒนา การวางแผน การวางเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวที่นำไปสู่แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นรวมถึงบทบาทของภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ทท. 314 เทคนิคการขายและการตลาดสำหรับสินค้าทางการท่องเที่ยว           (3 หน่วยกิต)
TM 314 Selling and Marketing Techniques for Tourism Products
ศึกษาบทบาทหน้าที่ของพนักงานขาย ขั้นตอนการดำเนินงาน การทำการตลาด และเทคนิคการขายอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลูกค้า และการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า

ทท. 324 การจัดการงานอีเวนท์                                                           (3 หน่วยกิต)
TM 324 Event Management
ศึกษารูปแบบและหลักการบริหารการจัดงาน และกระบวนการการจัดงานรูปแบบต่างๆ การจัดงานประชุม สัมมนา นิทรรศการ งานแสดงสินค้า การดำเนินการจัดเลี้ยงทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ การติดต่อลูกค้า การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดงาน ตลอดจนแนวโน้มของธุรกิจรับจัดงานในอนาคตโดยมีการฝึกปฏิบัติในรายวิชา

ทท. 333 ไทยศึกษาเพื่อการนำเที่ยว                                                    (3 หน่วยกิต)
TM 333 Thai Studies for Tour Guiding
ศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานความเป็นไทย โดยพิจารณาทั้งทางด้านกลุ่มชาติพันธุ์ การก่อตั้งอาณาจักรต่างๆ รวมถึงสภาพการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ศิลปกรรม ความเชื่อ ศาสนา วรรณคดี วรรณกรรม นาฏศิลป์ ดนตรีไทย อาหารไทยตลอดจนงานประเพณีและมรดกทางภูมิปัญญาไทย เริ่มตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อนำ มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว โดยมีการฝึกปฏิบัติและศึกษานอกสถานที่

ทท. 341 กิจกรรมนันทนาการเพื่อการพักผ่อนและบันเทิง                                 (3 หน่วยกิต)
TM 341 Recreational Activities for Leisure and Entertainment
ศึกษาหลักการจัดกิจกรรมนันทนาการ และฝึกทักษะการเป็นผู้นำกิจกรรมเพื่อสร้างความสนุกสนานให้แก่นักท่องเที่ยว โดยเฉพาะการเลือกใช้กิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวและเทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ทท. 402 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว                        (3 หน่วยกิต)
TM 402 English Reading and Writing for Tourism
ฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจท่องเที่ยว โดยเน้นการอ่านบทความที่เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว รายการท่องเที่ยวโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว ตลอดจนฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว โดยเน้นการกรอกแบบฟอร์มการเขียนโน้ตย่อ การบันทึกข้อความ และการเขียนรายการเดินทางท่องเที่ยว

ทท. 403 การเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว                                 (3 หน่วยกิต)
TM 403 Entrepreneurship in Tourism Industry
ศึกษาแนวทางการจัดการของผู้ประกอบการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจัดทำแผนธุรกิจ การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ และการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อความสำเร็จของธุรกิจการท่องเที่ยว โดยมีการฝึกปฏิบัติที่ห้องปฏิบัติการบริษัททัวร์จำลอง

ทท. 411 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยว                                              (3 หน่วยกิต)
TM 411 Basic English for Tourism
ศึกษาคำศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ นาฏศิลป์ ดนตรี และสถาปัตยกรรม

ทท. 412 ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อการท่องเที่ยว                                                  (3 หน่วยกิต)
TM 412 Advanced English for Tourism
ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารงานและการบริการทางการท่องเที่ยว ศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ นาฏศิลป์ ดนตรี สถาปัตยกรรม การฟัง พูด อ่าน เขียน การจับใจความสำคัญจากเอกสาร บทความ และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การสนทนาทางธุรกิจการท่องเที่ยว

ทท. 415 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว                                       (3 หน่วยกิต)
TM 415 English for Travel Agency
ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นการฟังและการพูดจากบทสนทนาที่จำลองมาจากสถานการณ์ต่างๆ ในธุรกิจ
นำเที่ยว รวมถึงการอ่านและเขียนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนำเที่ยว

ทท. 425 การจัดนิทรรศการ                                                                                 (3 หน่วยกิต)
TM 425 Exhibition Management
ศึกษาหลักการจัดนิทรรศการ กระบวนการจัดนิทรรศการการวางแผนและการเตรียมการ การเลือกสถานที่จัดนิทรรศการ การออกแบบนิทรรศการ ธุรกิจการจัดนิทรรศการ ผู้แสดงสินค้าและผู้ชมงาน ผลกระทบของการจัดนิทรรศการ การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการฝึกปฏิบัติในรายวิชา

ทท. 428 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์                                                            (3 หน่วยกิต)
TM 428 English for Tour Guide
ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานมัคคุเทศก์ ศัพท์เทคนิคที่เกี่ยวข้องกับอาชีพมัคคุเทศก์ ได้แก่ ศิลปะ วัฒนธรรม นาฏศิลป์ ดนตรี สถาปัตยกรรม รวมทั้งมุ่งเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ทท. 435 หลักการมัคคุเทศก์                                                                                (3 หน่วยกิต)
TM 435 Principles of Tour Guide                                                                พื้นความรู้: ทท. 333
ศึกษาบทบาท หน้าที่ จรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ ฝึกทักษะการเป็นผู้นำกิจกรรมเพื่อสร้างความสนุกสนานให้แก่นักท่องเที่ยว หลักการจัดกิจกรรมนันทนาการ การวางแผนและการเตรียมการก่อนการเดินทาง และธรรมเนียมปฏิบัติในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว เทคนิคการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารวมถึงความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนอารยธรรมของโลกศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการนำเที่ยว โดยมีการฝึกปฏิบัติและศึกษานอกสถานที่

ทท. 444 กลยุทธ์การตลาดสำหรับแหล่งท่องเที่ยว                                             (3 หน่วยกิต)
TM 444 Strategic Destination Marketing                                                พื้นความรู้: ทร. 263
ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยว แนวโน้มและการแข่งขันในธุรกิจท่องเที่ยว รวมถึงโอกาสทางธุรกิจที่จะนำกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

ทท. 445 การจัดการธุรกิจเรือสำราญ                                                                  (3 หน่วยกิต)
TM 445 Cruise Business Management
ศึกษาวิวัฒนาการ สิ่งอำนวยความสะดวก วิธีการดำเนินงาน กิจกรรมนันทนาการ กลยุทธ์การตลาด กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และแนวโน้มของธุรกิจเรือสำราญ

ทท. 452 การจัดการงานเทศกาล                                                                         (3 หน่วยกิต)
TM 452 Festival Management
ศึกษาการวางแผน การออกแบบ การประสานงาน การทำการตลาดสำหรับการจัดงานเทศกาลต่างๆ การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาล และการประเมินผลการจัดงาน โดยมีการฝึกปฏิบัติในรายวิชา

ทท. 453 การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม                                                           (3 หน่วยกิต)
TM 453 Cultural Heritage Management
ศึกษาแนวทางการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม การพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ทท. 454 การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ                                                              (3 หน่วยกิต)
TM 454 International Tourism
ศึกษาการวางแผน การขาย การทำ การตลาดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การจัดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้การนำเที่ยว พิธีการการเข้าออกประเทศ การปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าบ้านกับ
ผู้มาเยือน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการนำเที่ยว

ทท. 455 ประสบการณ์วัฒนธรรมต่างชาติ                                                         (3 หน่วยกิต)
TM 455 Cross-Cultural Experience
ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศกับเจ้าของภาษาเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ศิลปวัฒนธรรมของผู้คนในประเทศนั้นๆ
โดยมีการศึกษาหรือฝึกงานในต่างประเทศ

ทท. 456 การท่องเที่ยวภายในประเทศ                                                                (3 หน่วยกิต)
TM 456 Domestic Tourism
ศึกษาการวางแผน การขาย การทำการตลาดสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การจัดการท่องเที่ยวภายในประเทศ นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้การนำเที่ยว การปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนในท้องถิ่น และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการนำเที่ยว โดยมีการฝึกภาคปฏิบัติการจัดนำเที่ยวภายในประเทศ

ทท. 457 การค้นคว้าอิสระ                                                                                   (3 หน่วยกิต)
TM 457 Independent Study
ศึกษาและค้นคว้าในประเด็นทางการท่องเที่ยวที่นักศึกษามีความสนใจเป็นพิเศษ ภายใต้การดูแลและการให้คำที่ปรึกษาของอาจารย์ผู้สอน

ทท. 458 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยว                                              (3 หน่วยกิต)
TM 458 Basic Economics for Tourism
ศึกษาความหมาย ความสำคัญและความเชื่อมโยงของแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่มีต่อธุรกิจการท่องเที่ยว รวมถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์และอุปทานของการท่องเที่ยว ตลอดจนบทบาทอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่มีต่อธุรกิจการท่องเที่ยว โดยการประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์เข้ากับธุรกิจการท่องเที่ยวในภาคต่างๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร และสายการบิน เป็นต้น รวมทั้งผลกระทบของธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม โดยใช้ตัวอย่างของการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

ทท. 465 การฝึกงาน                                                                                             (6 หน่วยกิต)
TM 465 Internship                                                                                           พื้นความรู้: ทท. 211
เป็นการศึกษาภาคปฏิบัติเพื่อให้โอกาสนักศึกษาได้นำความรู้ ความเข้าใจที่ได้เล่าเรียนไปใช้ในสถานการณ์จริง นักศึกษาสามารถฝึกงานในธุรกิจการท่องเที่ยวหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การศึกษานี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและประเมินผลของสาขาวิชาร่วมกับหน่วยงานที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

ทท. 466 สหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                                           (6 หน่วยกิต)
TM 466 Cooperative Education in Tourism Industry                          พื้นความรู้: สอบได้ สศ. 301
ศึกษาระบบการทำงานจริงในสถานประกอบการ ในฐานะพนักงานของสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความพร้อมด้านงานอาชีพจากการปฏิบัติงานพื้นฐานอย่างมีหลักการและเป็นระบบ นักศึกษาจะต้องมีการฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ ซึ่งเป็นงานที่มีคุณภาพหรือเป็นงานที่เน้นประสบการณ์ทำงาน (Work Integrated Learning) ที่ตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษาหรือโครงงาน (Project Based Learning) ที่เป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงมีการประเมินผลการทำงานจากคณาจารย์ร่วมกับสถานประกอบการ และนักศึกษาจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

ทท. 468 สัมมนาในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว                                                  (3 หน่วยกิต)
TM 468 Seminar in Tourism Industry                                                       พื้นความรู้: ทท. 465 หรือ ทท. 466
ศึกษา วิเคราะห์ อภิปรายแนวโน้มและประเด็นทางการท่องเที่ยว ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจการท่องเที่ยว เพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ แนวทางแก้ไข และการปรับกลยุทธ์เพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยนักศึกษาจะได้รับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในวิชาชีพ