ชื่อหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
Bachelor of Arts Program in Thai for Communication

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
Bachelor of Arts (Thai)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
B.A. (Thai)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 126  หน่วยกิต

โอกาสในการประกอบอาชีพ

ผู้ที่จบการศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยจะเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยเป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถประกอบอาชีพในสาขาสื่อสารมวลชน สาขาธุรกิจ และงานวิชาการ อาทิ นักข่าว นักจัดรายการวิทยุ-โทรทัศน์ นักหนังสือพิมพ์ พิธีกร ผู้ประกาศข่าว นักการตลาด เลขานุการ ครู อาจารย์ นักวิชาการ
ระบบการจัดการศึกษา
 • ระบบ
หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ เป็นระบบทวิภาค แบ่งเวลาการศึกษาใน 1 ปีการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 ได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติระบบการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ เป็นระบบทวิภาค แบ่งเวลาการศึกษาใน 1ปีการศึกษา ออกเป็น 3 ภาคการศึกษา ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ ภาคการศึกษาฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
 • การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ อนึ่ง เวลาการศึกษาของภาคการศึกษาฤดูร้อน 3 ภาคการศึกษา ให้เทียบเท่ากับเวลาการศึกษาของภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาบังคับ
 • การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
การดำเนินการหลักสูตร
 • วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
  ภาคการศึกษาที่ 1
  เดือนมกราคม
  ถึง เดือนพฤษภาคม
  ภาคการศึกษาที่ 2
  เดือนสิงหาคม
  ถึง เดือนธันวาคม
  ภาคฤดูร้อน
  เดือนมิถุนายน
  ถึง เดือนกรกฎาคม
 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักการเทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยพิจารณาเป็นรายกรณี3.ผ่านการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยกรุงเทพและระบบการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา4.นักศึกษาที่ขอโอนจากสถาบันอื่นตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่องการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น
 • การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1. โดยการสอบคัดเลือกและคัดเลือกพิเศษในโครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ2. โดยการสอบคัดเลือกร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  126  หน่วยกิต
. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
9
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ
15
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก
6
หน่วยกิต
. หมวดวิชาเฉพาะ
90
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
75
หน่วยกิต
       – กลุ่มวิชาเฉพาะหลัก
36
หน่วยกิต
       – กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก
39
หน่วยกิต
วิชาวิชาโท
15
หน่วยกิต
. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ(9 หน่วยกิต)
หน่วยกิต
อก. 011
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
3
EN 011
English in Action
อก. 012
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3
EN 012
English for Daily Life
อก. 013
ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด
3
EN 013
English for Expressing Ideas
กลุ่มวิชาบังคับ    (15 หน่วยกิต)
ศท. 111
คุณค่าแห่งบัณฑิต
3
GE 111
Value of Graduates
ศท. 112
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
3
GE 112
Information Technology and the Future World
ศท. 113
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์
3
GE 113
Thai Language for Creativity
ศท. 114
พลเมืองไทย พลเมืองโลก
3
GE 114
Thai Citizens, Global Citizens
ศท. 115
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
3
GE 115
The Art of Life
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)
ศท. 116
ทักษะความเป็นผู้นำ
3
GE 116
Leadership Skills
ศท. 117
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
GE 117
Mathematics for Daily Life
ศท. 118
ชีวิตและสุขภาพ
3
GE 118
 Life and Health
ศท. 119
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3
GE 119
Thai Wisdom and Creative Economy
กลุ่มวิชาเฉพาะ   (96หน่วยกิต)
วิชาแกน (36 หน่วยกิต)
ทย. 102
กลยุทธ์การเรียน
3
TH 102
Learning Strategies
ทย. 103
การพัฒนาทักษะการอ่าน
3
TH 103
 Reading Skills Development
ทย. 141
อัตลักษณ์วรรณกรรมไทย
3
TH 141
 Identity of Thai Literature
ทย. 221
ภาษากับวัฒนธรรม
3
TH 221
 Language and Culture
ทย. 261
 ศิลปะการเขียนร้อยแก้ว
3
TH 261
The Art of Prose Writing
ทย. 262
 การใช้ภาษาไทยในสื่อมวลชน
3
TH 262
 Thai Usage in Mass Media
ทย. 306
ศิลปะการพูด
3
TH 306
The Art of Speaking
ทย. 307
กลยุทธ์การนำเสนอ
3
TH 307
 Presentation Strategies
ทย. 322
ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
3
TH 322
 Thai Linguistics
ทย. 324
 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3
TH 324
 Foreign Languages in Thai
อก. 140
 พื้นฐานการเขียน
3
EN 140
 Essentials of Writing
อก. 253
การฟังและการพูด
3
EN 253
Listening and Speaking
วิชาเอก-บังคับ   (30 หน่วยกิต)
ทย. 204
การสรุปความ
3
TH 204
Summary Writing
ทย. 242
วรรณกรรมไทยสมัยปัจจุบัน
3
TH 242
Modern Thai Literature
ทย. 243
ลีลาภาษาในงานเขียน
3
TH 243
Styles in Literary Works
ทย. 263
การเขียนเพื่อธุรกิจ
3
TH 263
Writing for Business
ทย. 344
ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมจากวรรณกรรมไทย
3
TH 344
Cultural Reflection on Thai Literary Works
ทย. 366
การเขียนบทความและสารคดี
3
TH 366
Article and Feature Writing
ทย. 368
ศิลปะการเขียนร้อยกรอง
3
TH 368
The Art of Poetry Writing
ทย. 370
การวิจัยเบื้องต้นทางภาษาและวรรณกรรมไทย
3
TH 370
Basic Research Methodology in Thai Language and Literature
ทย. 447
ศิลปะการวิจารณ์
3
TH 447
The Art of Criticism
ทย. 469
สัมมนาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน
3
TH 469
Seminar in Thai Usage
วิชาเอก-เลือก (15 หน่วยกิต)
1. นักศึกษาจะต้องเลือกศึกษา 1 กลุ่มวิชาเอก-เลือก จากกลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
2. นักศึกษาที่เลือกแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา ต้องเลือกวิชา สศ.301 เตรียมสหกิจศึกษา และวิชา ทย.400 สหกิจศึกษา รวม 9 หน่วยกิต และอีก 6 หน่วยกิต เลือกจากวิชาในกลุ่มวิชาเอก-เลือก
กลุ่มวิชาทักษะภาษาไทย
สศ. 301
เตรียมสหกิจศึกษา (สำหรับแผนสหกิจศึกษา)
3
CO 301
Pre-Cooperative Education
ทย. 205
การอ่านทางธุรกิจ
3
TH 205
Business Reading
ทย. 206
การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3
TH 206
Reading for Better Living
ทย. 364
การเขียนทางวารสารศาสตร์
3
TH 364
Journalistic Writing
ทย. 365
สื่อสิ่งพิมพ์
3
TH 365
Publications
ทย. 367
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
3
TH 367
Writing for Public Relations
ทย. 400
สหกิจศึกษา (สำหรับแผนสหกิจศึกษา)
6
TH 400
Cooperative Education
ทย. 408
ศิลปะการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
3
TH 408
The Art of Thai Usage in Daily Life
ทย. 425
ความรู้พื้นฐานทางภาษาบาลีและสันสกฤต
3
TH 425
Introduction to Pali and Sanskrit
ทย. 426
สำนวนในภาษาไทยปัจจุบัน
3
TH 426
Modern Thai Expressions
ทย. 427
การแปลภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย
3
TH 427
Translation from a Foreign Language into Thai
ทย. 470
ศิลปะการอ่านออกเสียง
3
TH 470
The Art of Oral Reading
ทย. 471
การเขียนบันเทิงคดี
3
TH 471
Fiction Writing
ทย. 472
การจัดการประชุม
3
TH 472
Conference Organizing
ทย. 473
วาทศิลป์
3
TH 473
Rhetoric
ทย. 481
การศึกษาเฉพาะเรื่อง
3
TH 481
Study in Special Topics
กลุ่มวิชาวรรณกรรมไทย
สศ. 301
เตรียมสหกิจศึกษา (สำหรับแผนสหกิจศึกษา)
3
CO 301
Pre-Cooperative Education
ทย. 283
สุนทรียภาพในศิลปะไทย
3
TH 283
Thai Art Appreciation
ทย. 400
สหกิจศึกษา (สำหรับแผนสหกิจศึกษา)
6
TH 400
Cooperative Education
ทย. 445
 มรดกวรรณกรรมไทย
3
TH 445
Thai Literary Heritage
ทย. 448
วรรณกรรมประวัติศาสตร์
3
TH 448
Thai Historical Literature
ทย. 449
วรรณกรรมศาสนา
3
TH 449
Religious Literature
ทย. 450
วรรณกรรมประเพณี
3
TH 450
Literature Related to Thai Customs and Traditions
ทย. 451
วรรณกรรมนิราศ
3
TH 451
Niras
ทย. 452
วรรณกรรมการแสดง
3
TH 452
Thai Dramatic Literature
ทย. 453
วรรณกรรมท้องถิ่น
3
TH 453
Local Literary Works
ทย. 455
วรรณกรรมสำหรับเด็ก
3
TH 455
Children Literature
ทย. 456
วรรณกรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3
TH 456
Thai Literature for Tourism
ทย. 457
พัฒนาการเพลงไทย
3
TH 457
Development of Thai Song
ทย. 458
วรรณศิลป์ในเพลง
3
TH 458
Literary Arts in Song
ทย. 459
วรรณกรรมข้ามวัฒนธรรม
3
TH 459
Cross- cultural Literature
ทย. 482
ภูมิปัญญาไทยกับวรรณกรรม
3
TH 482
Thai Wisdom and Literature
ทย. 483
อิทธิพลของสังคมโลกที่มีต่อภาษาและวรรณกรรมไทย
3
TH 483
Impact of Globalization on Thai Language and Literature
วิชาโท (15หน่วยกิต)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก
1) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาอื่นของคณะฯ กำหนดให้เป็นวิชาโท
2) นักศึกษาที่เรียนวิชาเอก-เลือกกลุ่มวิชาหนึ่ง สามารถเลือกเรียนวิชาเอก-เลือกอีกกลุ่มวิชาหนึ่งเป็นวิชาโทได้ เช่น นักศึกษาที่
เลือกกลุ่มวิชาทักษะภาษาไทยเป็นวิชาเอก-เลือก สามารถเลือกกลุ่มวิชาวรรณกรรมไทย เป็นวิชาโทได้
3) กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวอนุมัติให้เป็นวิชาโท
หมายเหตุ การปรับเปลี่ยนรายวิชาในกลุ่มวิชาโทให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดี
หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้
ศป. 103
อารยธรรมเปรียบเทียบ
3
LB 103
Comparative Civilization
ศป. 105
ทักษะการศึกษา
3
LB 105
Study Skills
ศป. 144
ความรู้เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
3
LB 144
Introduction to Sports Science
ศป. 145
โภชนาการเพื่อสุขภาพและการดำรงชีวิต
3
LB 145
Nutrition for Health and Living
ศป. 146
การจัดการแข่งขันกีฬา
3
LB 146
Organization of Sport Competition
ศป. 147
 การจัดการกิจกรรมการออกกำลังกายและการกีฬา
3
LB 147
Exercise and Sports Management
ศป. 148
การจัดการและบริหารนันทนาการ
3
LB 148
Recreation Management
ศป. 213
ความรู้เบื้องต้นทางมนุษยศาสตร์
3
LB 213
Introduction to Humanities
ศป. 222
กระบวนการกลุ่ม
3
LB 222
Group Processes
ศป. 303
ศิลปวัฒนธรรมไทย
3
LB 303
Thai Culture
ศป. 304
 การครองเรือน
3
LB 304
Family Studies
ศป. 305
สังคีตนิยม
3
LB 305
Music Appreciation
ศป. 502
ปรัชญาจีน
3
LB 502
Chinese Philosophy
ศป. 503
ปรัชญาญี่ปุ่น
3
LB 503
Japanese Philosophy
ศป. 505
พุทธศาสนากับสังคมไทย
3
LB 505
Buddhism and Thai Society
ศป. 509
พุทธจริยศาสตร์
3
LB 509
Buddhist Ethics
หมวดวิชาภาษาไทย
ทย. 102 กลยุทธ์การเรียน                                                                    (3 หน่วยกิต)
TH 102 Learning Strategies
การวางแผนการเรียน การทำงานกลุ่ม การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และการเขียนรายงานวิชาการ
ทย. 103 การพัฒนาทักษะการอ่าน                                                     (3 หน่วยกิต)
TH 103 Reading Skills Development
หลักการอ่าน กลวิธีการอ่านที่ดี การพัฒนาทักษะการอ่าน อย่างมีประสิทธิภาพ
ทย. 141 อัตลักษณ์วรรณกรรมไทย                                                     (3 หน่วยกิต)
TH 141 Identity of Thai Literature
อัตลักษณ์ของวรรณกรรมไทยแต่ละสมัย ด้านรูปแบบ ภาษา แนวความคิดและเนื้อหา
ทย. 204 การสรุปความ                                                                        (3 หน่วยกิต)
TH 204 Summary Writing
การอ่านสรุปความ และฝึกเขียนสรุปความจากแหล่งความรู้ต่างๆ
ทย. 205 การอ่านทางธุรกิจ                                                                  (3 หน่วยกิต)
TH 205 Business Reading
การอ่านและวิเคราะห์งานเขียนทางธุรกิจประเภทต่างๆ
ทย. 206 การอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                                          (3 หน่วยกิต)
TH 206 Reading for Better Living
หลักการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ทย. 221 ภาษากับวัฒนธรรม                                                               (3 หน่วยกิต)
TH 221 Language and Culture
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาซึ่งสะท้อนวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมไทยซึ่งกำหนดการใช้ภาษา
ทย. 242 วรรณกรรมไทยสมัยปัจจุบัน                                                 (3 หน่วยกิต)
TH 242 Modern Thai Literature
วรรณกรรมไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ถึงสมัยปัจจุบัน ในแง่ของประเภท รูปแบบ แนวคิด เนื้อหา คุณค่า และแนวโน้มของวรรณกรรมไทย
ทย. 243 ลีลาภาษาในงานเขียน                                                          (3 หน่วยกิต)
TH 243 Styles in Literary Works
ลีลา ภาษาในงานเขียน และวิเคราะห์ลีลาภาษาของนักเขียน
ทย. 261 ศิลปะการเขียนร้อยแก้ว                                                        (3 หน่วยกิต)
TH 261 The Art of Prose Writing
หลักและศิลปะการเขียน กลวิธีการสร้างสรรค์งานเขียน ร้อยแก้วประเภทต่างๆ
ทย. 262 การใช้ภาษาไทยในสื่อมวลชน                                              (3 หน่วยกิต)
TH 262 Thai Usage in Mass Media
ลักษณะการใช้ภาษาไทยในสื่อมวลชนประเภทต่างๆ ใน เชิงสารคดีและบันเทิงคดี
ทย. 263 การเขียนเพื่อธุรกิจ                                                                 (3 หน่วยกิต)
TH 263 Writing for Business
หลักการเขียนทางธุรกิจประเภทต่างๆ ฝึกเขียนและ วิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ
ทย. 283 สุนทรียภาพในศิลปะไทย                                                      (3 หน่วยกิต)
TH 283 Thai Art Appreciation
การรับรู้ทางสุนทรียศาสตร์ และตระหนักถึงคุณค่าของ ศิลปะไทย
ทย. 306 ศิลปะการพูด                                                                          (3 หน่วยกิต)
TH 306 The Art of Speaking
หลักการพูด องค์ประกอบของการพูด การวิเคราะห์ผู้ฟัง การพูดแบบต่างๆ และการประเมินผลการพูด
ทย. 307 กลยุทธ์การนำเสนอ                                                               (3 หน่วยกิต)
TH 307 Presentation Strategies
หลักการและกลยุทธ์การนำเสนอผลงานสู่สาธารณะในรูป แบบต่างๆ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีประกอบการนำเสนอ
ทย. 322 ภาษาศาสตร์ภาษาไทย                                                         (3 หน่วยกิต)
TH 322 Thai Linguistics
ลักษณะทั่วไปของระบบเสียง ระบบคำ ประโยค และความ หมายในภาษาไทย
ทย. 324 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย                                            (3 หน่วยกิต)
TH 324 Foreign Languages in Thai
คำ ลำดับของคำในประโยค สำนวนในภาษาไทยที่รับมาจากภาษาต่างประเทศ การบัญญัติศัพท์ สำนวน และการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความหมายและเสียง
ทย. 344 ภาพสะท้อนทางวัฒนธรรมจากวรรณกรรมไทย                 (3 หน่วยกิต)
TH 344 Cultural Reflection on Thai Literary Works
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม วิถีชีวิตและค่านิยมของสังคมในวรรณกรรม
ทย. 364 การเขียนทางวารสารศาสตร์                                                (3 หน่วยกิต)
TH 364 Journalistic Writing
กลวิธีการเขียน ลักษณะภาษาที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
ทย. 365 สื่อสิ่งพิมพ์                                                                              (3 หน่วยกิต)
TH 365 Publications
กระบวนการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ การคัดเลือก และการตรวจแก้ไขต้นฉบับ ศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเทคนิคการพิมพ์
ทย. 366 การเขียนบทความและสารคดี                                              (3 หน่วยกิต)
TH 366 Article and Feature Writing
ลักษณะ รูปแบบ วิธีการวางโครงเรื่อง กลวิธีการเขียน บทความและสารคดี ฝึกเขียนบทความและสารคดีประเภทต่างๆ
ทย. 367 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์                                          (3 หน่วยกิต)
TH 367 Writing for Public Relations
หลักการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์และการโฆษณาทาง สื่อมวลชนประเภทต่างๆ
ทย. 368 ศิลปะการเขียนร้อยกรอง                                                      (3 หน่วยกิต)
TH 368 The Art of Poetry Writing
หลักและศิลปะการเขียน กลวิธีการสร้างสรรค์งานเขียน ร้อยกรองประเภทต่างๆ
ทย. 370 การวิจัยเบื้องต้นทางภาษาและวรรณกรรมไทย                 (3 หน่วยกิต)
TH 370 Basic Research Methodology in Thai Language and Literature
ระเบียบวิธีวิจัยโดยสังเขป ขั้นตอนการวิจัยทางภาษาและ วรรณกรรมไทย
ทย. 400 สหกิจศึกษา (สำหรับแผนสหกิจศึกษา)                               (6 หน่วยกิต)
TH 400 Cooperative Education
การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับลักษณะวิชาเอก โดยได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาและต้องมีชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ทั้งนี้ผู้ศึกษาต้องเสนอรายงานการฝึกปฏิบัติงาน
ทย. 408 ศิลปะการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน                              (3 หน่วยกิต)
TH 408 The Art of Thai Usage in Daily Life
ศิลปะการใช้ภาษาไทยด้านการเขียนและการพูดเพื่อนำไป ใช้ในชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถประยุกต์ใช้ ในการประกอบอาชีพในอนาคต
ทย. 425 ความรู้พื้นฐานทางภาษาบาลีและสันสกฤต                       (3 หน่วยกิต)
TH 425 Introduction to Pali and Sanskrit
ศึกษาหลักไวยากรณ์ภาษาบาลีและสันสกฤตเบื้องต้น ตลอดจนการใช้คำภาษาบาลี และสันสกฤตในภาษาไทย
ทย. 426 สำนวนในภาษาไทยปัจจุบัน                                                  (3 หน่วยกิต)
TH 426 Modern Thai Expressions
ศึกษาลักษณะสำนวนในภาษาไทยปัจจุบันและองค์ ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดสำนวนลักษณะต่างๆ
ทย. 427 การแปลภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย                           (3 หน่วยกิต)
TH 427 Translation from a Foreign Language into Thai
หลักการแปลเบื้องต้น วิเคราะห์ข้อความภาษาต่างประเทศ ในด้านศัพท์ สำนวน การตีความและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย
ทย. 445 มรดกวรรณกรรมไทย                                                            (3 หน่วยกิต)
TH 445 Thai Literary Heritage
คุณค่า กลวิธีการสร้างสรรค์วรรณกรรมไทยที่เป็นมรดก ทางวัฒนธรรมของชาติในแต่ละสมัย
ทย. 447 ศิลปะการวิจารณ์                                                                  (3 หน่วยกิต)
TH 447 The Art of Criticism
ทฤษฎีและศิลปะการวิจารณ์วรรณกรรม งานวิจารณ์ของนักวิจารณ์ไทย และฝึกวิจารณ์วรรณกรรม
ทย. 448 วรรณกรรมประวัติศาสตร์                                                     (3 หน่วยกิต)
TH 448 Thai Historical Literature
วรรณกรรมสำคัญที่สะท้อนภาพทางประวัติศาสตร์ของไทย คุณค่าแห่งวรรณกรรมในด้านศิลปะ ภาษาและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
ทย. 449 วรรณกรรมศาสนา                                                                (3 หน่วยกิต)
TH 449 Religious Literature
ลักษณะเฉพาะและวิวัฒนาการของวรรณกรรมทางศาสนา อิทธิพลของวรรณกรรมศาสนาที่มีต่อสังคมไทย
ทย. 450 วรรณกรรมประเพณี                                                              (3 หน่วยกิต)
TH 450 Literature Related to Thai Customs and Traditions
วรรณกรรมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมและประเพณีไทย ในด้านสาระ ภาษา สำนวน และรสวรรณคดี
ทย. 451 วรรณกรรมนิราศ                                                                   (3 หน่วยกิต)
TH 451 Niras
ลักษณะและประเภทของนิราศ วิวัฒนาการของนิราศ วิเคราะห์คำประพันธ์และสำนวนที่นิยมใช้ในการเขียนนิราศ
ทย. 452 วรรณกรรมการแสดง                                                            (3 หน่วยกิต)
TH 452 Thai Dramatic Literature
ประเภทและลักษณะของวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการแสดง ในด้านเนื้อเรื่องสำนวนภาษา วิธีการดำเนินเรื่อง
ทย. 453 วรรณกรรมท้องถิ่น                                                                 (3 หน่วยกิต)
TH 453 Local Literary Works
ลักษณะของวรรณกรรมท้องถิ่นของไทย ทั้งวรรณกรรม มุขปาฐะ และวรรณกรรมลายลักษณ์
ทย. 455 วรรณกรรมสำหรับเด็ก                                                          (3 หน่วยกิต)
TH 455 Children Literature
วรรณกรรมสำหรับเด็กประเภทต่างๆ หลักเกณฑ์การสร้าง วรรณกรรมสำหรับเด็ก
ทย. 456 วรรณกรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว                                        (3 หน่วยกิต)
TH 456 Thai Literature for Tourism
ประวัติความเป็นมา เนื้อหาของวรรณกรรมมุขปาฐะและ วรรณกรรมลายลักษณ์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว
ทย. 457 พัฒนาการเพลงไทย                                                              (3 หน่วยกิต)
TH 457 Development of Thai Song
ประเภท รูปแบบ ภาษา แนวคิด เนื้อหาของเพลงไทยใน อดีตจนถึงปัจจุบัน
ทย. 458 วรรณศิลป์ในเพลง                                                                 (3 หน่วยกิต)
TH 458 Literary Arts in Song
ความงามทางภาษาและโลกทัศน์จากเพลงไทย
ทย. 459 วรรณกรรมข้ามวัฒนธรรม                                                    (3 หน่วยกิต)
TH 459 Cross-cultural Literature
ประวัติ เนื้อหา ภาษา และวัฒนธรรม ในวรรณกรรมไทย ที่แปลหรือมีเค้าเรื่องมาจากวรรณกรรมต่างชาติ
ทย. 469 สัมมนาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน                                      (3 หน่วยกิต)
TH 469 Seminar in Thai Usage
การสัมมนาและอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ ทัศนะเกี่ยว กับการใช้ภาษาไทยปัจจุบัน
ทย. 470 ศิลปะการอ่านออกเสียง                                                        (3 หน่วยกิต)
TH 470 The Art of Oral Reading
องค์ประกอบและศิลปะการอ่านออกเสียงที่เป็นธรรมชาติ การใช้น้ำเสียงให้สอดคล้องกับชนิดของสาร
ทย. 471 การเขียนบันเทิงคดี                                                                (3 หน่วยกิต)
TH 471 Fiction Writing
หลักและกลวิธีการเขียนบันเทิงคดีประเภทต่างๆ
ทย. 472 การจัดการประชุม                                                                  (3 หน่วยกิต)
TH 472 Conference Organizing
หลักการ และวิธีการจัดการประชุมประเภทต่างๆ อย่างมี ประสิทธิภาพ
ทย. 473 วาทศิลป์                                                                 (3 หน่วยกิต)
TH 473 Rhetoric
ศิลปะการพูดอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เขียน บทพูดและฝึกพูด เพื่อการประกอบอาชีพ
ทย. 481 การศึกษาเฉพาะเรื่อง                                                            (3 หน่วยกิต)
TH 481 Study in Special Topics
ค้นคว้าเรื่องที่นักศึกษาสนใจเป็นพิเศษทางด้านภาษาหรือ วรรณกรรมไทย และทำรายงานนำเสนอ
ทย. 482 ภูมิปัญญาไทยกับวรรณกรรม                                              (3 หน่วยกิต)
TH 482 Thai Wisdom and Literature
ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยแขนงต่างๆ ความสัมพันธ์ ระหว่างภูมิปัญญาไทยกับวรรณกรรมไทย
ทย. 483 อิทธิพลของสังคมโลกที่มีต่อภาษาและวรรณกรรมไทย     (3 หน่วยกิต)
TH 483 Impact of Globalization on Thai Language and Literature
ลักษณะภาษาและวรรณกรรมไทยที่เปลี่ยนไปตามอิทธิพล ของสังคมโลก