ด้วยการเรียนการสอนที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ในธุรกิจโรงแรม สร้างนวัตกรรมในการเรียนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริง เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีและวิทยาการอันทันสมัยในห้องปฏิบัติการ ต่างๆ เช่น ห้องปฏิบัติการส่วนหน้า ห้องพักมาตรฐานและห้องชุด ห้องฝึกปูเตียง ห้องดอกไม้ ห้องครัว ภัตตาคาร คาเฟ่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ได้จัดโครงการพิเศษเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในต่างประเทศ เช่น โครงการทัศนศึกษาและดูงานทั้งภายประเทศและต่างประเทศ และโครงการศึกษาภาษาและฝึกงานโรงแรมในต่างประเทศ
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
Bachelor of Arts Program in Hotel Management
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการโรงแรม)
ศศ.บ. (การจัดการการโรงแรม)
จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 138 หน่วยกิต
          บัณฑิตของสาขาการจัดการการโรงแรมสามารถนำ​ความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการโรงแรม รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันบัณฑิตสาขาวิชาการการโรงแรมประกอบอาชีพต่างๆ เช่น เจ้าของกิจการในสาขาอาชีพโรงแรมและการปฏิบัติการด้านอาหาร พนักงานแผนกต่างๆ ของโรงแรม เชฟ ผู้รับจัดงานอีเว้นท์ นักจัดเลี้ยง นักจัดดอกไม้ บาริสต้า นักออกแบบตกแต่งอาหาร นักออกแบบรายการอาหาร พนักงานสปา เจ้าของธุรกิจสปาและความงาม นักสื่อสารทางการตลาด ผู้ให้ความรู้ในสาขาอาชีพ
ระบบการจัดการศึกษา
          หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ เป็นระบบทวิภาค แบ่งเวลาการศึกษาใน 1 ปีการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 ได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
          ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ อนึ่งเวลาการศึกษาของภาคการศึกษาฤดูร้อน 3 ภาคการศึกษาให้เทียบเท่ากับเวลาการศึกษาของภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
2. การดำเนินการหลักสูตร
     2.1  วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษา ระหว่างเดือน
ภาคการศึกษาที่ 1 สิงหาคม ถึง ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 มกราคม ถึง พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน มิถุนายน ถึง กรกฎาคม
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
  2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักการเทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยพิจารณาเป็นรายกรณี
  3. ผ่านการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยกรุงเทพและระบบการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
  4. นักศึกษาที่ขอโอนจากสถาบันอื่นตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพเรื่องการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
  1. โดยการสอบคัดเลือกและคัดเลือกพิเศษในโครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  2. โดยการสอบคัดเลือกร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ(9 หน่วยกิต)
หน่วยกิต
อก. 011
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
3
EN 011
English in Action
อก. 012
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3
EN 012
English for Daily Life
อก. 013
ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด
3
EN 013
English for Expressing Ideas
กลุ่มวิชาบังคับ    (15 หน่วยกิต)
ศท. 111
คุณค่าแห่งบัณฑิต
3
GE 111
Value of Graduates
ศท. 112
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
3
GE 112
Information Technology and the Future World
ศท. 113
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์
3
GE 113
Thai Language for Creativity
ศท. 114
พลเมืองไทย พลเมืองโลก
3
GE 114
Thai Citizens, Global Citizens
ศท. 115
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
3
GE 115
The Art of Life
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)
ศท. 116
ทักษะความเป็นผู้นำ
3
GE 116
Leadership Skills
ศท. 119
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3
GE 119
Thai Wisdom and Creative Economy
ข.หมวดวิชาชีพ 96 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (30 หน่วยกิต)
กร. 234
เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการโรงแรม
3
HM 234
Information Technology in Hotel Industry
ทร. 164
บุคลิกภาพสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ
3
HT 164
Personality for Service Professionals
ทร. 190
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมเบื้องต้น
3
HT 190
Introduction to Tourism and Hotel Industry
ทร. 192
กฎหมายและจรรยาบรรณในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3
HT 192
Law and Ethics in Tourism and Hotel Industry
ทร. 261
จิตวิทยาบริการ
3
HT 261
Service Psychology
ทร. 298
พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3
HT 298
Consumer Behavior in Tourism and Hotel Industry
ทร. 299
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3
HT 299
Communicative English for Tourism and Hotel Industry
ทร. 393
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3
HT 393
Human Resource Management in Tourism and Hotel Industry
ทร. 395
การจัดการกลยุทธ์และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3
HT 395
Strategy and Innovation Management in Tourism and Hotel Industry
ทร. 491
การวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3
HT 491
Research for Tourism and Hotel Industry
วิชาเฉพาะ (66 หน่วยกิต)
วิชาเฉพาะบังคับ (36 หน่วยกิต)
ธบ. 200
ธุรกิจสายการบิน
3
AB 200
Airline Business
กร. 211
การจัดการงานส่วนหน้า
3
HM 211
Front Office Operations and Management
กร. 212
การจัดการงานแม่บ้าน
3
HM 212
Housekeeping Operations and Management
กร. 222
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
3
HM 222
Food and Beverage Services
กร. 224
การประกอบอาหารเบื้องต้น
3
HM 224
Introduction to Culinary Operations
กร. 322
การจัดการภัตตาคาร
3
HM 322
Restaurant Management
กร. 435
การเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมโรงแรม
3
HM 435
Entrepreneurship in Hotel Industry
กร. 468
สัมมนาในอุตสาหกรรมโรงแรม
3
HM 468
Seminar in Hotel Industry
ทร. 224
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3
HT 224
Geography for Tourism
ทร. 293
การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3
HT 293
Marketing for Tourism and Hotel
ทร. 296
การบัญชีและการจัดการทางการเงินสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
3
HT 296
Accounting and Financial Management for Tourism and Hotel Industry
ทร. 369
การจัดการการขนส่งผู้โดยสาร
3
HT 369
Managing Passenger Logistics
วิชาเฉพาะเลือก (30 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะ (15 หน่วยกิต)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะได้ 1 กลุ่มจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ หรือเลือกเรียนเฉพาะรายวิชาจากกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะใดๆ ที่เปิดในคณะฯ จนครบ 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้านโรงแรม
กร. 231
การจัดการการโรงแรม
3
HM 231
Hotel Management
กร. 321
การจัดการการจัดเลี้ยง
3
EN 334
Banquet and Catering Management
กร. 333
กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรม
3
HM 333
Strategic Hotel Sales and Marketing
กร. 342
กายวิภาคศาสตร์ส􀃋ำหรับการนวดแผนไทย
3
HM 342
Anatomy for Thai Massage
กร. 441
การนวดแผนไทย
3
HM 441
Thai Massage
กร. 470
อาหารไทย
3
HM 470
Thai Cuisine
กร. 472
ขนมหวานไทย
3
HM 472
Thai Dessert
กร. 473
ขนมหวานแบบจัดใส่ถ้วยและจาน
3
HM 473
Verrines and Plated Dessert
กร. 474
ขนมอบขั้นพื้นฐาน
3
HM 474
Basic Patisserie
กร. 475
อาหารฟิวชั่น
3
HM 475
Fusion Food
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้านการจัดการการท่องเที่ยว
ทท. 203
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
3
TM 203
Creative Tourism
ทท. 221
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการประชุม การจัดนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
3
TM 221
Introduction to MICE Management
ทท. 241
การจัดการธุรกิจเพื่อการพักผ่อนและบันเทิง
3
TM 241
Leisure and Entertainment Business Management
ทท. 324
การจัดการงานอีเวนท์
3
TM 324
Event Management
ทท. 341
กิจกรรมนันทนาการเพื่อการพักผ่อนและบันเทิง
3
TM 341
Recreational Activities for Leisure and Entertainment
ทท. 425
การจัดนิทรรศการ
3
TM 425
Exhibition Management
ทท. 445
การจัดการธุรกิจเรือสำราญ
3
TM 445
Cruise Business Management
ทท. 452
การจัดการงานเทศกาล
3
TM 452
Festival Management
ทท. 454
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
3
TM 454
International Tourism
ทท. 456
การท่องเที่ยวภายในประเทศ
3
TM 456
Domestic Tourism
กลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะด้านการจัดการธุรกิจสายการบิน
ธบ. 201
การจัดการและการดำเนินงานท่าอากาศยาน
3
AB 201
Airport Management and Operations
ธบ. 205
ศัพท์เทคนิคในธุรกิจสายการบิน
3
AB 205
Aviation Terminology
ธบ. 221
การบริการผู้โดยสารภาคพื้น
3
AB 221
Ground Passenger Service
ธบ. 231
การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน
3
AB 231
In-flight Passenger Service
ธบ. 252
การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างเสริมภาพลักษณ์
3
AB 252
Personality Development and Image Grooming
ธบ. 311
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส􀃋ำรองที่นั่งสายการบิน
3
AB 311
Information Technology for Airline Reservation
ธบ. 341
การขนส่งสินค้าทางอากาศ
3
AB 341
Air Cargo Management
ธบ. 351
ความปลอดภัยของผู้โดยสารสายการบิน
3
AB 351
Airline Passenger Safety
ธบ. 401
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
3
AB 401
Customer Relations Management
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ (15 หน่วยกิต)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จากกลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพได้ 1 กลุ่มจากกลุ่มวิชาต่อไปนี้ หรือเลือกเรียนเฉพาะรายวิชาจนครบ 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจสายการบิน
ธบ. 309
ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรสายการบิน
3
AB 309
English for Airline Personnel
ธบ. 319
ภาษาอังกฤษเพื่อการสำรองที่นั่งและการจัดจำหน่ายบัตรโดยสาร
3
AB 319
English for Reservation and Ticketing
ธบ. 329
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสารภาคพื้น
3
AB 329
English for Ground Passenger Service
ธบ. 339
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน
3
AB 339
English for In-flight Passenger Service
ธบ. 349
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอาหารในธุรกิจสายการบิน
3
AB 349
English for Airline Catering Management
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
กร. 391
ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานฝ่ายห้องพัก
3
HM 391
English for Room Division Operations
กร. 392
ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม
3
HM 392
English for Hotel
กร. 491
ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
3
HM 491
English for Hospitality Industry
กร. 492
ภาษาอังกฤษสำหรับเชฟ
3
HM 492
English for Chef
กร. 493
ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานสปา
3
HM 493
English for Spa Personnel
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ทท. 402
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3
TM 402
English Reading and Writing for Tourism
ทท. 411
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยว
3
TM 411
Basic English for Tourism
ทท. 4
ภาษาอังกฤษขั้นสูงเพื่อการท่องเที่ยว
3
TM 41212
Advanced English for Tourism
ทท. 415
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
3
TM 415
English for Travel Agency
ทท. 428
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
3
TM 428
English for Tour Guide
หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)
วิชาเลือกเสรีในคณะ
ได้แก่รายวิชาดังต่อไปนี้และ/หรือวิชาอื่นใดของคณะที่ได้รับอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรี
สศ. 301
เตรียมสหกิจศึกษา
3
CO 301
Pre-Cooperative Education
กร. 336
พฤติกรรมองค์การในอุตสาหกรรมบริการ
3
HM 336
Organization Behavior in Hospitality Industry
กร. 362
การผสมเครื่องดื่ม
3
HM 362
Bartending
กร. 363
การแกะสลัก
3
HM 363
Food Carving
กร. 364
ศิลปะการตกแต่งอาหาร
3
HM 364
Food Styling
กร. 366
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวน์
3
HM 366
Introduction to Wine
กร. 369
ศิลปะในการชงกาแฟ
3
HM 369
The Arts of Coffee Making
กร. 371
การจัดดอกไม้เบื้องต้น
3
HM 371
Basic Flower Arrangement
กร. 372
การจัดดอกไม้ขั้นสูง
3
HM 372
Advanced Flower Arrangement
กร. 385
การศึกษาเฉพาะเรื่องในอุตสาหกรรมการโรงแรม
3
HM 385
Independent Studies in Hotel Industry
วิชาเลือกเสรีนอกคณะ
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ทุกวิชาที่นักศึกษาสนใจ ยกเว้นวิชาที่กำหนดให้เป็นวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อนับหน่วยกิตรวมไว้ในหมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต)
นักศึกษาสามารถเลือก 1 วิชาจากรายวิชาต่อไปนี้
กร. 465
การฝึกงาน
6
HM 465
Internship
กร. 466
สหกิจศึกษาในอุตสาหกรรมโรงแรม
6
HM 465
Cooperative Education in Hotel Industry
หมวดวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ทร. 160 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเบื้องต้น                                                 (3 หน่วยกิต)
HT 160 Introduction to Tourism and Hospitality Industry
ศึกษาวิวัฒนาการ รูปแบบ ประเภท โครงสร้าง และลักษณะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ให้ผู้เรียนเข้าใจถึงลักษณะการทำงานและความสัมพันธ์ของธุรกิจบริการประเภทต่างๆ เพื่อเป็นพื้นความรู้ในการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการในระดับที่สูงขึ้น
ทร. 162 กฎหมายและจรรยาบรรณในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ                        (3 หน่วยกิต)
HT 162 Law and Ethics in Tourism and Hospitality Industry
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรม ธุรกิจนำเที่ยว และผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากร ศุลกากร การคมนาคมขนส่ง และกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ นอกจากนี้ยังศึกษาจรรยาบรรณที่ผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและการบริการพึงมี
ทร. 164 บุคลิกภาพสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ                                                 (3 หน่วยกิต)
HT 164 Personality for Service Professionals
ศึกษาบทบาทและความสำคัญของบุคลิกภาพที่มีต่อบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ รวมทั้งหลักในการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆ เช่น การติดต่อสื่อสาร การแต่งกาย มารยาททางสังคมและการสร้างมนุษยสัมพันธ์
ทร. 190 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมเบื้องต้น                                               (3 หน่วยกิต)
HT 190 Introduction to Tourism and Hotel Industry
ศึกษาวิวัฒนาการ รูปแบบ ประเภท โครงสร้าง และลักษณะ ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม ให้ผู้เรียนเข้าใจถึงลักษณะการทำงานและความสัมพันธ์ของธุรกิจบริการประเภทต่างๆ เพื่อเป็นพื้นความรู้ในการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมในระดับที่สูงขึ้น
ทร. 192 กฎหมายและจรรยาบรรณในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม                      (3 หน่วยกิต)
HT 192 Law and Ethics in Tourism and Hotel Industry
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรม ธุรกิจ นำเที่ยว และผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ เช่น กฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีอากร ศุลกากร การคมนาคมขนส่ง และกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ฯลฯ นอกจากนี้ยังศึกษาจรรยาบรรณที่ผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมพึงมี
ทร. 224 ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว                                                                                (3 หน่วยกิต)
HT 224 Geography for Tourism
ศึกษาภูมิศาสตร์ของโลกและของประเทศไทย สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ชาติพันธุ์ ความสัมพันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์กับการจัดการ ท่องเที่ยว ศึกษาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เพื่อการวางแผนการจัดการนำเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการศึกษานอกสถานที่
ทร. 234 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ                                           (3 หน่วยกิต)
HT 234 Information Technology for Tourism and Hospitality
ศึกษาความเป็นมา และความสำคัญของระบบสำรองที่นั่ง รวมทั้งฝึกฝนการใช้ระบบเพื่อทำงานต่างๆ เช่น การสืบค้นข้อมูลของเที่ยวบิน การสำรองที่นั่งของสายการบิน การคำนวณราคาค่าบัตรโดยสาร การใช้ระบบเพื่อจองรถเช่า ห้องพัก รถไฟ และเรือสำราญนอกจากนี้ยังศึกษาระบบต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการแผนกต่างๆ ของโรงแรม จัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ทร. 261 จิตวิทยาบริการ                                                                                          (3 หน่วยกิต)
HT 261 Service Psychology
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมบริการ หลักมนุษยสัมพันธ์ในการบริการ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่องานบริการ การประยุกต์ใช้หลักการทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนากระบวนการบริการเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
ทร. 263 การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ                                                          (3 หน่วยกิต)
HT 263 Marketing for Tourism and Hospitality
ศึกษาลักษณะเฉพาะของสินค้าทางธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ และหลักการตลาดเพื่อนำมาใช้ในธุรกิจดังกล่าว เช่น
การวิเคราะห์ตลาด การวางแผนการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด และการส่งเสริมแผนการตลาดในด้านต่างๆ
ทร. 264 พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ                                (3 หน่วยกิต)
HT 264 Consumer Behavior in Tourism and Hospitality Industry
ศึกษาบทบาทและความสำคัญของความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจบริการ เน้นศึกษาและเปรียบเทียบวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ ปัญหาที่เกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม
ทร. 265 วัฒนธรรมข้ามชาติเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ                               (3 หน่วยกิต)
HT 265 Intercultural Studies for Tourism and Hospitality Industry
ศึกษาบทบาทและความสำคัญของความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจบริการ เน้นศึกษาและเปรียบเทียบวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ ปัญหาที่เกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม
ทร. 266 การบัญชีและการจัดการทางการเงินสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ               (3 หน่วยกิต)
(สำหรับนักศึกษาการจัดการการธุรกิจสายการบิน)
HT 266 Accounting and Financial Management for Tourism and Hospitality Industry
ศึกษาความรู้พื้นฐานทั่วไปทางการบัญชีเพื่อให้สามารถนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน ตัดสินใจและควบคุมการดำเนินงานของธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร โดยจะศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทางการบัญชี การควบคุมภายในเพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์กร การวิเคราะห์รายงานทางการเงินของธุรกิจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นทุนการวิเคราะห์ระหว่างต้นทุน – ปริมาณ – กำไร และการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การจัดทำงบประมาณเพื่อการวางแผนกำ ไรและการลงทุน และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร เพื่อการวางแผนกำไรและการบริหารงานในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ
ทร. 266 การบัญชีและการจัดการทางการเงิน สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ                 (3 หน่วยกิต)
(สำหรับนักศึกษาการจัดการการท่องเที่ยว)
HT 266 Accounting and Financial Management for Tourism and Hospitality Industry
ศึกษาความรู้พื้นฐานทั่วไปทางการบัญชีเพื่อให้สามารถนำข้อมูลทางการ บัญชีไป ใช้ประโยชน์ในการวางแผน ตัดสินใจและควบคุมการดำเนินงานของธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร โดยจะศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทางการบัญชี การควบคุมภายในเพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์กร การวิเคราะห์รายงานทางการเงินของธุรกิจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นทุนการวิเคราะห์ระหว่างต้นทุน – ปริมาณ – กำไร และการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การจัด ทำ งบประมาณเพื่อการวางแผนกำ ไรและการลงทุน และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร เพื่อการวางแผนกำไรและการบริหารงานในธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ
ทร. 269 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ                     (3 หน่วยกิต)
(สำหรับนักศึกษาการจัดการการธุรกิจสายการบิน)
HT 269 Communicative English for Tourism and Hospitality Industry
พื้นความรู้: อก. 251
ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ โดยมุ่งเน้นทักษะการฟังและการพูด และศึกษาบทสนทนาขั้นพื้นฐานที่นำมาจากการจำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่มักเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ทร. 269 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ                      (3 หน่วยกิต)
(สำหรับนักศึกษาการจัดการการท่องเที่ยว)
HT 269 Communicative English for Tourism and Hospitality Industry
พื้นความรู้: อก. 253
ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ โดยมุ่งเน้นทักษะการฟังและการพูด และศึกษาบทสนทนาขั้นพื้นฐานที่นำมาจากการจำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่มักเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
ทร. 293 การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม                                                        (3 หน่วยกิต)
HT 293 Marketing for Tourism and Hotel
ศึกษาลักษณะเฉพาะของสินค้าทางธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม และหลักการตลาดเพื่อนำ มาใช้ในธุรกิจดังกล่าว เช่น การวิเคราะห์ตลาด การวางแผนการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาด และการส่งเสริมแผนการตลาดในด้านต่างๆ
ทร. 296 การบัญชีและการจัดการทางการเงินสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม                 (3 หน่วยกิต)
HT 296 Accounting and Financial Management for Tourism and Hotel Industry
ศึกษาความรู้พื้นฐานทั่วไปทางการบัญชีเพื่อให้สามารถนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน ตัดสินใจและควบคุมการดำเนินงานของธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร โดยจะศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลทางการบัญชี การควบคุมภายในเพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลในองค์กร การวิเคราะห์รายงานทางการเงินของธุรกิจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นทุนการวิเคราะห์ระหว่างต้นทุน – ปริมาณ – กำไร และการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การจัดทำงบประมาณเพื่อการวางแผนกำ ไรและการลงทุน และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร เพื่อการวางแผนกำไรและการบริหารงานในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ทร. 298 พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม                               (3 หน่วยกิต)
HT 298 Consumer Behavior in Tourism and Hotel Industry
ศึกษาบทบาทและความสำคัญของความแตกต่างทางวัฒนธรรมของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจบริการ เน้นศึกษาและเปรียบเทียบวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆ ปัญหาที่เกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรม รวมถึงการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม
ทร. 299 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม                    (3 หน่วยกิต)
HT 299 Communicative English for Tourism and Hotel Industry
พื้นความรู้: อก. 012
ฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ใช้ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยมุ่งเน้นทักษะการฟังและการพูด และศึกษาบทสนทนาขั้นพื้นฐานที่นำมาจากการจำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่มักเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ทร. 363 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ                      (3 หน่วยกิต)
(สำหรับนักศึกษาการจัดการการท่องเที่ยว)
HT 363 Human Resource Management in Tourism and Hospitality Industry
ศึกษาหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ โดยศึกษาการวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การทำงานเป็นทีม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การธำรงรักษาบุคลากร การแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทร. 363 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ                      (3 หน่วยกิต)
(สำหรับนักศึกษาการจัดการการธุรกิจสายการบิน)
HT 363 Human Resource Management in Tourism and Hospitality Industry
ศึกษาหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ โดยศึกษาการวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การทำงานเป็นทีม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การธำรงรักษาบุคลากร การแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทร. 365 การจัดการกลยุทธ์และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ                (3 หน่วยกิต)
(สำหรับนักศึกษาการจัดการการท่องเที่ยว)
HT 365 Strategy and Innovation Management in Tourism and Hospitality Industry
ศึกษาบริบทด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ กระบวนการดำเนินงาน กลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ
ทร. 365 การบริหารกลยุทธ์และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ                (3 หน่วยกิต)
(สำหรับนักศึกษาการจัดการการธุรกิจสายการบิน)
HT 365 Strategy and Innovation Management in Tourism and Hospitality Industry
ศึกษาบริบทด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ กระบวนการดำเนินงาน กลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ
ทร. 369 การจัดการการขนส่งผู้โดยสาร                                                                         (3 หน่วยกิต)
(สำหรับนักศึกษาการจัดการการท่องเที่ยว)
HT 369 Managing Passenger Logistics
ศึกษาหลักทั่วไปและองค์ประกอบของการจัดการขนส่งผู้โดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ การวางแผน การตั้งราคาการบริหารการตลาด การจัดจำหน่าย และการพัฒนาการบริการตลอดจนหน่วยงานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทร. 369 การขนส่งผู้โดยสารเบื้องต้น                                                                            (3 หน่วยกิต)
HT 369 Introduction to Passenger Transportation
(สำหรับนักศึกษาการจัดการการธุรกิจสายการบิน และการจัดการการโรงแรม)
ศึกษาหลักทั่วไปและองค์ประกอบของการจัดการขนส่งผู้โดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ การวางแผน การตั้งราคา การบริหารการตลาด การจัดจำหน่าย และการพัฒนาการบริการตลอดจนหน่วยงานและกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทร. 393 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม                     (3 หน่วยกิต)
HT 393 Human Resource Management in Tourism and Hotel Industry
ศึกษาหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยศึกษาการวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การทำงานเป็นทีม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ การธำรงรักษาบุคลากร การแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทร. 395 การจัดการกลยุทธ์และนวัตกรรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม               (3 หน่วยกิต)
HT 395 Strategy and Innovation Management in Tourism and Hotel Industry
ศึกษาบริบทด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม กระบวนการดำเนินงาน กลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบ ทางการแข่งขันและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ทร. 461 การวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ                                            (3 หน่วยกิต)
HT 461 Research for Tourism and Hospitality Industry
ศึกษาขั้นตอนและประโยชน์ของการวิจัยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ การตั้งปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูล การใช้โปรแกรมสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจในด้านต่างๆ
ทร. 491 การวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม                                          (3 หน่วยกิต)
HT 491 Research for Tourism and Hotel Industry
ศึกษาขั้นตอนและประโยชน์ของการวิจัยในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม การตั้งปัญหาการวิจัย การออกแบบการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูล การใช้โปรแกรมสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาธุรกิจในด้านต่างๆ