มุ่งเน้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาหลักที่มีความสําคัญที่สุดในโลกไร้พรมแดน ได้เรียนรู้หลักการใช้ภาษา ทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน โดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาศักยภาพ พัฒนาสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ รวมทั้งเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในสถานการณ์ต่างๆ และกระตุ้นให้เกิดการแสดงความคิดเห็นต่อบทเรียน โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอนจนเกิดความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in English

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
Bachelor of Arts (English)
B.A. (English)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 135  หน่วยกิต

โอกาสในการประกอบอาชีพ

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ได้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพียบพร้อมทั้งด้านสติ ปัญญา ความรู้ และความ ฉลาดทางอารมณ์ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย บัณฑิตของคณะมีโอกาสได้รับใช้สังคมในหลากหลายอาชีพ ทั้งทางด้านวิชาการ และบริการ อาทิ ประชาสัมพันธ์ เลขานุการ ธุรการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม สายการบิน การธนาคาร ธุรกิจในรูปแบบต่างๆ วงการหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์ วงการแปล องค์กรระหว่างประเทศ และงานอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับการ ใช้ภาษาอังกฤษ

โครงสร้างหลักสูตร

ระบบการจัดการศึกษา

● ระบบ

หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ เป็นระบบทวิภาค แบ่งเวลาการศึกษาใน 1 ปีการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 ได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
ระบบการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ เป็นระบบทวิภาค แบ่งเวลาการศึกษาใน 1ปีการศึกษา ออกเป็น 3 ภาคการศึกษา ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ ภาคการศึกษาฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ อนึ่ง เวลาการศึกษาของภาคการศึกษาฤดูร้อน 3 ภาคการศึกษา ให้เทียบเท่ากับเวลาการศึกษาของภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาบังคับ

การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

ไม่มี

การดำเนินการหลักสูตร

● วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม
ถึง เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม
ถึง เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน
ถึง เดือนกรกฎาคม
● คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักการเทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยพิจารณาเป็นรายกรณี
3.ผ่านการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยกรุงเทพและระบบการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4. นักศึกษาที่ขอโอนจากสถาบันอื่นตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่องการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น
● การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1. โดยการสอบคัดเลือกและคัดเลือกพิเศษในโครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. โดยการสอบคัดเลือกร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น
แผนการศึกษาแบบปกติ
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                         30  หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
9
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ
15
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก
6
หน่วยกิต
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                                99 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน
39
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ
30
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก
15
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาโท
15
หน่วยกิต
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                             6 หน่วยกิต
                       รวม                   135 หน่วยกิต
แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                              30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
9
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ
15
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก
6
หน่วยกิต
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                                      99 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน
39
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ
30
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก
15
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาโท
15
หน่วยกิต
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                   6 หน่วยกิต
                       รวม                         135 หน่วยกิต
รายวิชา
หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  (30 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ  (9 หน่วยกิต)
อก. 011 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
3
 EN  011 English in Action
 อก. 012 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3
 EN  012 English for Daily Life
 อก. 013 ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด
3
 EN  013 English for Expressing Ideas
กลุ่มวิชาบังคับ  (15 หน่วยกิต)
ศท. 111        คุณค่าแห่งบัณฑิต
3
GE  111    Value of Graduates
ศท. 112    เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
3
GE  112           Information Technology and the Future World
ศท. 113     ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์
3
GE  113          Thai language for Creativity
ศท. 114          พลเมืองไทย พลเมืองโลก
3
GE  114     Thai Citizens, Global Citizens
ศท. 115     สุนทรียภาพแห่งชีวิต
3
GE  115     The Art of Life
 กลุ่มวิชาเลือก  (6 หน่วยกิต)
ศท. 116 ทักษะความเป็นผู้นำ
3
GE 116 Leadership Skills
ศท. 117 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
GE 117 Mathematics for Daily life
ศท. 118 ชีวิตและสุขภาพ
3
GE 118 Life and Health
ศท. 119 ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3
GE 119 Thai Wisdom and Creative Economy
 หมวดวิชาเฉพาะ   (99  หน่วยกิต)
 กลุ่มวิชาแกน  (39 หน่วยกิต)
หน่วยกิต
อก. 101 ทักษะพื้นฐานในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
3
EN 101 English Study Skills
อก. 131 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3
EN 131 Basic English Grammar
อก. 132 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับกลาง
3
EN 132 Intermediate English Grammar
อก. 223 วรรณกรรมเบื้องต้น
3
EN 223 Introduction to Literature
อก. 242 การเขียนย่อหน้า
3
EN 242 Paragraph Writing
อก. 244 การเขียนเรียงความ
3
EN 244 Essay Writing
อก. 251 การฟังและการพูด 1
3
EN 251 Listening and Speaking I
อก. 252 การฟังและการพูด 2
3
EN 252 Listening and Speaking II
อก. 261 ภาษาทัศนา
3
EN 261 Introduction to Language
อก. 262 สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ 1
3
EN 262 English Phonetics and Pronunciation I
อก. 263 สัทศาสตร์และการออกเสียงภาษาอังกฤษ 2
3
EN 263 English Phonetics and Pronunciation II
 อก. 281 เทคนิคการอ่านและการเขียน
3
EN 281  Reading and Writing Techniques
 อก. 282 การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์
3
EN 282 Critical Reading and Writing
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-บังคับ  (30 หน่วยกิต)
หน่วยกิต
อก.325 การอ่านวรรณกรรม
3
EN 325 Reading Literature
อก. 344 การเขียนเรียงความระดับสูง
3
EN 344 Advanced Essay Writing
อก. 362 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
3
EN 362 Structure of English
อก. 371 การแปลอังกฤษเป็นไทย
3
EN 371 English-Thai Translation
อก. 372 การแปลไทยเป็นอังกฤษ
3
EN 372 Thai-English Translation
อก. 442 การวิจัยเชิงวิชาการเบื้องต้น
3
EN 442 Introduction to Academic Research
อก. 446 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3
EN 446 Business Writing
อก. 456 กลยุทธ์การนำเสนอ
3
EN 456 Presentation Strategies
อก. 468 ภาษาและสังคม
3
EN 468 Language and Society
อก. 491 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
3
EN 491 Intercultural Communication
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน-เลือก (นักศึกษาเลือกเรียน 15 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้)
สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา (สำหรับแผนสหกิจศึกษาเท่านั้น)
3
CO 301 Pre-Cooperative Education (for Cooperative Education Program only)
อก. 326 การอ่านวรรณกรรมข้ามวัฒนธรรม
3
EN 326 Reading across Cultures
อก. 334 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว
3
EN 334 English for Tourism Industry
อก. 335 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการในสำนักงาน
3
EN 335 English for Office Management
อก. 336 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน
3
EN 336 English for Airline Industry
อก. 337 การพัฒนาทักษะการอภิปราย
3
EN 337 Discussion Skills Development
อก. 358 การพัฒนาทักษะการฟัง
3
EN 358 Listening Skills Development
อก. 359 การสนทนาเชิงธุรกิจ
3
EN 359 Speaking in Business
อก. 400 สหกิจศึกษา (สำหรับแผนสหกิจศึกษาเท่านั้น)
3
EN 400 Cooperative Education (for Cooperative Education Program only)
อก. 481 สัมมนาประเด็นปัจจุบัน
3
EN 481 Seminar in Contemporary Issues
อก. 482 ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ
3
EN 482 Business English for Entrepreneurs
อก. 486 การอ่านเชิงธุรกิจ
3
EN 486 Reading in Business
กลุ่มวิชาโท       15 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก
1) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาอื่นของคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวกำหนดให้เป็นวิชาโท หรือ
2) กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวอนุมัติให้เป็นวิชาโท หรือ
3) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาภาษาอังกฤษกำหนดให้เป็นวิชาโท
การปรับเปลี่ยนรายวิชาในกลุ่มวิชาโทให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดี
กลุ่มวิชาโทภาษาอังกฤษ  (สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ)  นักศึกษาเรียน 5 วิชาที่ภาควิชาภาษาอังกฤษกำหนดจากรายวิชาดังต่อไปนี้
หน่วยกิต
อก. 131 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3
EN 131 Basic English Grammar
อก. 251 การฟังและการพูด 1
3
EN 251 Listening and Speaking I
  อก. 281 เทคนิคการอ่านและการเขียน
3
EN 281 Reading and Writing Techniques
อก. 335 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการในสำนักงาน
3
EN 335 English for Office Management
อก. 337 การพัฒนาทักษะการอภิปราย
3
EN 337 Discussion Skills Development
อก. 369 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
3
EN 369 English Pronunciation
อก. 371 การแปลอังกฤษเป็นไทย
3
EN 371 English-Thai Translation
อก. 446 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
3
EN 446 Business Writing
อก. 456 กลยุทธ์การนำเสนอ
3
EN 456 Presentation Strategies
  หมายเหตุ      ทุกรายวิชาคิดเป็น 3 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นการบรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยมีการฝึกปฏิบัติร่วมกัน
  ระหว่างนักศึกษาและผู้สอน และการศึกษาด้วยตนเองของนักศึกษา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ ไม่มีการนับหน่วยกิต
  สำหรับการฝึกปฏิบัติและการศึกษาด้วยตนเอง
            ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือเลือกเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้
หน่วยกิต
อก. 140 พื้นฐานการเขียน
3
EN 140 Essentials of Writing
อก. 323 ภูมิหลังทางวรรณคดีอังกฤษ
3
EN 323 Background of English Literature
อก. 324 ภูมิหลังทางวรรณคดีอเมริกัน
3
EN 324 Background of American Literature
อก. 333 ภาษาอังกฤษสำหรับการค้าระหว่างประเทศ
3
EN 333 English for International Trade
อก. 369 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
3
EN 369 English Pronunciation
อก. 393 ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์และเพลง
3
EN. 393 English through Film and Music
อก. 394 ภาพยนตร์วิจักษณ์
3
EN. 394 Film Appreciation
อก. 401 ภาษาอังกฤษในโลกไซเบอร์
3
EN 401 English in Cyber Space
อก. 402 ภาษาอังกฤษจากเพลงและภาพยนตร์
3
EN  402 English in Music and Movies
อก. 403 การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานที่ทำงาน
3
EN 403      English Speaking at Work
อก. 404    การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน
3
EN 404     English Reading for Pleasure
อก. 405     สนุกกับคำภาษาอังกฤษ
3
EN 405     Fun with English Words
อก. 406     ภาษาอังกฤษสำหรับการนำเสนออย่างสร้างสรรค์
3
EN 406     Creative English Presentations
อก. 407    ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการชุมชน
3
EN  407    English for Community Service
อก. 408    ภาษาอังกฤษเพื่อวิถีไทย
3
EN 408     English for Thai Life
อก. 409    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
3
EN 409     English for International Communication
อก. 410     การฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3
EN 410     Training for Communicative English Teaching
อก. 425  วรรณกรรมเยาวชน
3
EN 425 Children’s Literature
อก. 471 การแปลภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
3
EN 471 Business English Translation
อก. 472 การแปลวรรณกรรม
3
EN 472 Translation of Literary Works
อก. 484 การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล
3
EN 484 Teaching English as an International Language
รายละเอียดประจำวิชาหมวดวิชาภาษาอังกฤษ
อก. 101 ทักษะพื้นฐานในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ                    (3 หน่วยกิต)
EN 101 English Study Skills
ศึกษาและฝึกทักษะพื้นฐานในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เช่น ลักษณะภาษาที่ใช้ในชั้นเรียน การใช้พจนานุกรม การจดบันทึก ข้อมูล การย่อความ การใช้ห้องสมุด การศึกษาด้วยตนเอง ตลอดจน การใช้สื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัย และเน้นคุณธรรมจริยธรรมใน การเรียน
อก. 111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1                                            (3 หน่วยกิต)
EN 111 Fundamental English l
การฟังและการพูด ศึกษาและฝึกฝนทักษะการฟังและการ พูดภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งเกณฑ์ในการออกเสียงการอ่าน ศึกษาการอ่านเบื้องต้น การอ่านอย่างคร่าวๆ และการเดาความหมายของคำศัพท์จากประโยค ไวยากรณ์ ศึกษาและฝึกฝนกฎไวยากรณ์พื้นฐาน เช่น โครงสร้างของประโยคและกาล รวมทั้งการเขียนพื้นฐานโดยใช้ไวยากรณ์ที่เรียน
 
อก. 112 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                                            (3 หน่วยกิต)
EN 112 Fundamental English ll
พื้นความรู้: สอบได้ อก. 111
การฟังและการพูด ศึกษาและฝึกฝนทักษะการฟัง เช่น การฟังเพื่อจับความคิดหลัก และรายละเอียดการจดบันทึก และทักษะ โดยการพูดในหัวข้อประจำวัน การอ่าน ศึกษาทักษะการอ่าน เช่น การอ้างถึง การใช้ อุปสรรคและปัจจัย ไวยากรณ์ ศึกษากฎไวยากรณ์ เช่น ประเภทต่าง ๆ ของประโยค รวมทั้งการเขียนไวยากรณ์ที่เรียน
อก. 131 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 1                                         (3 หน่วยกิต)
EN 131 English Grammar I
ศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานโดยเน้นเรื่อง ชนิดของคำ และโครงสร้างประโยค
 
อก. 132 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2                                         (3 หน่วยกิต)
EN 132 English Grammar II
พื้นความรู้: อก. 131
ศึกษาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยเน้นโครงสร้างที่มีความซับซ้อน
อก. 140 พื้นฐานการเขียน                                                    (3 หน่วยกิต)
EN 140 Essentials of Writing
ศึกษาทักษะการเขียนเบื้องต้น การเขียนประโยคใจความสำคัญ การเรียบเรียงข้อความ โดยเน้นความเป็นเอกภาพและความ ต่อเนื่องของเนื้อความ ตลอดจนการใช้คำเชื่อมต่างๆ
อก. 211 ภาษาอังกฤษระดับกลาง                                           (3 หน่วยกิต)
EN 211 Intermediate English
พื้นความรู้: สอบได้ อก. 112
การฟังและการพูด ศึกษาและฝึกฝนทักษะการฟังบทสนทนาและบทพูดคนเดียวที่ยาวขึ้น และทักษะการพูดโดยใช้หัวข้อสนทนาที่ซับซ้อนมากขึ้น การอ่าน ศึกษาการอ่าน เช่น การหาประโยคหัวข้อประโยค สนับสนุนและความคิดหลักไวยากรณ์ ศึกษากฎไวยากรณ์ เช่น วลี ประโยคเงื่อนไข รวมทั้งการเขียนโดยใช้ไวยากรณ์ที่เรียน
อก. 212 ภาษาอังกฤษระดับสูง                                              (3 หน่วยกิต)
EN 212 Advanced English
พื้นความรู้: สอบได้ อก. 211
การฟังและการพูด การศึกษาและฝึกฝนทักษะการฟังและ การพูด เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันและหัวข้อที่น่าสนใจ การอ่าน ศึกษาทักษะการอ่านที่ซับซ้อนมากขึ้น บทความ เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันและหัวข้อที่น่าสนใจ ไวยากรณ์ ศึกษาไวยากรณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น รวมทั้งการเขียนโดยไวยากรณ์ที่เรียน
 
อก. 223 วรรณกรรมเบื้องต้น                                                (3 หน่วยกิต)
EN 223 Introduction to Literature
ศึกษาองค์ประกอบและลักษณะทั่วไปของงานเขียนร้อยแก้วและร้อยกรอง
 
อก. 242 การเขียนย่อหน้า                                                        (3 หน่วยกิต)
EN 242 Paragraph Writing
พื้นความรู้: อก. 140
ศึกษาองค์ประกอบและรูปแบบของการเขียนย่อหน้า ประเภทต่างๆ เช่น การพรรณนาโวหาร การเล่าเรื่อง การบรรยาย ตามลำดับเหตุการณ์ การเขียนเชิงเหตุและผล และการเปรียบเทียบ
อก. 244 การเขียนเรียงความ                                                (3 หน่วยกิต)
EN 244 Essay Writing
พื้นความรู้: อก. 242
ศึกษาหลักและกระบวนการเขียนเรียงความ และลักษณะ ของเรียงความประเภทต่างๆ รวมถึงเสริมสร้างความมั่นใจในการแสดง ความคิด และค้นหาวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
อก. 253 การฟังและการพูด                                                  (3 หน่วยกิต)
EN 253 Listening and Speaking
ฝึกทักษะการฟังและการพูด โดยเน้นการสนทนาแบบที่ มิได้เตรียมการล่วงหน้า การอภิปราย และทักษะการนำเสนอเบื้องต้น
อก. 261 ภาษาทัศนา                                                          (3 หน่วยกิต)
EN 261 Introduction to Language
ศึกษาลักษณะของภาษาและภาษาศาสตร์สาขาต่างๆ รวม ถึงวิวัฒนาการของภาษา
 
อก. 262 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ                                           (3 หน่วยกิต)
EN 262 English Phonetics
ศึกษาฐานสำคัญที่ใช้ในการออกเสียง ฝึกออกเสียงและฟัง เพื่อแยกแยะเสียงต่างๆ ในคำ รวมถึงฝึกการใช้สัทอักษรแทนเสียงในภาษาอังกฤษ
 
อก. 281 กลยุทธ์การอ่าน                                                     (3 หน่วยกิต)
EN 281 Reading Strategies
ศึกษากลยุทธ์การอ่าน เช่น การใช้บริบท การจับใจความ หลักการสรุปความและการถ่ายทอดความเข้าใจจากการอ่าน
 
อก. 282 การพัฒนาการอ่าน                                     (3 หน่วยกิต)
EN 282 Reading Development
พื้นความรู้: อก. 281
ศึกษากลยุทธ์การอ่านในระดับสูง เช่น การวิเคราะห์โครงสร้าง การแยกข้อเท็จจริงกับความคิดเห็น การตีความ และการแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่อ่าน
อก. 310 ภาษาอังกฤษทางเทคนิค                                          (3 หน่วยกิต)
EN 310 Technical English
ศึกษาการสื่อสารภาษาอังกฤษทางเทคนิคและอาชีพ ทั้งการพูดและการเขียน ฝึกการเขียนจดหมายสมัครงาน ประวัติย่อ จดหมายธุรกิจ บันทึกภายใน รายงานขนาดสั้นและเขียนข้อเสนอ รวมทั้งฝึกทักษะการพูดทางเทคนิค เช่น การสัมภาษณ์ การเสนองาน และการติดต่องาน
อก. 311 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1                                               (3 หน่วยกิต)
EN 311 English for Business Purposes l
การสนทนา ศึกษาเพื่อการใช้ติดต่อสื่อสารทางธุรกิจใน หัวข้อต่างๆ ได้แก่ การแนะนำตัว การรับโทรศัพท์ บทสนทนาทาง สังคม การอธิบายลักษณะผลิตภัณฑ์ บทสนทนาที่เกี่ยวกับการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจ ฯลฯ การอ่าน ศึกษาศัพท์ที่ใช้ในวงการธุรกิจและฝึกอ่านบทความธุรกิจขนาดสั้นๆ การเขียน ศึกษาและฝึกเขียนจดหมายธุรกิจชนิดต่างๆ เช่น การเขียนจดหมายหาข้อมูล จดหมายสั่งซื้อสินค้า จดหมายสมัครงาน และการเขียนประวัติส่วนตัวเพื่อสมัครงาน
อก. 312 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2                                               (3 หน่วยกิต)
EN 312 English for Business Purposes ll
พื้นความรู้: สอบได้ อก. 311
การสนทนา ศึกษาเพื่อการใช้ติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในระดับสูง ได้แก่ การอธิบายเกี่ยวกับลักษณะกิจการ การรายงานต่างๆ การประชุม
การอ่าน ศึกษาคำศัพท์ที่ใช้ในวงการธุรกิจและฝึกอ่านบทความทางธุรกิจขนาดยาว การเขียน ศึกษาและฝึกเขียนจดหมายธุรกิจชนิดต่างๆ เช่น การเขียนจดหมายร้องเรียน จดหมายตอบรับการร้องเรียนของลูกค้า การเขียนบันทึกภายใน วาระการประชุมและรายงานการประชุม
อก. 313 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษสหรับนักวิชาชีพนิเทศศาสตร์        (3 หน่วยกิต)
EN 313 English Reading & Writing for Communication Arts Professionals
พื้นความรู้: สอบได้ อก. 112
การเรียนภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะด้านการอ่านและการเขียนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์ เช่น การศึกษาศัพท์เทคนิค และสำนวนต่างๆ การตีความหมายจากข่าว บทโฆษณา บทความ ข้อมูลที่มาจากการวิจัย การจับใจความ การสรุปย่อ การแปลข่าว ตลอดจนการเรียนรู้พื้นฐาน การเขียนข่าว บทความ สารคดี
อก. 314 การพูดภาษาอังกฤษสหรับนักวิชาชีพนิเทศศาสตร์                     (3 หน่วยกิต)
EN 314 English Speaking for Communication Arts Professionals
พื้นความรู้: สอบได้ อก. 112
การเรียนภาษาอังกฤษโดยเน้นทักษะด้านการพูดอันเกี่ยวข้องกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์ เช่น การนำเสนองานด้านการพูด การพูดในที่สาธารณะ การพูดในโอกาสต่างๆ การสัมภาษณ์ การแถลงข่าว เป็นต้น
อก. 323 ภูมิหลังทางวรรณคดีอังกฤษ                                      (3 หน่วยกิต)
EN 323 Background of English Literature
ศึกษาอิทธิพลของเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ สังคม ศาสนา วัฒนธรรมและแนวความคิดที่มีต่อวรรณคดีอังกฤษในสมัยต่าง ๆ และ เรียนรู้ถึง ลักษณะที่สำคัญของวรรณคดีในแต่ละสมัยรวมทั้งกวีนิพนธ์ อังกฤษที่สำคัญ
อก. 324 ภูมิหลังทางวรรณคดีอเมริกัน                                     (3 หน่วยกิต)
EN 324 Background of American Literature
ศึกษาวรรณคดีอเมริกันตั้งแต่สมัยอาณานิคมจนถึงสมัยปัจจุบัน ศึกษาลักษณะและแนวความคิดที่สำคัญในแต่ละสมัย รวมทั้งงานของกวี นักเขียนเรื่องสั้น นักเขียนนวนิยายและนักเขียนบทละครอเมริกันที่สำคัญ
อก. 325 การอ่านวรรณกรรม                                                (3 หน่วยกิต)
EN 325 Reading Literature
ฝึกวิเคราะห์และตีความงานเขียนประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง
อก. 326 การอ่านวรรณกรรมข้ามวัฒนธรรม                              (3 หน่วยกิต)
EN 326 Reading across Cultures
ศึกษาวรรณกรรมและเรื่องสั้นจากประเทศต่างๆ ที่เขียนหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยเน้นที่เนื้อหาด้านวัฒนธรรมและการใช้ภาษา
อก. 331 ภาษาอังกฤษธุรกิจเชิงปฏิบัติ                                     (3 หน่วยกิต)
EN 331 Practical Business English
เรียนรู้และฝึกใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อติดต่อสื่อสารให้ได้ผลตามที่ต้องการ เช่น การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการขอข้อมูล การสั่งซื้อสินค้าทางจดหมายหรืออินเทอร์เน็ต และการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารภายในองค์กร เป็นต้น
อก. 332 ภาษาอังกฤษธุรกิจมืออาชีพ                                      (3 หน่วยกิต)
EN 332 Professional Business English
เรียนรู้และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ เพื่อนำไปใช้ติดต่อสื่อสารทางธุรกิจในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรองทางการค้า การใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอสินค้าและบริการ เป็นต้น
อก. 335 ภาษาอังกฤษสหรับการจัดการ ในสนักงาน                  (3 หน่วยกิต)
EN 335 English for Office Management
ศึกษาภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ในสำนักงาน รวมทั้งฝึกใช้ภาษาเพื่อการปฏิบัติงาน เช่น การต้อนรับลูกค้า การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ การนัดหมาย การจดบันทึกและการเขียนกำหนดการ
อก. 336 ภาษาอังกฤษสหรับธุรกิจการบิน                                (3 หน่วยกิต)
EN 336 English for Airline Industry
ศึกษาศัพท์สำนวนและเนื้อหาที่เกี่ยวกับธุรกิจการบิน รวมทั้งฝึกใช้ภาษาเพื่อการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและพนักงานภาคพื้นดิน
อก. 337 การพัฒนาทักษะการอภิปราย                                     (3 หน่วยกิต)
EN 337 Discussion Skills Development
ศึกษาและฝึกฝนการนำเสนอ การอภิปราย รวมทั้งการแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ปัจจุบันหรือประเด็นที่น่าสนใจ
อก. 340 ภาษาอังกฤษสหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 1                 (3 หน่วยกิต)
EN 340 English for Professional Communication Arts I
เรียนรู้และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์โดยผ่านสื่อที่เป็นจริง ในสาขาวารสารศาสตร์ สาขาการ โฆษณา และสาขาการประชาสัมพันธ์
อก. 341 ภาษาอังกฤษสหรับนิเทศศาสตร์มืออาชีพ 2                 (3 หน่วยกิต)
EN 341 English for Professional Communication Arts II
เรียนรู้และฝึกการใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพนิเทศศาสตร์โดยผ่านสื่อที่เป็นจริง ในสาขาการสื่อสารแบรนด์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สาขาศิลปะการแสดง และสาขา ภาพยนตร์
อก. 344 การเขียนเรียงความระดับสูง                                      (3 หน่วยกิต)
EN 344 Advanced Writing
ฝึกทักษะการเขียนระดับสูง ได้แก่ การเขียนเชิงวิเคราะห์ การเขียนเชิงวิจารณ์และการเขียนเชิงสาธก ฝึกการเขียนย่อความและถอดความ
อก. 358 การพัฒนาทักษะการฟัง                                            (3 หน่วยกิต)
EN 358 Listening Skills Development
ศึกษาและฝึกฝนทักษะการฟัง รวมทั้งกลวิธีในการฟัง เช่น การฟังเพื่อจับความหมายหลัก จับสาระสำคัญ และการฟังแบบตีความ โดยเน้นการฟังจากสถานการณ์จริง
อก. 359 การสนทนาเชิงธุรกิจ                                               (3 หน่วยกิต)
EN 359 Business Speech Communication
ฝึกการพูดเชิงธุรกิจเพื่อใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกสำนักงาน
อก. 362 โครงสร้างภาษาอังกฤษ                                            (3 หน่วยกิต)
EN 362 Structure of English
ศึกษาหลักและฝึกวิเคราะห์โครงสร้างประโยคภาษา อังกฤษระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน
อก. 369 การออกเสียงภาษาอังกฤษ                                        (3 หน่วยกิต)
EN 369 English Pronunciation
ศึกษาและฝึกการออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยเน้นที่การเน้นเสียงในคำและประโยค จังหวะ และทำนองประโยค
อก. 371 การแปลอังกฤษเป็นไทย                                           (3 หน่วยกิต)
EN 371 English-Thai Translation
ศึกษาหลักเบื้องต้นของการแปล ปัญหาและการแก้ไข ปัญหาในการแปล รวมถึงความแตกต่างในด้านโครงสร้างและวัฒนธรรม พัฒนาทักษะการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยเน้นการแปลงานเขียน เช่น ข่าว เพลง สารคดี และบันเทิงคดี
อก. 372 การแปลไทยเป็นอังกฤษ                                           (3 หน่วยกิต)
EN 372 Thai-English Translation
ศึกษาหลักเบื้องต้นของการแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ปัญหาและการแก้ไขปัญหาในการแปล รวมถึงความแตกต่างในด้านโครงสร้างและวัฒนธรรม ฝึกแปลในระดับประโยคพื้นฐานจนถึงข้อความที่ยาวขึ้น โดยเน้นการแปลงานเขียน เช่น ข่าว เพลง สารคดี และบันเทิงคดี
อก. 390 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจากประสบการณ์ในต่างประเทศ          (3 หน่วยกิต)
EN 390 Communicative English through Overseas Experiences
ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษและศึกษาวัฒนธรรมในประเทศเจ้าของภาษา เพื่อพัฒนาการสื่อสารด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนที่นักศึกษาจำเป็นต้องใช้ในการสื่อสารจริงในชีวิตประจำวัน เพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างลึกซึ้ง
อก. 392 การสื่อสารภาษาอังกฤษ                                           (3 หน่วยกิต)
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ EN 392 English Communication and IT
ศึกษาทักษะภาษาและรูปแบบการนำเสนองานต่างๆ ในสื่อสารสนเทศ และฝึกเขียน
อก. 400 สหกิจศึกษา                                                          (3 หน่วยกิต)
EN 400 Cooperative Education
พื้นความรู้: สอบได้ สศ. 301
การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับลักษณะวิชาเอก โดยได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา และต้องมีชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ทั้งนี้ผู้ศึกษาต้องเสนอรายงานการฝึกปฏิบัติงานตามที่สาขาวิชากำหนด
อก. 401 ภาษาอังกฤษในโลกไซเบอร์                                       (3 หน่วยกิต)
EN 401 English in Cyber Space
ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต โดยผ่านโปรแกรมการสนทนาต่างๆ เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในโลกของชาวไซเบอร์ พร้อมทั้งเขียนนำเสนอความคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อก. 402 ภาษาอังกฤษจากเพลงและภาพยนตร์                          (3 หน่วยกิต)
EN 402 English in Music and Movies
เรียนรู้และซาบซึ้งกับสำนวนภาษา สนุกกับการตีความ หมายพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเพลงและภาพยนตร์
อก. 403 การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานที่ทงาน                     (3 หน่วยกิต)
EN 403 English Speaking at Work
ฝึกทักษะการฟังและพูดเพื่อการทำงานในสถานการณ์ที่หลากหลาย เช่น การสื่อสารทางโทรศัพท์ การต้อนรับ การนัดหมาย และการแก้ไขปัญหาผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และสถานการณ์จำลอง
อก. 404 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเพลิดเพลิน                    (3 หน่วยกิต)
EN 404 English Reading for Pleasure
เพลิดเพลินกับการอ่านนวนิยาย เรื่องสั้น การ์ตูนภาษา อังกฤษที่ผู้เรียนสนใจ แลกเปลี่ยนและนำเสนอความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านได้
อก. 405 สนุกกับคภาษาอังกฤษ                                           (3 หน่วยกิต)
EN 405 Fun with English Words
สนุกสนานกับคำศัพท์ คำแสลง และสำนวนภาษาอังกฤษ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ในการจำคำศัพท์ตามบริบทผ่านกิจกรรมและเกมการแข่งขัน
อก. 406 ภาษาอังกฤษสหรับการนเสนออย่างสร้างสรรค์ (3 หน่วยกิต)
EN 406 Creative English Presentations
เรียนรู้เทคนิคการนำเสนออย่างสร้างสรรค์และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอได้อย่างมั่นใจ
อก. 407 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการชุมชน                              (3 หน่วยกิต)
EN 407 English for Community Service
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนนำความรู้ภาษาอังกฤษไปทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนต่างๆ โดยผ่านกิจกรรมตามความถนัดของนักศึกษา เช่น การสอนหนังสือให้กับเด็กด้อยโอกาสในชุมชน การอ่านหนังสือเสียงให้กับคนตาบอดแล้วนำประสบการณ์ที่ได้มานำเสนอในรูปแบบของ รายงานและการนำเสนอหน้าชั้นเรียน
อก. 408 ภาษาอังกฤษเพื่อวิถีไทย                                           (3 หน่วยกิต)
EN 408 English for Thai Life
เรียนรู้และฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษต่างๆ เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย
อก. 409 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ                  (3 หน่วยกิต)
EN 409 English for International Communication
เรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการในระดับนานาชาติ
อก. 410 การฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร            (3 หน่วยกิต)
EN 410 Training for Communicative English Teaching
ฝึกอบรมด้านเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การสร้างสื่อการสอนที่ทันสมัยและการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน
อก. 411 การสนทนาภาษาอังกฤษ                                          (3 หน่วยกิต)
EN 411 Business Conversation
ศึกษาและฝึกการพูดในสถานการณ์ทางธุรกิจต่างๆ ฝึก การสอบสัมภาษณ์เพื่อให้ได้งาน การโต้วาที การพูดสุนทรพจน์ และการนำเสนอรูปแบบต่างๆ
อก. 412 การสนทนาเพื่อการติดต่อทั่วไปในสังคม                       (3 หน่วยกิต)
EN 412 Conversation for Social Interaction
ศึกษาและฝึกการแสดงความคิดเห็น การอภิปรายใน หัวข้อต่างๆ ที่คัดเลือกจากเรื่องราวและสถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังเป็นที่สนใจ
อก. 425 วรรณกรรมเยาวชน                                                (3 หน่วยกิต)
EN 425 Children’s Literature
ศึกษาวรรณกรรมเยาวชน เช่น นิทาน นิยาย หนังสือเด็ก รวมทั้งวรรณกรรมของนักเขียนร่วมสมัย
อก. 442 การเขียนเชิงวิชาการ                                               (3 หน่วยกิต)
EN 442 Academic Writing
พื้นความรู้: สอบได้ อก. 344
ศึกษาหลักและฝึกการเขียนเชิงวิชาการตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ เช่น การสืบค้นข้อมูล การนำเสนองาน การเขียน อธิบายความ และทำรายงาน
อก. 446 การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ                               (3 หน่วยกิต)
EN 446 Business Writing
ศึกษาหลักและฝึกการเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจรูปแบบต่างๆ เช่น จดหมายธุรกิจประเภทต่างๆ บันทึกภายใน รายงาน การประชุม และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
อก. 451 การฟังเชิงวิชาการ                                      (3 หน่วยกิต)
EN 451 Academic Listening Skills
ศึกษาและฝึกทักษะการฟังเชิงวิชาการ เช่น การฟัง บรรยายในชั้นเรียน การฟังเพื่อจับใจความสำคัญ รวมถึงฝึกหัดการจดบันทึกในชั้นเรียน
อก. 456 กลยุทธ์การนเสนอ                                                (3 หน่วยกิต)
EN 456 Presentation Strategies
ศึกษาหลักการและกลยุทธ์ในการนำเสนองาน พร้อมด้วย การฝึกฝนการประมวลความคิด การเตรียมการนำเสนอและการนำเสนอผลงานสู่สาธารณะเพื่อสื่อสารกับผู้ฟัง
อก. 468 ภาษาและสังคม                                                    (3 หน่วยกิต)
EN 468 Language and Society
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษาและสังคม โดยศึกษาปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการใช้ภาษา เช่น ชนชั้น เพศ วัย เป็นต้น
อก. 471 การแปลภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ                                  (3 หน่วยกิต)
EN 471 Business English Translation
ฝึกแปลเอกสารต่างๆที่ใช้ในธุรกิจ เช่น โฆษณา แผ่นพับ จดหมาย บทความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
อก. 472 การแปลขั้นสูง                                                      (3 หน่วยกิต)
EN 472 Advanced Translation
ศึกษาและฝึกการแปลในระดับสูง วิเคราะห์ข้อผิดพลาด และแก้ปัญหาในการแปลโดยเน้นการแปลงานประเภทต่างๆ เช่น บทความจากหนังสือพิมพ์และนิตยสาร บทภาพยนตร์ และงาน วรรณกรรม
อก. 481 สัมมนาประเด็นปัจจุบัน                                            (3 หน่วยกิต)
EN 481 Seminar in Contemporary Issues
ฝึกคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ อภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุมีผลต่อประเด็นที่เป็นที่น่าสนใจในปัจจุบัน จากสาขาวิชา ต่างๆ เช่น ภาษา ภาษาศาสตร์ วรรณคดี การเมือง
อก. 484 การสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนไทย                           (3 หน่วยกิต)
EN 484 Teaching English to Thai Students
ศึกษาปัญหาต่าง ๆ ของการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนไทย ทั้งทางด้านทฤษฎีการสอนและวิธีสอน ฝึกเลือกแบบเรียนและ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เหมาะสม ฝึกทำโครงการสอนบันทึกการสอนและการประเมินผล เพื่อใช้ในการสาธิตการสอน
อก. 486 การอ่านเชิงธุรกิจ                                                   (3 หน่วยกิต)
EN 486 Reading in Business
ฝึกทักษะการอ่านและวิเคราะห์บทความเชิงธุรกิจจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือสื่อสารสนเทศ
อก. 491 วัฒนธรรมกับการสื่อสาร                                          (3 หน่วยกิต)
EN 491 Intercultural Communication
ศึกษาความหลากหลายของวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อความ เข้าใจและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
อก. 492 ภาพยนตร์วิจักษณ์                                     (3 หน่วยกิต)
EN 492 Movie Appreciation
ศึกษาเนื้อเรื่อง การใช้ภาษาและความหมายที่ถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์