ชื่อหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
Bachelor of Arts Program in Chinese for Tourism  and Hotel Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
ศศ.บ. (ภาษาจีนเพื่อเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม)
Bachelor of Arts (Chinese for Tourism and Hotel Management)
B.A. (Chinese for Tourism  and Hotel Management)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

บัณฑิตที่จบในสาขานี้จะมีทักษะการใช้ภาษาจีนอยู่ในระดับดีและมีความรู้ความสามารถใน งานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทำให้บัณฑิตสามารถเลือกประกอบอาชีพได้หลาย สาขา เช่น นักเขียน นักวิชาการ นักแปลงาน บริการมัคคุเทศก์ บริษัทท่องเที่ยว พนักงานโรงแรม สายการบิน พนักงานบริษัท และนักประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ระบบการจัดการศึกษา
  • ระบบ
หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ เป็นระบบทวิภาค แบ่งเวลาการศึกษาใน 1 ปีการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 ได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติระบบการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ เป็นระบบทวิภาค แบ่งเวลาการศึกษาใน 1ปีการศึกษา ออกเป็น 3 ภาคการศึกษา ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ ภาคการศึกษาฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
  • การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ อนึ่ง เวลาการศึกษาของภาคการศึกษาฤดูร้อน 3 ภาคการศึกษา ให้เทียบเท่ากับเวลาการศึกษาของภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาบังคับ
  • การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มีการดำเนินการหลักสูตร
  • วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมกราคม
ถึง เดือนพฤษภาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนสิงหาคม
ถึง เดือนธันวาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน
ถึง เดือนกรกฎาคม
  • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักการเทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยพิจารณาเป็นรายกรณี3.ผ่านการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยกรุงเทพและระบบการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา4.นักศึกษาที่ขอโอนจากสถาบันอื่นตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่องการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น
  • การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1. โดยการสอบคัดเลือกและคัดเลือกพิเศษในโครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ2. โดยการสอบคัดเลือกร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโครงสร้างหลักสูตรจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  135  หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
9
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ
15
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก
6
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
99
หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
39
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
30
หน่วยกิต
วิชาเอก-เลือก
15
หน่วยกิต
วิชาโท
15
หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ(9 หน่วยกิต) หน่วยกิต
อก. 011 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ 3
EN 011 English in Action
อก. 012 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3
EN 012 English for Daily Life
อก. 013 ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด 3
EN 013 English for Expressing Ideas
กลุ่มวิชาบังคับ    (15 หน่วยกิต)
ศท. 111 คุณค่าแห่งบัณฑิต 3
GE 111 Value of Graduates
ศท. 112 เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต 3
GE 112 Information Technology and the Future World
ศท. 113 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ 3
GE 113 Thai Language for Creativity
ศท. 114 พลเมืองไทย พลเมืองโลก 3
GE 114 Thai Citizens, Global Citizens
ศท. 115 สุนทรียภาพแห่งชีวิต 3
GE 115 The Art of Life
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)
ศท. 116 ทักษะความเป็นผู้นำ 3
GE 116 Leadership Skills
ศท. 117 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3
GE 117 Mathematics for Daily Life
ศท. 118 ชีวิตและสุขภาพ 3
GE 118  Life and Health
ศท. 119 ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 3
GE 119 Thai Wisdom and Creative Economy
หมวดวิชาเฉพาะ (99 หน่วยกิต)
วิชาแกน (39 หน่วยกิต) หน่วยกิต
ภอจ. 110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 3
ELC 110 Chinese for Communication I
ภอจ. 111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 3
ELC 111 Chinese for Communication II
ภอจ. 120 การออกเสียงภาษาจีน 3
ELC 120 Chinese Phonetics
ภอจ. 121 การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3
ELC 121 Chinese Listening and Speaking I
ภอจ. 130 การอ่านภาษาจีน 1 3
ELC 130 Chinese Reading I
ภอจ. 140 การเขียนภาษาจีน 3
ELC 140 Chinese Writing
ภอจ. 222 การฟังและการพูดภาษาจีน 2 3
ELC 222 Chinese Listening and Speaking II
ภอจ. 231 การอ่านภาษาจีน 2 3
ELC 231 Chinese Reading II
ภอจ. 232 การอ่านข่าว 3
ELC 232 News Reading
ภอจ. 241 ไวยากรณ์ภาษาจีน 1 3
ELC 241 Chinese Grammar I
ภอจ. 242 ไวยากรณ์ภาษาจีน 2 3
ELC 242 Chinese Grammar II
ภอจ. 250 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ 3
ELC 250 Chinese for Business Communication
ภอจ. 260 วัฒนธรรมจีน 3
ELC 260 Chinese Culture
วิชาเอก-บังคับ (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
ภจร. 351 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว 1 3
ECH 351 Chinese for Tourism I
ภจร. 352 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว 2 3
ECH 352 Chinese for Tourism II
ภจร. 353 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการโรงแรม 1 3
ECH 353 Chinese for Hospitality I
ภจร. 354 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการโรงแรม 2 3
ECH 354 Chinese for Hospitality II
ภจร. 355 ภาษาจีนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 3
ECH 355 Chinese for Advertising and Public Relations
ภจร. 356 ภาษาจีนเพื่อการปฏิบัติงานฝ่ายห้องพัก 3
ECH 356 Chinese for Room Division Operation
ภจร. 457 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน 3
ECH 457 Chinese for Airline Industry
ภจร. 458 ภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์ 3
ECH 458 Chinese for Tour Guide
ภจร. 459 ภาษาจีนเพื่อการบริการในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3
ECH 459 Chinese for Services in Tourism and Hospitality Business
ภอจ. 467 ศึกษาดูงาน 3
ELC 467 Field Trip
วิชาเอก-เลือก (15 หน่วยกิต)
1. นักศึกษาแผนการเรียนแบบปกติ เลือกเรียน 15 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
2. นักศึกษาที่เลือกแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา ต้องเลือกวิชา สศ.301 เตรียมสหกิจศึกษา
และวิชา ภจร.400 สหกิจศึกษา รวม 9 หน่วยกิต และอีก 6 หน่วยกิต เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
สศ. 301 เตรียมสหกิจศึกษา (สำหรับแผนสหกิจศึกษา) 3
CO 301 Pre-Cooperative Education
ภจร. 333 การอ่านภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3
ECH 333 Chinese Reading for Tourism and Hospitality
ภจร. 343  การเขียนภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3
ECH 343 Chinese Writing for Tourism and Hospitality
ภจร. 361 ภาษาจีนเพื่อการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 3
ECH 361 Chinese for Food and Beverage Service
ภจร. 362 ภาษาจีนเพื่อการบริการในธุรกิจสถานพยาบาล 3
ECH 362 Chinese for Health Services
ภจร. 400 สหกิจศึกษา (สำหรับแผนสหกิจศึกษา) 6
ECH 400 Cooperative Education
ภจร. 412 การแปลล่ามภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบริการ 3
ECH 412 Chinese Interpretation for Service Businesses
ภจร. 463 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทยและจีน 3
ECH 463 Tourism Resources in Thailand and China
ภจร. 464 จีนศึกษาเพื่อการนำเที่ยว 3
ECH 464 Chinese Studies for Tour Guide
ภจร. 465 วรรณกรรมจีนเพื่อการท่องเที่ยว 3
ECH 465 Chinese Literature for Tourism
ภจร. 466 สัมมนาการใช้ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3
ECH 466 Seminar in Chinese Usage for Tourism and Hospitality
วิชาโท (15 หน่วยกิต)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก
1) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาอื่นของคณะฯ กำหนดให้เป็นวิชาโท หรือ
2) กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะฯ อนุมัติให้เป็นวิชาโท
3) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาภาษาตะวันออกและเอเชียศึกษากำหนดให้เป็นวิชาโท
การปรับเปลี่ยนรายวิชาในกลุ่มวิชาโทให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดี
วิชาโทของภาควิชาภาษาตะวันออกและเอเชียศึกษา
วิชาโทภาษาจีน
ภอจ. 201 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 1 3
ELC 201 Chinese Language and Culture I
ภอจ. 202 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2 3
ELC 202 Chinese Language and Culture II
ภอจ. 301 ภาษาจีนเพื่อการใช้งานในสำนักงาน 3
ELC 301 Chinese for Office Work
ภอจ. 302 ภาษาจีนเพื่องานบริการ 3
ELC 302 Chinese for Service Careers
ภอจ. 401 จีนศึกษา 3
ELC 401 Chinese Studies
วิชาโทภาษาญี่ปุ่น
ภอญ. 201 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1 3
ELJ 201 Japanese Language and Culture I
ภอญ. 202 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2 3
ELJ 202 Japanese Language and Culture II
ภอญ. 301 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้งานในสำนักงาน 3
ELJ 301 Japanese for Office Work
ภอญ. 302 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานบริการ 3
ELJ 302 Japanese for Service Careers
ภอญ. 401 ญี่ปุ่นศึกษา 3
ELJ 401 Japanese Studies
วิชาโทภาษาเวียดนาม
ภอว. 201 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 1 3
ELV 201 Vietnamese Language and Culture I
ภอว. 202 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 2 3
ELV 202 Vietnamese Language and Culture II
ภอว. 301 ภาษาเวียดนามเพื่อการใช้งานในสำนักงาน 3
ELV 301 Vietnamese for Office Work
ภอว. 302 ภาษาเวียดนามเพื่องานบริการ 3
ELV 302 Vietnamese for Service Careers
ภอว. 401 เวียดนามศึกษา 3
ELV 401 Vietnamese Studies
วิชาโทภาษาเกาหลี
ภอล. 201 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 1 3
ELK 201 Korean and Culture I
ภอล. 202 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 2 3
ELK 202 Korean and Culture II
ภอล. 301 ภาษาเกาหลีเพื่อการใช้งานในสำนักงาน 3
ELK 301 Korean for Office Work
ภอล. 302 ภาษาเกาหลีเพื่องานบริการ 3
ELK 302 Korean for Service Careers
ภอล. 401 เกาหลีศึกษา 3
ELK 401 Korean Studies
วิชาโทภาษามลายู หน่วยกิต
ภอม. 201 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 1 3
ELM 201 Malay Language and Culture I
ภอม. 202 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 2 3
ELM 202 Malay Language and Culture II
ภอม. 301 ภาษามลายูเพื่อการใช้งานในสำนักงาน 3
ELM 301 Malay for Office Work
ภอม. 302 ภาษามลายูเพื่องานบริการ 3
ELM 302 Malay for Service Careers
ภอม. 401 มลายูศึกษา 3
ELM 401 Malay Studies
วิชาโทเอเชียศึกษา
ภอศ. 201 วัฒนธรรมเอเชียตะวันออก 3
EAS 201 Eastern Asia Culture
ภอศ. 202 ศิลปะเอเชียร่วมสมัย 3
EAS 202 Asian Contemporary Arts
ภอศ. 301 เอเชียยุคใหม่ในสังคมโลก 3
EAS 301 Modern Asia in the World
ภอศ. 302 ความร่วมมือทางธุรกิจในอาเซียน 3
EAS 302 Business Cooperation in ASEAN
ภอศ. 401 ปรัชญาตะวันออก 3
EAS 401 Eastern Philosophy

หมวดวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หมวดวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ

ภอจ. 110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1                                                                 (3 หน่วยกิต)

ELC 110 Chinese for Communication I

ศึกษาความรู้พื้นฐานการใช้ภาษาจีน หลักการฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อนำไปใช้ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน

ภอจ. 111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2                                                                 (3 หน่วยกิต)

ELC 111 Chinese for Communication II

ศึกษาการใช้ภาษาจีน หลักการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อยกระดับความสามารถในการติดต่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

ภอจ. 120 การออกเสียงภาษาจีน                                                       (3 หน่วยกิต)

ELC 120 Chinese Phonetics

ศึกษาการออกเสียงในภาษาจีน เน้นสาระสำคัญในการออกเสียง ลักษณะพิเศษของเสียงในภาษาจีนเป็นหลัก

ภอจ. 121 การฟังและการพูดภาษาจีน 1                                            (3 หน่วยกิต)

ELC 121 Chinese Listening and Speaking I

ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยเน้นที่การฝึกทักษะสนทนาภาษาจีนเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน

ภอจ. 130 การอ่านภาษาจีน 1                                                             (3 หน่วยกิต)

ELC 130 Chinese Reading I

ศึกษาและฝึกทักษะในการอ่าน โดยเน้นการเลือกข้อมูล การอ่านที่น่าสนใจและหลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาสามารถอ่านบทความภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภอจ. 140 การเขียนภาษาจีน                                                               (3 หน่วยกิต)

ELC 140 Chinese Writing

ศึกษาโครงสร้างและฝึกทักษะการเขียนอักษรจีน คำ วลีและประโยค

ภอจ. 201 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 1                                                  (3 หน่วยกิต)

ELC 201 Chinese Language and Culture I

ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนในชีวิตประจำวัน

ภอจ. 202 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2                                                  (3 หน่วยกิต)

ELC 202 Chinese Language and Culture II

ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนในการค้นคว้าทางวิชาการ

ภอจ. 222 การฟังและการพูดภาษาจีน 2                                            (3 หน่วยกิต)

ELC 222 Chinese Listening and Speaking II

ฝึกทักษะการฟังและการพูดเพื่อยกระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภอจ. 231 การอ่านภาษาจีน 2                                                             (3 หน่วยกิต)

ELC 231 Chinese Reading II

ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านภาษาจีน โดยเน้นการฝึกปฏิบัติในการอ่านภาษาจีนอย่างมีขั้นตอน เพื่อให้นักศึกษารู้เทคนิคในการอ่านภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภอจ. 232 การอ่านข่าว                                                                         (3 หน่วยกิต)

ELC 232 News Reading

ศึกษาความเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่านการติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆ

ภอจ. 241 ไวยากรณ์ภาษาจีน 1                                                          (3 หน่วยกิต)

ELC 241 Chinese Grammar I

ศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกฎไวยากรณ์ของภาษาจีนในเบื้องต้นได้

ภอจ. 242 ไวยากรณ์ภาษาจีน 2                                                          (3 หน่วยกิต)

ELC 242 Chinese Grammar II

ศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีน ที่เน้นประโยคภาษาจีนที่ซับซ้อนขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ทางไวยากรณ์ไปแก้ไขปัญหาที่พบในการสื่อสารทางภาษาทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ดียิ่งขึ้น

ภอจ. 250 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ                                      (3 หน่วยกิต)

ELC 250 Chinese for Business Communication

ฝึกทักษะการสื่อสารเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ด้วยรูปแบบและเนื้อหาที่หลากหลาย

ภอจ. 260 วัฒนธรรมจีน                                                                       (3 หน่วยกิต)

ELC 260 Chinese Culture

ศึกษาสภาพความเป็นอยู่ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีการปฏิบัติต่อๆ กันมา รวมถึงทัศนคติของชาวจีนที่มีต่อข่าวสาร หรือเรื่องราวต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในวัฒนธรรมของชาวจีน

ภอจ. 301 ภาษาจีนเพื่อการใช้งานในสำนักงาน                                                (3 หน่วยกิต)

ELC 301 Chinese for Office Work

ศึกษาการใช้ภาษาจีน เพื่อการใช้งานในสำนักงาน

ภอจ. 302 ภาษาจีนเพื่องานบริการ                                                     (3 หน่วยกิต)

ELC 302 Chinese for Service Careers

ศึกษาการใช้ภาษาจีนในงานบริการด้านต่างๆ

ภอจ. 401 จีนศึกษา                                                                               (3 หน่วยกิต)

ELC 401 Chinese Studies

ศึกษา ค้นคว้า ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วรรณกรรมที่มีชื่อเสียงของสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภอจ. 467 ศึกษาดูงาน                                                                          (3 หน่วยกิต)

ELC 467 Field Trip

ศึกษาภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนผ่านการทัศนศึกษาในประเทศไทยหรือในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้นักศึกษามีแรงกระตุ้นในการนำภาษาจีนไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ภจธ. 350 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจจีนเบื้องต้น                                            (3 หน่วยกิต)

ECB 350 Chinese for Business Introduction

ศึกษาธุรกิจจีนเบื้องต้น เน้นคำศัพท์และสำนวนในภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบของหน่วยงานทางธุรกิจ

ภจธ. 351 ภาษาจีนเพื่อหลักการจัดการ                                             (3 หน่วยกิต)

ECB 351 Chinese for Management Principles

ศึกษาภาษาจีนที่ใช้ในหลักการจัดการที่สำคัญ ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย การจัดการองค์กร และการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล

ภจธ. 352 ภาษาจีนเพื่อหลักการตลาด                                               (3 หน่วยกิต)

ECB 352 Chinese for Marketing Principles

ศึกษาภาษาจีนที่ใช้ในหลักการตลาด ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าและการบริการจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค แรงจูงใจในการซื้อสินค้า นโยบายการผลิต การจัดจำหน่าย และการตั้งราคาสินค้า รวมถึงการพัฒนาการตลาดให้มีประสิทธิภาพ

ภจธ. 353 ภาษาจีนเพื่อการจัดการผลิตภัณฑ์ และราคาระหว่างประเทศ                      (3 หน่วยกิต)

ECB 353 Chinese for International Product and Price Management

ศึกษาภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผลิตภัณฑ์และราคาระหว่างประเทศให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าต่างประเทศ

ภจธ. 354 ภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้าของจีน                         (3 หน่วยกิต)

ECB 354 Chinese for Chinese Economy and Trade

ศึกษาภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับทิศทางและนโยบายทางเศรษฐกิจและการค้าของจีนในปัจจุบัน เน้นการใช้กรณีศึกษาเพื่อฝึกให้นักศึกษามีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อปูพื้นฐานนักศึกษาให้มีความสามารถในการทำธุรกิจกับชาวจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

ภจธ. 355 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการเงินและการธนาคาร                     (3 หน่วยกิต)

ECB 355 Chinese for Finance and Banking

ศึกษาภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจการเงินและการธนาคาร

ภจธ. 360 บุคลิกภาพของนักธุรกิจยุคใหม่                                          (3 หน่วยกิต)

ECB 360 Personality of Businessman in New Era

ศึกษาทฤษฎีการพัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจในยุคปัจจุบัน

ภจธ. 361 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน                               (3 หน่วยกิต)

ECB 361 Chinese for Office Communication

ศึกษาภาษาจีนที่ใช้ในสำนักงาน เพื่อให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภจธ. 362 ภาษาจีนเพื่อการนำเสนอและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ                                              (3 หน่วยกิต)

ECB 362 Chinese for Business Presentation and Negotiation

ศึกษาทักษะการนำเสนอและการเจรจาต่อรองทางการค้าด้วยภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภจธ. 363 ภาษาจีนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์            (3 หน่วยกิต)

ECB 363 Chinese for Advertising and Public Relations

ศึกษาภาษาจีนที่ใช้ในการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์

ภจธ. 400 สหกิจศึกษา (สำหรับแผนสหกิจศึกษา)                             (6 หน่วยกิต)

ECB 400 Cooperative Education

พื้นความรู้: สอบได้ สศ. 301

การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับลักษณะวิชาเอก โดยได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา และต้องมีชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ทั้งนี้ผู้ศึกษาต้องเสนอรายงานการฝึกปฏิบัติงานตามที่สาขาวิชากำหนด

ภจธ. 412 การแปลล่ามภาษาจีนเชิงธุรกิจ                                          (3 หน่วยกิต)

ECB 412 Chinese Interpretation for Business

ศึกษาหลักการแปลภาษาจีนแบบล่าม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านธุรกิจ

ภจธ. 456 ภาษาจีนเพื่อโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ                           (3 หน่วยกิต)

ECB 456 Chinese for International Logistics

ศึกษาภาษาจีนสำหรับการบริหารงานของฝ่ายจัดซื้อที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แหล่งที่จะซื้อสินค้าและการขนส่ง

ภจธ. 457 ภาษาจีนเพื่อการจัดการธุรกิจนำเข้าและส่งออก             (3 หน่วยกิต)

ECB 457 Chinese for Import-Export Management

ศึกษาภาษาจีนที่สัมพันธ์กับหลักการและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องของธุรกิจส่งออกและนำเข้าของบริษัทใหญ่ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งประกอบไปด้วยกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภจธ. 458 ภาษาจีนเพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในสถานการณ์ปัจจุบัน         (3 หน่วยกิต)

ECB 458 Chinese for International Business Management in Current Issues

ศึกษาภาษาจีนที่สัมพันธ์กับข่าวสารต่างๆ ทางด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศที่น่าสนใจในสถานการณ์ปัจจุบัน

ภจธ. 464 ภาษาจีนเพื่อพฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีน                            (3 หน่วยกิต)

ECB 464 Chinese for Chinese Consumer Behavior

ศึกษาภาษาจีนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีน เน้นที่กลุ่มของผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันทางด้านสังคม ถิ่นที่อยู่อาศัย วัฒนธรรม และทัศนคติ

ภจธ. 465 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ                                             (3 หน่วยกิต)

ECB 465 Seminar in international Business

ศึกษาปัญหา แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดในด้านธุรกิจระหว่างประเทศ

ภจธ. 466 การค้นคว้าอิสระ                                                                                 (3 หน่วยกิต)

ECB 466 Independent Studies

ศึกษาค้นคว้าหรือทำวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา

ภจร. 333 การอ่านภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม                              (3 หน่วยกิต)

ECH 333 Chinese Reading for Tourism and Hospitality

ฝึกทักษะการอ่านภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ภจร. 343 การเขียนภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม                            (3 หน่วยกิต)

ECH 343 Chinese Writing for Tourism and Hospitality

ฝึกทักษะการเขียนภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ภจร. 351 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว 1                                            (3 หน่วยกิต)

ECH 351 Chinese for Tourism I

ศึกษาภาษาจีนที่ใช้ในการสื่อสารเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว คำศัพท์เฉพาะทางวิชาชีพ ตลอดจนรูปแบบของภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว ทำให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจนี้ได้เป็นอย่างดี

ภจร. 352 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว 2                                     (3 หน่วยกิต)

ECH 352 Chinese for Tourism II

ศึกษาและฝึกทักษะการสื่อสารภาษาจีนในเชิงธุรกิจการท่องเที่ยว รูปแบบของบทสนทนาในวิชานี้จำลองมาจากถานการณ์จริง ทำให้นักศึกษาค่อยๆ ซึมซับและจับหลักความเข้าใจเทคนิคต่างๆ จากบทสนทนาได้

ภจร. 353 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการโรงแรม 1                                        (3 หน่วยกิต)

ECH 353 Chinese for Hospitality I

ศึกษาภาษาจีนที่ใช้ในด้านการจัดการในธุรกิจการโรงแรม คำศัพท์เฉพาะทางวิชาชีพ ตลอดจนรูปแบบของภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจการโรงแรม เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถทางภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจนี้ได้เป็นอย่างดี

ภจร. 354 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการโรงแรม 2                                        (3 หน่วยกิต)

ECH 354 Chinese for Hospitality II

ศึกษาและฝึกทักษะการสื่อสารภาษาจีนในเชิงธุรกิจการโรงแรม รวมถึงทักษะการใช้ภาษาจีนในการติดต่อบุคคลต่างๆ ลูกค้าระหว่างองค์กรและพนักงาน เป็นต้น โดยรูปแบบของบทสนทนาในวิชานี้ จำลองมาจากสถานการณ์จริง

ภจร. 355 ภาษาจีนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์            (3 หน่วยกิต)

ECH 355 Chinese for Advertising and Public Relations

ศึกษาภาษาจีนที่ใช้ในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

ภจร. 356 ภาษาจีนเพื่อการปฏิบัติงานฝ่ายห้องพัก                           (3 หน่วยกิต)

ECH 356 Chinese for Room Division Operation

ศึกษาภาษาจีนเพื่อการปฏิบัติงานในแผนกต่างๆ ของโรงแรม เช่น แผนกต้อนรับ แผนกแม่บ้าน รวมไปถึงการใช้ภาษาจีนเพื่อติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและประสานงานกับแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง

ภจร. 361 ภาษาจีนเพื่อการบริการอาหารและเครื่องดื่ม                  (3 หน่วยกิต)

ECH 361 Chinese for Food and Beverage Service

ศึกษาการใช้ศัพท์เฉพาะและสำนวนภาษาจีน เพื่อการบริการอาหารและเครื่องดื่ม โดยมุ่งพัฒนาการพูดและการฟังเพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการสนทนาสามารถฟังและโต้ตอบได้

ภจร. 362 ภาษาจีนเพื่อการบริการในธุรกิจสถานพยาบาล                              (3 หน่วยกิต)

ECH 362 Chinese for Health Services

ศึกษาการใช้ศัพท์เฉพาะทางและสำนวนภาษาจีน เพื่อการปฏิบัติงานและการให้บริการในสถานพยาบาล โดยมุ่งพัฒนาทักษะการพูดและการฟังเพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการสนทนาสามารถฟังและโต้ตอบได้

ภจร. 400 สหกิจศึกษา (สำหรับแผนสหกิจศึกษา)                             (6 หน่วยกิต)

ECH 400 Cooperative Education

พื้นความรู้: สอบได้ สศ. 301

การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับลักษณะวิชาเอก โดยได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา และต้องมีชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ทั้งนี้ผู้ศึกษาต้องเสนอรายงานการฝึกปฏิบัติงานตามที่สาขาวิชากำหนด

ภจร. 412 การแปลล่ามภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบริการ                      (3 หน่วยกิต)

ECH 412 Chinese Interpretation for Service Businesses

ศึกษาหลักการแปลภาษาจีนแบบล่าม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านธุรกิจการบริการ

ภจร. 457 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบิน                                                   (3 หน่วยกิต)

ECH 457 Chinese for Airline Industry

ศึกษาคำศัพท์ที่เกี่ยวกับธุรกิจการบิน รวมทั้งฝึกใช้ภาษาเพื่อการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน และพนักงานภาคพื้นดิน

ภจร. 458 ภาษาจีนสำหรับมัคคุเทศก์                                                  (3 หน่วยกิต)

ECH 458 Chinese for Tour Guide

ศึกษาการใช้ภาษาจีนเพื่องานมัคคุเทศก์

ภจร. 459 ภาษาจีนเพื่อการบริการในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม                      (3 หน่วยกิต)

ECH 459 Chinese for Services in Tourism and Hospitality Business

ศึกษาภาษาจีนเพื่อการให้บริการตามหลักมาตรฐานสากลด้วยการจำลองสถานการณ์ และฟังการบรรยายจากผู้มีประสบการณ์ตรงในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ภจร. 463 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทยและจีน                            (3 หน่วยกิต)

ECH 463 Tourism Resources in Thailand and China

ศึกษาความสำคัญ และลักษณะของทรัพยากรการท่องเที่ยวของไทยและจีน คุณค่าของแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ศิลปะ โบราณสถาน ศาสนสถาน และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

ภจร. 464 จีนศึกษาเพื่อการนำเที่ยว                                                   (3 หน่วยกิต)

ECH 464 Chinese Studies for Tour Guide

ศึกษาสภาพการเมือง การปกครอง สังคม วัฒนธรรมตลอดจนงานประเพณีและมรดกทางภูมิปัญญาของจีน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว

ภจร. 465 วรรณกรรมจีนเพื่อการท่องเที่ยว                                        (3 หน่วยกิต)

ECH 465 Chinese Literature for Tourism

ศึกษาวรรณกรรมจีนในด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาและเนื้อหา เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยว

ภจร. 466 สัมมนาการใช้ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม                              (3 หน่วยกิต)

ECH 466 Seminar in Chinese Usage for Tourism and Hospitality

ศึกษาการใช้ภาษาจีนทั้งภาษาแบบแผนและไม่แบบแผนที่ปรากฏในธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยนักศึกษาจะได้รับฟังปัญหาการใช้ภาษาจีนจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ เพื่อนำความรู้และทฤษฎีที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษา