ชื่อหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
Bachelor of Arts Program in Chinese for International Business

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ)
ศศ.บ. (ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ)
Bachelor of Arts (Chinese for International Business)
B.A. (Chinese for International Business)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต

     บัณฑิตที่จบในสาขาวิชานี้จะเป็นผู้ที่มีความคิดและวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถผสมผสานความรู้และทักษะภาษาจีนให้เข้ากับความรู้ในเรื่องของการทำ​ธุรกิจกับชาวจีนได้เป็นอย่างดี ทำให้บัณฑิตสามารถเลือกประกอบอาชีพได้หลากหลายสาขาทั้งด้านวิชาการ เช่น การเป็นอาจารย์ หรือการเป็นนักแปล และในแวดวงทางธุรกิจ เช่น การเป็นนักประชาสัมพันธ์ การเป็นล่าม การทำงานธนาคาร การทำงานในสายการบินต่าง ๆ ที่ใช้ภาษาจีน หรือการทำงานในบริษัทชาวจีนที่มีอยู่ ทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น
ระบบการจัดการศึกษา
  • ระบบ
หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ เป็นระบบทวิภาค แบ่งเวลาการศึกษาใน 1 ปีการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 ได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติระบบการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ เป็นระบบทวิภาค แบ่งเวลาการศึกษาใน 1ปีการศึกษา ออกเป็น 3 ภาคการศึกษา ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ ภาคการศึกษาฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
  • การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ อนึ่ง เวลาการศึกษาของภาคการศึกษาฤดูร้อน 3 ภาคการศึกษา ให้เทียบเท่ากับเวลาการศึกษาของภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาบังคับ
  • การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มีการดำเนินการหลักสูตร
  • วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมกราคม
ถึง เดือนพฤษภาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนสิงหาคม
ถึง เดือนธันวาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน
ถึง เดือนกรกฎาคม
  • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักการเทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยพิจารณาเป็นรายกรณี3.ผ่านการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยกรุงเทพและระบบการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา4.นักศึกษาที่ขอโอนจากสถาบันอื่นตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่องการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น
  • การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1. โดยการสอบคัดเลือกและคัดเลือกพิเศษในโครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ2. โดยการสอบคัดเลือกร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโครงสร้างหลักสูตรจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  135  หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
9
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ
15
หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเลือก
6
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
99
หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
39
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
30
หน่วยกิต
วิชาเอก-เลือก
15
หน่วยกิต
วิชาโท
15
หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ(9 หน่วยกิต)
หน่วยกิต
อก. 011
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
3
EN 011
English in Action
อก. 012
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3
EN 012
English for Daily Life
อก. 013
ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด
3
EN 013
English for Expressing Ideas
กลุ่มวิชาบังคับ    (15 หน่วยกิต)
ศท. 111
คุณค่าแห่งบัณฑิต
3
GE 111
Value of Graduates
ศท. 112
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
3
GE 112
Information Technology and the Future World
ศท. 113
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์
3
GE 113
Thai Language for Creativity
ศท. 114
พลเมืองไทย พลเมืองโลก
3
GE 114
Thai Citizens, Global Citizens
ศท. 115
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
3
GE 115
The Art of Life
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)
ศท. 116
ทักษะความเป็นผู้นำ
3
GE 116
Leadership Skills
ศท. 117
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
3
GE 117
Mathematics for Daily Life
ศท. 118
ชีวิตและสุขภาพ
3
GE 118
 Life and Health
ศท. 119
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3
GE 119
Thai Wisdom and Creative Economy
หมวดวิชาเฉพาะ (99 หน่วยกิต)
วิชาแกน (39 หน่วยกิต) หน่วยกิต
ภอจ. 110
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1
3
ELC 110
Chinese for Communication I
ภอจ. 111
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2
3
ELC 111
Chinese for Communication II
ภอจ. 120
การออกเสียงภาษาจีน
3
ELC 120
Chinese Phonetics
ภอจ. 121
การฟังและการพูดภาษาจีน 1
3
ELC 121
Chinese Listening and Speaking I
ภอจ. 130
การอ่านภาษาจีน 1
3
ELC 130
Chinese Reading I
ภอจ. 140
การเขียนภาษาจีน
3
ELC 140
Chinese Writing
ภอจ. 222
การฟังและการพูดภาษาจีน 2
3
ELC 222
Chinese Listening and Speaking II
ภอจ. 231
การอ่านภาษาจีน 2
3
ELC 231
Chinese Reading II
ภอจ. 232
การอ่านข่าว
3
ELC 232
News Reading
ภอจ. 241
ไวยากรณ์ภาษาจีน 1
3
ELC 241
Chinese Grammar I
ภอจ. 242
ไวยากรณ์ภาษาจีน 2
3
ELC 242
Chinese Grammar II
ภอจ. 250
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ
3
ELC 250
Chinese for Business Communication
ภอจ. 260
วัฒนธรรมจีน
3
ELC 260
Chinese Culture
วิชาเอก-บังคับ (30 หน่วยกิต) หน่วยกิต
ภจธ. 350
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจจีนเบื้องต้น
3
ECB 350
Chinese for Business Introduction
ภจธ. 351
ภาษาจีนเพื่อหลักการจัดการ 3
3
ECB 351
Chinese for Management Principles
ภจธ. 352
ภาษาจีนเพื่อหลักการตลาด
3
ECB 352
Chinese for Marketing Principles
ภจธ. 353
ภาษาจีนเพื่อการจัดการผลิตภัณฑ์และราคาระหว่างประเทศ
3
ECB 353
Chinese for International Product and Price Management
3
ภจธ. 354
ภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้าของจีน
3
ECB 354
Chinese for Chinese Economy and Trade
ภจธ. 355
ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการเงินและการธนาคาร
3
ECB 355
Chinese for Finance and Banking
ภจธ. 456
ภาษาจีนเพื่อโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
3
ECB 456
Chinese for International Logistics
ภจธ. 457
ภาษาจีนเพื่อการจัดการธุรกิจน􀃋ำเข้าและส่งออก
3
ECB 457
Chinese for Import-Export Management
ภจธ. 458
ภาษาจีนเพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในสถานการณ์ปัจจุบัน
ECB 458
Chinese for International Business Management in Current Issues
3
ภอจ. 467
ศึกษาดูงาน
3
ELC 467
Field Trip
วิชาเอก-เลือก (15 หน่วยกิต)
1. นักศึกษาแผนการเรียนแบบปกติ เลือกเรียน 15 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
2. นักศึกษาที่เลือกแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา ต้องเลือกวิชา สศ.301 เตรียมสหกิจศึกษา
และวิชา ภจธ.400 สหกิจศึกษา รวม 9 หน่วยกิต และอีก 6 หน่วยกิต เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
สศ. 301
เตรียมสหกิจศึกษา (สำหรับแผนสหกิจศึกษา)
3
CO 301
Pre-Cooperative Education
ภจธ. 360
บุคลิกภาพของนักธุรกิจยุคใหม่
3
ECB 360
Personality of Businessman in New Era
ภจธ. 361
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน
3
ECB 361
Chinese for Office Communication
ภจธ. 362
ภาษาจีนเพื่อการนำำเสนอและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
3
ECB 362
Chinese for Business Presentation and Negotiation
ภจธ. 363
ภาษาจีนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
3
ECB 363
Chinese for Advertising and Public Relations
ภจธ. 400
สหกิจศึกษา (สำำหรับแผนสหกิจศึกษา)
6
ECB 400
Cooperative Education
ภจธ. 412
การแปลล่ามภาษาจีนเชิงธุรกิจ
3
ECB 412
Chinese Interpretation for Business
ภจธ. 464
ภาษาจีนเพื่อพฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีน
3
ECB 464
Chinese for Chinese Consumer Behavior
ภจธ. 465
สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ
3
ECB 465
Seminar in International Business
ภจธ. 466
การค้นคว้าอิสระ
3
ECB 466
Independent Studies
วิชาโท (15 หน่วยกิต)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จาก
1) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาอื่นของคณะฯ กำหนดให้เป็นวิชาโท หรือ
2) กลุ่มวิชาของคณะอื่นที่คณะฯ อนุมัติให้เป็นวิชาโท
3) กลุ่มวิชาที่ภาควิชาภาษาตะวันออกและเอเชียศึกษากำหนดให้เป็นวิชาโท
การปรับเปลี่ยนรายวิชาในกลุ่มวิชาโทให้อยู่ในดุลพินิจของคณบดี
วิชาโทของภาควิชาภาษาตะวันออกและเอเชียศึกษา
วิชาโทภาษาจีน
ภอจ. 201
ภาษาและวัฒนธรรมจีน 1
3
ELC 201
Chinese Language and Culture I
ภอจ. 202
ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2
3
ELC 202
Chinese Language and Culture II
ภอจ. 301
ภาษาจีนเพื่อการใช้งานในสำนักงาน
3
ELC 301
Chinese for Office Work
ภอจ. 302
ภาษาจีนเพื่องานบริการ
3
ELC 302
Chinese for Service Careers
ภอจ. 401
จีนศึกษา
3
ELC 401
Chinese Studies
วิชาโทภาษาญี่ปุ่น
ภอญ. 201
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1
3
ELJ 201
Japanese Language and Culture I
ภอญ. 202
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2
3
ELJ 202
Japanese Language and Culture II
ภอญ. 301
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้งานในสำนักงาน
3
ELJ 301
Japanese for Office Work
ภอญ. 302
ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานบริการ
3
ELJ 302
Japanese for Service Careers
ภอญ. 401
ญี่ปุ่นศึกษา
3
ELJ 401
Japanese Studies
วิชาโทภาษาเวียดนาม
ภอว. 201
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 1
3
ELV 201
Vietnamese Language and Culture I
ภอว. 202
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 2
3
ELV 202
Vietnamese Language and Culture II
ภอว. 301
ภาษาเวียดนามเพื่อการใช้งานในสำนักงาน
3
ELV 301
Vietnamese for Office Work
ภอว. 302
ภาษาเวียดนามเพื่องานบริการ
3
ELV 302
Vietnamese for Service Careers
ภอว. 401
เวียดนามศึกษา
3
ELV 401
Vietnamese Studies
วิชาโทภาษาเกาหลี
ภอล. 201
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 1
3
ELK 201
Korean and Culture I
ภอล. 202
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 2
3
ELK 202
Korean and Culture II
ภอล. 301
ภาษาเกาหลีเพื่อการใช้งานในสำนักงาน
3
ELK 301
Korean for Office Work
ภอล. 302
ภาษาเกาหลีเพื่องานบริการ
3
ELK 302
Korean for Service Careers
ภอล. 401
เกาหลีศึกษา
3
ELK 401
Korean Studies
วิชาโทภาษามลายู หน่วยกิต
ภอม. 201
ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 1
3
ELM 201
Malay Language and Culture I
ภอม. 202
ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 2
3
ELM 202
Malay Language and Culture II
ภอม. 301
ภาษามลายูเพื่อการใช้งานในสำนักงาน
3
ELM 301
Malay for Office Work
ภอม. 302
ภาษามลายูเพื่องานบริการ
3
ELM 302
Malay for Service Careers
ภอม. 401
มลายูศึกษา
3
ELM 401
Malay Studies
วิชาโทเอเชียศึกษา
ภอศ. 201
วัฒนธรรมเอเชียตะวันออก
3
EAS 201
Eastern Asia Culture
ภอศ. 202
ศิลปะเอเชียร่วมสมัย
3
EAS 202
Asian Contemporary Arts
ภอศ. 301
เอเชียยุคใหม่ในสังคมโลก
3
EAS 301
Modern Asia in the World
ภอศ. 302
ความร่วมมือทางธุรกิจในอาเซียน
3
EAS 302
Business Cooperation in ASEAN
ภอศ. 401
ปรัชญาตะวันออก
3
EAS 401
Eastern Philosophy
หมวดวิชาเลือกเสรี (6 หน่วยกิต)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาอื่นๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือวิชาที่ได้รับอนุมัติโดยคณบดี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ
ภอจ. 110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1                                                  (3 หน่วยกิต)
ELC 110 Chinese for Communication I
ศึกษาความรู้พื้นฐานการใช้ภาษาจีน หลักการฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อนำไปใช้ติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน
ภอจ. 111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2                                                  (3 หน่วยกิต)
ELC 111 Chinese for Communication II
ศึกษาการใช้ภาษาจีน หลักการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อยกระดับความสามารถในการติดต่อสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
ภอจ. 120 การออกเสียงภาษาจีน                                                        (3 หน่วยกิต)
ELC 120 Chinese Phonetics
ศึกษาการออกเสียงในภาษาจีน เน้นสาระสำคัญในการออกเสียง ลักษณะพิเศษของเสียงในภาษาจีนเป็นหลัก
ภอจ. 121 การฟังและการพูดภาษาจีน 1                                            (3 หน่วยกิต)
ELC 121 Chinese Listening and Speaking I
ฝึกทักษะการฟังและการพูดโดยเน้นที่การฝึกทักษะสนทนาภาษาจีนเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
ภอจ. 130 การอ่านภาษาจีน 1                                                              (3 หน่วยกิต)
ELC 130 Chinese Reading I
ศึกษาและฝึกทักษะในการอ่าน โดยเน้นการเลือกข้อมูล การอ่านที่น่าสนใจและหลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาสามารถอ่านบทความภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภอจ. 140 การเขียนภาษาจีน                                                               (3 หน่วยกิต)
ELC 140 Chinese Writing
ศึกษาโครงสร้างและฝึกทักษะการเขียนอักษรจีน คำ วลีและประโยค
ภอจ. 201 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 1                                                   (3 หน่วยกิต)
ELC 201 Chinese Language and Culture I
ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนในชีวิตประจำวัน
ภอจ. 202 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2                                                   (3 หน่วยกิต)
ELC 202 Chinese Language and Culture II
ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนในการค้นคว้าทางวิชาการ
ภอจ. 222 การฟังและการพูดภาษาจีน 2                                            (3 หน่วยกิต)
ELC 222 Chinese Listening and Speaking II
ฝึกทักษะการฟังและการพูดเพื่อยกระดับความสามารถในการสื่อสารภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ภอจ. 231 การอ่านภาษาจีน 2                                                              (3 หน่วยกิต)
ELC 231 Chinese Reading II
ศึกษาและฝึกทักษะการอ่านภาษาจีน โดยเน้นการฝึกปฏิบัติในการอ่านภาษาจีนอย่างมีขั้นตอน เพื่อให้นักศึกษารู้เทคนิคในการอ่านภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ภอจ. 232 การอ่านข่าว                                                                         (3 หน่วยกิต)
ELC 232 News Reading
ศึกษาความเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมผ่านการติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆ
ภอจ. 241 ไวยากรณ์ภาษาจีน 1                                                          (3 หน่วยกิต)
ELC 241 Chinese Grammar I
ศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกฎไวยากรณ์ของภาษาจีนในเบื้องต้นได้
ภอจ. 242 ไวยากรณ์ภาษาจีน 2                                                          (3 หน่วยกิต)
ELC 242 Chinese Grammar II
ศึกษาไวยากรณ์ภาษาจีน ที่เน้นประโยคภาษาจีนที่ซับซ้อนขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ทางไวยากรณ์ไปแก้ไขปัญหาที่พบในการสื่อสารทางภาษาทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ดียิ่งขึ้น
ภอจ. 250 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ                                       (3 หน่วยกิต)
ELC 250 Chinese for Business Communication
ฝึกทักษะการสื่อสารเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ด้วยรูปแบบและเนื้อหาที่หลากหลาย
ภอจ. 260 วัฒนธรรมจีน                                                                        (3 หน่วยกิต)
ELC 260 Chinese Culture
ศึกษาสภาพความเป็นอยู่ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีการปฏิบัติต่อๆ กันมา รวมถึงทัศนคติของชาวจีนที่มีต่อข่าวสาร หรือเรื่องราวต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจในวัฒนธรรมของชาวจีน
ภอจ. 301 ภาษาจีนเพื่อการใช้งานในสำนักงาน                                                 (3 หน่วยกิต)
ELC 301 Chinese for Office Work
ศึกษาการใช้ภาษาจีน เพื่อการใช้งานในสำนักงาน
ภอจ. 302 ภาษาจีนเพื่องานบริการ                                                      (3 หน่วยกิต)
ELC 302 Chinese for Service Careers
ศึกษาการใช้ภาษาจีนในงานบริการด้านต่างๆ
ภอจ. 401 จีนศึกษา                                                                               (3 หน่วยกิต)
ELC 401 Chinese Studies
ศึกษา ค้นคว้า ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วรรณกรรมที่มีชื่อเสียงของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ภอจ. 467 ศึกษาดูงาน                                                                          (3 หน่วยกิต)
ELC 467 Field Trip
ศึกษาภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนผ่านการทัศนศึกษาในประเทศไทยหรือในสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้นักศึกษามีแรงกระตุ้นในการนำภาษาจีนไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ภจธ. 350 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจจีนเบื้องต้น                                             (3 หน่วยกิต)
ECB 350 Chinese for Business Introduction
ศึกษาธุรกิจจีนเบื้องต้น เน้นคำศัพท์และสำนวนในภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบของหน่วยงานทางธุรกิจ
ภจธ. 351 ภาษาจีนเพื่อหลักการจัดการ                                              (3 หน่วยกิต)
ECB 351 Chinese for Management Principles
ศึกษาภาษาจีนที่ใช้ในหลักการจัดการที่สำคัญ ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย การจัดการองค์กร และการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล
ภจธ. 352 ภาษาจีนเพื่อหลักการตลาด                                               (3 หน่วยกิต)
ECB 352 Chinese for Marketing Principles
ศึกษาภาษาจีนที่ใช้ในหลักการตลาด ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าและการบริการจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค แรงจูงใจในการซื้อสินค้า นโยบายการผลิต การจัดจำหน่าย และการตั้งราคาสินค้า รวมถึงการพัฒนาการตลาดให้มีประสิทธิภาพ
ภจธ. 353 ภาษาจีนเพื่อการจัดการผลิตภัณฑ์ และราคาระหว่างประเทศ                       (3 หน่วยกิต)
ECB 353 Chinese for International Product and Price Management
ศึกษาภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผลิตภัณฑ์และราคาระหว่างประเทศให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าต่างประเทศ
ภจธ. 354 ภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้าของจีน                         (3 หน่วยกิต)
ECB 354 Chinese for Chinese Economy and Trade
ศึกษาภาษาจีนที่เกี่ยวข้องกับทิศทางและนโยบายทางเศรษฐกิจและการค้าของจีนในปัจจุบัน เน้นการใช้กรณีศึกษาเพื่อฝึกให้นักศึกษามีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อปูพื้นฐานนักศึกษาให้มีความสามารถในการทำธุรกิจกับชาวจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต
ภจธ. 355 ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการเงินและการธนาคาร                      (3 หน่วยกิต)
ECB 355 Chinese for Finance and Banking
ศึกษาภาษาจีนที่ใช้ในธุรกิจการเงินและการธนาคาร
ภจธ. 360 บุคลิกภาพของนักธุรกิจยุคใหม่                                          (3 หน่วยกิต)
ECB 360 Personality of Businessman in New Era
ศึกษาทฤษฎีการพัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจในยุคปัจจุบัน
ภจธ. 361 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในสำนักงาน                                (3 หน่วยกิต)
ECB 361 Chinese for Office Communication
ศึกษาภาษาจีนที่ใช้ในสำนักงาน เพื่อให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภจธ. 362 ภาษาจีนเพื่อการนำเสนอและการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ                                               (3 หน่วยกิต)
ECB 362 Chinese for Business Presentation and Negotiation
ศึกษาทักษะการนำเสนอและการเจรจาต่อรองทางการค้าด้วยภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ภจธ. 363 ภาษาจีนเพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์            (3 หน่วยกิต)
ECB 363 Chinese for Advertising and Public Relations
ศึกษาภาษาจีนที่ใช้ในการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์
ภจธ. 400 สหกิจศึกษา (สำหรับแผนสหกิจศึกษา)                             (6 หน่วยกิต)
ECB 400 Cooperative Education
พื้นความรู้: สอบได้ สศ. 301
การฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับลักษณะวิชาเอก โดยได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา และต้องมีชั่วโมงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ทั้งนี้ผู้ศึกษาต้องเสนอรายงานการฝึกปฏิบัติงานตามที่สาขาวิชากำหนด
ภจธ. 412 การแปลล่ามภาษาจีนเชิงธุรกิจ                                          (3 หน่วยกิต)
ECB 412 Chinese Interpretation for Business
ศึกษาหลักการแปลภาษาจีนแบบล่าม เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านธุรกิจ
ภจธ. 456 ภาษาจีนเพื่อโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ                            (3 หน่วยกิต)
ECB 456 Chinese for International Logistics
ศึกษาภาษาจีนสำหรับการบริหารงานของฝ่ายจัดซื้อที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แหล่งที่จะซื้อสินค้าและการขนส่ง
ภจธ. 457 ภาษาจีนเพื่อการจัดการธุรกิจนำเข้าและส่งออก              (3 หน่วยกิต)
ECB 457 Chinese for Import-Export Management
ศึกษาภาษาจีนที่สัมพันธ์กับหลักการและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องของธุรกิจส่งออกและนำเข้าของบริษัทใหญ่ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งประกอบไปด้วยกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ภจธ. 458 ภาษาจีนเพื่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศในสถานการณ์ปัจจุบัน           (3 หน่วยกิต)
ECB 458 Chinese for International Business Management in Current Issues
ศึกษาภาษาจีนที่สัมพันธ์กับข่าวสารต่างๆ ทางด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศที่น่าสนใจในสถานการณ์ปัจจุบัน
ภจธ. 464 ภาษาจีนเพื่อพฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีน                             (3 หน่วยกิต)
ECB 464 Chinese for Chinese Consumer Behavior
ศึกษาภาษาจีนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคชาวจีน เน้นที่กลุ่มของผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันทางด้านสังคม ถิ่นที่อยู่อาศัย วัฒนธรรม และทัศนคติ
ภจธ. 465 สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ                                             (3 หน่วยกิต)
ECB 465 Seminar in international Business
ศึกษาปัญหา แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดในด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
ภจธ. 466 การค้นคว้าอิสระ                                                                  (3 หน่วยกิต)
ECB 466 Independent Studies
ศึกษาค้นคว้าหรือทำวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา