ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน
Bachelor of Arts Program in Airline Business Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการธุรกิจสายการบิน)
ศศ.บ. (การจัดการธุรกิจสายการบิน)
Bachelor of Arts (Airline Business Management)
B.A. (Airline Business Management)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 138  หน่วยกิต

.

บัณฑิตของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบินสามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ประกอบอาชีพต่าง ๆ ในธุรกิจสายการบิน เช่น
 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • พนักงานต้อนรับภาคพื้น
 • พนักงานในฝ่ายขนส่งสินค้าทางอากาศ
นอกจากนี้ ยังสามารถทำงานในองค์การและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน เช่น
 • บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรมศุลกากร
 • กรมการขนส่งทางอากาศ
 • สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
 • แผนกสำรองที่นั่งและจัดจำหน่ายบัตรโดยสารของบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว
ระบบการจัดการศึกษา
 • ระบบ
หลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ เป็นระบบทวิภาค แบ่งเวลาการศึกษาใน 1 ปีการศึกษาออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ และอาจมีภาคการศึกษาฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่ 2 ได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
ระบบการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ เป็นระบบทวิภาค แบ่งเวลาการศึกษาใน 1ปีการศึกษา ออกเป็น 3 ภาคการศึกษา ได้แก่ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาฤดูร้อน โดยภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์ ภาคการศึกษาฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละวิชาให้เท่ากับภาคการศึกษาปกติ
 • การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับสำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ อนึ่ง เวลาการศึกษาของภาคการศึกษาฤดูร้อน 3 ภาคการศึกษา ให้เทียบเท่ากับเวลาการศึกษาของภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาคพิเศษ ภาคการศึกษาฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษาบังคับ
 • การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
การดำเนินการหลักสูตร
 • วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม
ถึง เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม
ถึง เดือนพฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน
ถึง เดือนกรกฎาคม
 • คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักการเทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี โดยพิจารณาเป็นรายกรณี
3.ผ่านการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยกรุงเทพและระบบการคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4.นักศึกษาที่ขอโอนจากสถาบันอื่นตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เรื่องการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น
 • การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1. โดยการสอบคัดเลือกและคัดเลือกพิเศษในโครงการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2. โดยการสอบคัดเลือกร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  138  หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
     กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
9
หน่วยกิต
     กลุ่มวิชาบังคับ
15
หน่วยกิต
     กลุ่มวิชาเลือก
6
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
102
หน่วยกิต
      กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
39
หน่วยกิต
      กลุ่มวิชาเอก
48
หน่วยกิต
      กลุ่มวิชาโท
15
หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤต (9 หน่วยกิต)
อก. 011
ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติ
3
EN 011
English in Action
อก. 012
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
3
EN 012
English for Daily Life
อก. 013
ภาษาอังกฤษเพื่อการถ่ายทอดความคิด
3
EN 013
English for Expressing Ideas
กลุ่มวิชาบังคับ (15 หน่วยกิต)
ศท. 111
คุณค่าแห่งบัณฑิต
3
GE 111
Value of Graduates
ศท. 112
เทคโนโลยีสารสนเทศกับโลกอนาคต
3
GE 112
 Information Technology and the Future World
ศท. 113
ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์
3
GE 113
Thai Language for Creativity
ศท. 114
 พลเมืองไทย พลเมืองโลก
3
GE 114
Thai Citizens, Global Citizens
ศท. 115
สุนทรียภาพแห่งชีวิต
3
GE. 111
The Art of Life
กลุ่มวิชาเลือก (6 หน่วยกิต)
ศท. 116
ทักษะความเป็นผู้นำ
3
GE 116
Leadership Skills
ศท. 119
ภูมิปัญญาไทยและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3
GE 119
Thai Wisdom and Creative Economy
ข.หมวดวิชาเฉพาะ 102 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ (39หน่วยกิต)
ทร. 160
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการเบื้องต้น
3
HT 160
Introduction to Tourism and Hospitality Industry
ทร. 162
กฎหมายและจรรยาบรรณในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
3
HT 162
Law and Ethics in Tourism and Hospitality Industry
ทร. 164
บุคลิกภาพสำหรับบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ
3
HT 164
Personality for Service Professionals
ทร. 224
ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว
3
HT 224
Geography for Tourism
ทร. 261
จิตวิทยาบริการ
3
HT 261
Service Psychology
ทร. 263
การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ
3
HT 263
Marketing for Tourism and Hospitality
ทร. 265
วัฒนธรรมข้ามชาติเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
3
HT 265
Intercultural Studies for Tourism and Hospitality Industry
ทร. 266
การบัญชีและการจัดการทางการเงินสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยว และการบริการ
3
HT 266
Accounting and Financial Management for Tourism and Hospitality Industry
ทร. 269
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
3
HT 269
Communicative English for Tourism and Hospitality Industry
ทร. 363
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
3
HT 363
Human Resource Management in Tourism and Hospitality Industry
วิชาเอก (48 หน่วยกิต)
ธบ. 200
ธุรกิจสายการบิน
3
AB 200
Airline Business
ธบ. 201
การจัดการและการดำเนินงานท่าอากาศยาน
3
AB 201
Airport Management and Operations
ธบ. 205
ศัพท์เทคนิคในธุรกิจสายการบิน
3
AB 205
Aviation Terminology
ธบ. 221
การบริการผู้โดยสารภาคพื้น
3
AB 221
Ground Passenger Service
ธบ. 231
การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน
3
AB 231
In-flight Passenger Service
ธบ. 252
การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างเสริมภาพลักษณ์
3
AB 252
Personality Development and Image Grooming
ธบ. 311
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสำรองที่นั่งสายการบิน
3
AB 311
Information Technology for Airline Reservation
ธบ. 319
ภาษาอังกฤษเพื่อการสำรองที่นั่งและการจัดจำ
3
หน่ายบัตรโดยสาร
AB 319
English for Reservation and Ticketing
ธบ. 329
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสารภาคพื้น
3
AB 329
English for Ground Passenger Service
ธบ. 339
ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน
3
AB 339
English for In-flight Passenger Service
ธบ. 341
การขนส่งสินค้าทางอากาศ
3
AB 341
Air Cargo Management
ธบ. 401
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
3
AB 401
Customer Relations Management
ธบ. 402
การจัดการสายการบินเชิงกลยุทธ์
3
AB 402
Strategic Airline Management
ธบ. 411
ราคาและบัตรโดยสาร
3
AB 411
Fares and Tickets
ธบ. 465
การฝึกงาน
3
AB 465
Internship
หรือ
ธบ. 466
สหกิจศึกษาในธุรกิจสายการบิน
3
AB 466
Cooperative Education in Airline Business
ธบ. 468
สัมมนาธุรกิจสายการบิน
3
AB 468
Seminar in Airline Business
กลุ่มวิชาโท (15 หน่วยกิต)
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาความสนใจเฉพาะได้จนครบ 15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
กลุ่มวิชาโทการจัดการการท่องเที่ยว
ทท. 203
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
3
TM 203
Creative Tourism
ทท. 221
การจัดการการประชุม
3
TM 221
Introduction to MICE Management
ทท. 241
การจัดการธุรกิจเพื่อการพักผ่อนและบันเทิง
3
TM 241
Leisure and Entertainment Business Management
ทท. 324
การจัดการงานอีเวนท์
3
TM 324
Event Management
ทท. 341
กิจกรรมนันทนาการเพื่อการพักผ่อนและบันเทิง
3
TM 341
Recreational Activities for Leisure and Entertainment
ทท. 425
การจัดนิทรรศการ
3
TM 425
Exhibition Management
TM 445
การจัดการธุรกิจเรือสำราญ
3
ทท. 445
Cruise Business Management
ทท. 452
การจัดการงานเทศกาล
3
TM 452
Festival Management
ทท. 454
การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
3
TM 454
International Tourism
ทท. 456
การท่องเที่ยวภายในประเทศ
3
TM 456
Domestic Tourism
กลุ่มวิชาโทการจัดการการโรงแรม
กร. 231
การจัดการการโรงแรม
3
HM 231
Hotel Management
กร. 321
การจัดการการจัดเลี้ยง
3
HM 321
Banquet and Catering Management
กร. 333
กลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับธุรกิจโรงแรม
3
HM 333
Strategic Hotel Sales and Marketing
กร. 241
การจัดการธุรกิจสปา
3
HM 241
Spa Operations and Management
กร. 342
กายวิภาคศาสตร์สำหรับการนวดแผนไทย
3
HM 342
Anatomy for Thai Massage
กร. 441
การนวดแผนไทย
3
HM 441
Thai Massage
กร. 470
อาหารไทย
3
HM 470
Thai Cuisine
กร. 472
ขนมหวานไทย
3
HM 472
Thai Dessert
กร. 473
ขนมหวานแบบจัดใส่ถ้วยและจาน
3
HM 473
Verrines and Plated Dessert
กร. 474
ขนมอบขั้นพื้นฐาน
3
HM 474
Basic Patisserie
กร. 475
อาหารฟิวชั่น
3
HM 475
Fusion Food
กลุ่มวิชาโทภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
ทท. 402
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
3
TM 402
English Reading and Writing for Tourism
ทท. 411
ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการท่องเที่ยว
3
TM 411
Basic English for Tourism
ทท. 412
ภาษาอังกฤษสำหรับนักท่องเที่ยว
3
TM 412
Advanced English for Tourism
ทท. 415
ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
3
TM 415
English for Travel Agency
ทท. 428
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์
3
TM 428
English for Tour Guide
กลุ่มวิชาโทภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม
กร. 391
ภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานฝ่ายห้องพัก
3
HM 391
English for Room Division Operations
กร. 392
ภาษาอังกฤษสำหรับการโรงแรม
3
HM 392
English for Hotel
กร. 491
ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
3
HM 491
English for Hospitality Industry
กร. 492
ภาษาอังกฤษสำหรับเชฟ
3
HM 492
English for Chef
กร. 493
ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานสปา
3
HM 493
English for Spa Personnel
กลุ่มวิชาโทภาษาจีน
ภอจ. 201
ภาษาและวัฒนธรรมจีน 1
3
ELC 201
Chinese Language and Culture I
ภอจ. 202
ภาษาและวัฒนธรรมจีน 2
3
ELC 202
Chinese Language and Culture II
ภอจ. 301
ภาษาจีนเพื่อการใช้งานในสำนักงาน
3
ELC 301
Chinese for Office Work
ภอจ. 302
ภาษาจีนเพื่องานบริการ
3
ELC 302
Chinese for Service Careers
ภอจ. 401
จีนศึกษา
3
ELC 401
Chinese Studies
กลุ่มวิชาโทภาษาญี่ปุ่น
ภอญ. 201
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1
3
ELJ 201
Japanese Language and Culture I
ภอญ. 202
ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2
3
ELJ 202
Japanese Language and Culture II
ภอญ. 301
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้งานในสำนักงาน
3
ELJ 301
Japanese for Office Work
ภอญ. 302 ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานบริการ 3
3
ELJ 302
Japanese for Service Careers
ภอญ. 401
ญี่ปุ่นศึกษา
3
ELJ 401
Japanese Studies
หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Electives) 6 หน่วยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเสรีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่างๆ ที่คณะอนุมัติให้เป็นวิชาเลือกเสรี
วิชาเลือกเสรีในคณะ หน่วยกิต
ธบ. 206
การประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจสายการบิน
3
AB 206
Public Relations for Airline Business
ธบ. 251
เทคนิคการสื่อสารระหว่างบุคคล
3
AB 251
Interpersonal Communication Techniques
ธบ. 309
ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรสายการบิน
3
AB 309
English for Airline Personnel
ธบ. 349
ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอาหารในธุรกิจสายการบิน
3
AB 349
English for Airline Catering Management
ธบ. 351
ความปลอดภัยของผู้โดยสารสายการบิน
3
AB 351
Airline Passenger Safety
ธบ. 404
กฎหมายและข้อบังคับในธุรกิจการบิน
3
AB 404
Aviation Law and Regulations
ธบ. 405
การจัดการบริการสายการบินต้นทุนต่ำ 3
3
AB 405
Budget Airline Service Management
ธบ. 407
การศึกษาอิสระ
3
AB 407
Independent Study
ธบ. 408
การบริหารทรัพยากรการบิน
3
AB 408
Crew Resource Management
ธบ. 469
การพัฒนาทักษะผ่านประสบการณ์ในต่างประเทศ
3
AB 469
Skills Development through International Experience
วิชาเลือกเสรีนอกคณะ
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ทุกวิชาที่นักศึกษาสนใจ
ยกเว้นวิชาที่กำหนดให้เป็นวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อนับหน่วยกิตรวมไว้ในหมวดวิชาเลือกเสรี

หมวดวิชาธุรกิจสายการบิน

ธบ. 200 ธุรกิจสายการบิน                                                                                                                    ( 3 หน่วยกิต)

AB 200 Airline Business

ศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของธุรกิจสายการบินข้อมูลที่ใช้ในการให้บริการการบิน ภูมิศาสตร์การบิน การจัดตารางเวลา บัตรโดยสารและการคำนวณค่าโดยสาร การให้บริการผู้โดยสารทั่วไป การสำรองที่นั่ง ระเบียบพิธีการเข้า-ออกระหว่างประเทศ การขนส่งสินค้าทางอากาศและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบิน

ธบ. 201 การจัดการและการดำเนินงานท่าอากาศยาน                                                                    (3 หน่วยกิต)

AB 201 Airport Management and Operations

ศึกษารูปแบบการจัดการและการดำเนินงานท่าอากาศยาน การจัดการบริการด้านการบิน การบริการผู้โดยสารและสินค้า การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และการบริการซ่อมบำรุงเครื่องบินมีการศึกษานอกสถานที่

ธบ. 205 ศัพท์เทคนิคในธุรกิจสายการบิน                                                                                           (3 หน่วยกิต)

AB 205 Aviation Terminology

ศึกษาศัพท์เทคนิคที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของสายการบิน ทั้งที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร เครื่องบิน ตลอดจนอุปกรณ์และสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ธบ. 206 การประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจสายการบิน                                                                             (3 หน่วยกิต)

AB 206 Public Relations for Airline Business

ศึกษาบทบาทและความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ที่มีต่อธุรกิจสายการบิน กระบวนการประชาสัมพันธ์ องค์ประกอบ เทคนิคและวิธีการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในธุรกิจสายการบิน ตลอดจนศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่อาจเกิดขึ้น

ธบ. 221 การบริการผู้โดยสารภาคพื้น                                                                                                                (3 หน่วยกิต)

AB 221 Ground Passenger Service

ศึกษาบทบาทและความสำคัญของพนักงานต้อนรับภาคพื้น วิธีการบริการผู้โดยสารขาเข้าและขาออก รวมทั้งผู้โดยสารผ่าน เช่นการลงทะเบียนผู้โดยสาร การควบคุมน้ำ​หนักกระเป๋าการรับผู้โดยสารขาเข้า และหน้าที่อื่นๆ ที่ต้องเตรียมการ รวม ถึงการเตรียมเอกสาร และการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการ เรียนในห้องปฏิบัติการ

ธบ. 231 การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน                                                                                         (3 หน่วยกิต)

AB 231 In-flight Passenger Service

ศึกษาบทบาทและความสำคัญของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน วิธีการปฏิบัติงานทั้งในด้านการบริการ อาหาร และ เครื่องดื่ม การดูแลความปลอดภัย รวมถึงหน้าที่อื่นๆ ที่ต้องเตรียมก่อนนักบินนำ​เครื่องขึ้น ระหว่างเที่ยวบินและหลังเครื่อง บินลงจอด มีกรณีศึกษาเพื่อฝึกการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ เรียนในห้องปฏิบัติการ

ธบ. 251 เทคนิคการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล                                                                               (3 หน่วยกิต)

AB 251 Interpersonal Communication Techniques

ศึกษาเทคนิคการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งในวัฒนธรรมเดียวกันและต่างวัฒนธรรมจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์การ

ธบ. 252 การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างเสริมภาพลักษณ์                                                       (3 หน่วยกิต)

AB 252 Personality Development and Image Grooming

ศึกษาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ เช่น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ การมีภาพลักษณ์ที่ดีของบุคลากรในธุรกิจสายการบิน มารยาทในที่สาธารณะ การสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีการสร้างทัศนคติที่ดีต่องานบริการ การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า

ธบ. 309 ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรสายการบิน                                                                                                (3 หน่วยกิต)

AB 309 English for Airline Personnel

ศึกษาสำนวนโครงสร้างภาษาและศัพท์เทคนิคที่ใช้ในธุรกิจสายการบิน ทั้งการปฏิบัติงานในสำนักงานท่าอากาศยาน และบนเครื่องบินโดยเน้นทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การ ฟัง การ พูด การอ่าน และการเขียน

ธบ. 311 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสำรองที่นั่งสายการบิน                                                        (3 หน่วยกิต)

AB 311 Information Technology for Airline Reservation

พื้น ความ รู้: ธบ. 200

ศึกษาความเป็นมา และความสำคัญของระบบสำรองที่นั่ง ฝึกปฏิบัติเพื่อใช้ระบบในการสืบค้นข้อมูลและสำรองที่นั่งของ สายการบิน จัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธบ. 319 ภาษาอังกฤษเพื่อการสำรองที่นั่งและการจัดจำหน่ายบัตรโดยสาร                                  (3 หน่วยกิต)

AB 319 English for Reservation and Ticketing

ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานสำรองที่นั่งและการจำหน่ายบัตรโดยสาร คำศัพท์ รหัสและโครงสร้างประโยคที่ใช้ในการทำงาน เน้นทักษะการฟังและพูด

ธบ. 329 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสารภาคพื้น                                                                   (3 หน่วยกิต)

AB 329 English for Ground Passenger Service

ศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสารภาคพื้นในขั้นตอนต่างๆ ฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนมีการจำลองสถานการณ์จริงในห้องปฏิบัติการ

ธบ. 339 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน                                                           (3 หน่วยกิต)

AB 339 English for In-flight Passenger Service

ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการผู้โดยสารบนเครื่องบินในหัวข้อต่างๆ เช่น การบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน การบอกเวลา การประกาศเตือนภาวะฉุกเฉิน และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เน้นทักษะการฟังและการพูด มีการจำลองสถานการณ์จริงในห้องปฏิบัติการ

ธบ. 341 การขนส่งสินค้าทางอากาศ                                                                                                   (3 หน่วยกิต)

AB 341 Air Cargo Management

ศึกษาหลักการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ การบรรจุหีบห่อ วิธีการรับสินค้าประเภทต่างๆ การปฏิบัติต่อสินค้าอันตรายการกำหนดราคา การคำนวณอัตราภาษีศุลกากร กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ

ธบ. 349 ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอาหารในธุรกิจสายการบิน                                                   (3 หน่วยกิต)

AB 349 English for Airline Catering Management

ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจสายการบิน ศึกษาศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหารที่ใช้ในธุรกิจสายการบิน ตลอดจนวิธีและขั้นตอนของการบริการอาหารนานาชาติ

ธบ. 351 ความปลอดภัยของผู้โดยสารสายการบิน                                                                            (3 หน่วยกิต)

AB 351 Airline Passenger Safety

ศึกษาทฤษฎีและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความปลอดภัยแก่ผู้โดยสารและสัมภาระในขณะให้บริการด้านต่างๆ ของสาย การบิน ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือกู้ชีพผู้โดยสาร และการกู้ภัยในสถานการณ์ ต่างๆ

ธบ. 401 การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า                                                                                       (3 หน่วยกิต)

AB 401 Customer Relations Management

ศึกษาบทบาทและความสำคัญของความสัมพันธ์กับลูกค้าในธุรกิจการบริการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริการและความสัมพันธ์กับลูกค้า คุณภาพของการบริการ การบริหารความพึงพอใจ การจัดการข้อร้องเรียนและฝึกแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้กรณีศึกษา

ธบ. 402 การจัดการสายการบินเชิงกลยุทธ์                                                                                       (3 หน่วยกิต)

AB 402 Strategic Airline Management

ศึกษาความหมาย ทฤษฎี และความสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจสายการบิน การประเมินสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งแนวโน้มและการแข่งขันในธุรกิจ การวางแผน การกำหนดนโยบายขององค์การและแผนกต่างๆ ในองค์การ การควบคุมและการประเมินผล

ธบ. 404 กฎหมายและข้อบังคับในธุรกิจการบิน                                                                                 (3 หน่วยกิต)

AB 404 Aviation Law and Regulations

ศึกษากฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจการบิน การประยุกต์ใช้ ตลอดจนข้อบังคับต่างๆ ที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบินระหว่างประเทศ เช่น สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

ธบ. 405 การจัดการบริการสายการบินต้นทุนต่ำ                                                                               (3 หน่วยกิต)

AB 405 Budget Airline Service Management

ศึกษาหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ องค์ประกอบ และรูปแบบการบริการ ตลอดจนศึกษาโครงสร้างการบริหารงาน มาตรฐานการให้บริการ บุคลากรในแผนกต่างๆ การกำหนดกลยุทธ์การบริหารที่มีประสิทธิภาพ หลักการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขายและการตลาด

ธบ. 407 การศึกษาอิสระ                                                                                                                      (3 หน่วยกิต)

AB 407 Independent Study

ศึกษาและค้นคว้าในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสายการบินและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่ภายใต้การดูแลและประเมินผลของ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ธบ. 408 การบริหารทรัพยากรการบิน                                                                                                                 (3 หน่วยกิต)

AB 408 Crew Resource Management

ศึกษาหลักการบริหารทรัพยากรการบินเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการการบินโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่จำเป็นตลอดจนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น การตระหนักถึงสถานการณ์และภาวะแวดล้อม การทำงานเป็นทีม การตัดสินใจในภาวะวิกฤติ การแก้ไขปัญหา การสื่อสารระหว่างบุคคล มีการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่

ธบ. 411 ราคาและบัตรโดยสาร                                                                                                           (3 หน่วยกิต)

AB 411 Fares and Tickets

พื้นความรู้: ธบ. 311

ศึกษาหลักเบื้องต้นเกี่ยวกับราคาและการออกบัตรโดยสารปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งราคา การคำนวณราคาบัตรโดยสารตลอดจนภาษีประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การออกและอ่านบัตรโดยสารเน้นการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการสารสนเทศ

ธบ. 465 การฝึกงาน                                                                                                                              (3 หน่วยกิต)

AB 465 Internship

พื้นความรู้: ธบ. 200

นำความรู้และทักษะต่างๆ ที่ได้ศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการฝึกงานในบริษัทสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ท่าอากาศยานและบริษัทจัดจำหน่ายบัตรโดยสารสายการบิน ภายใต้การควบคุมและประเมินผลของคณาจารย์ร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

ธบ. 466 สหกิจศึกษาในธุรกิจสายการบิน                                                                                          (6 หน่วยกิต)

AB 466 Cooperative Education in Airline Business

พื้นความรู้: สอบได้ สศ. 301

ศึกษาระบบการทำงานจริงในสถานประกอบการ ในฐานะพนักงานของสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความพร้อมด้านงานอาชีพ จากการปฏิบัติงานพื้นฐานอย่างมีหลักการและเป็นระบบ นักศึกษาจะต้องมีการฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ ซึ่งเป็นงานที่มีคุณภาพหรือเป็นงานที่เน้นประสบการณ์ทำงาน (Work Integrated Learning) ที่ตรงกับสาขาวิชาชีพของนักศึกษาหรือโครงงาน (Project Based Learning) ที่เป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร รวมถึงมีการประเมินผลการทำงานจากคณาจารย์ร่วมกับสถานประกอบการ และนักศึกษาจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

ธบ. 468 สัมมนาธุรกิจสายการบิน                                                                                                       (3 หน่วยกิต)

AB 468 Seminar in Airline Business

พื้นความรู้: ธบ. 465 หรือ ธบ. 466

ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ รวมถึงแนวโน้มของธุรกิจสายการบิน โดยนักศึกษาจะได้รับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในวิชาชีพร่วมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนอภิปรายในประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไข

ธบ. 469 การพัฒนาทักษะผ่านประสบการณ์ในต่างประเทศ                                                           (3 หน่วยกิต)

AB 469 Skills Development through International Experience

ฝึกฝนและพัฒนาทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในธุรกิจสายการบิน เช่น การใช้ภาษาต่างประเทศ และการเข้าใจมุมมองและวัฒนธรรมของชาวต่างชาติ โดยการเดินทางไปศึกษาและใช้ชีวิตในต่างประเทศ