ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
Center for Cooperative Education and Professional Development :CCED

ฝึกงานจริง ได้หน่วยกิตเรียน ในบริษัทมืออาชีพ

facility3

สหกิจศึกษา [Cooperative Education] คืออะไร.

 • เป็นการเรียนการสอนที่ผสมผสานการเรียนรู้ ในห้องเรียนเข้ากับการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ

 • โดยงานที่นักศึกษาปฏิบัติจะเป็นงานที่ตรงกับสาขาวิชาที่นักศึกษาเรียน

สาเหตุที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบของสหกิจศึกษา

 • บัณฑิตขาดประสบการณ์จริงในการทำงาน

 • คุณภาพบัณฑิตไม่สามารถปฏิบัติงานจริงได้

 • บัณฑิตไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน

 • การปรับยุทธศาสตร์ทางการศึกษาระดับประเทศ

ลักษณะงานของสหกิจศึกษา

 • ให้นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่เสมือนพนักงานชั่วคราว

 • มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่แน่นอน และต้องเป็นงาน ที่มีคุณภาพตรงตามสายวิชาชีพของนักศึกษา

 • นักศึกษาต้องปฏิบัติงาน(ทำงาน)เต็มเวลา(Full Time)

 • ระยะเวลาปฏิบัติงานเต็ม 1 ภาคการศึกษา รวม 16 สัปดาห์

 • องค์กรผู้ใช้บัณฑิตต้องจ่ายค่าตอบแทน/สวัสดิการแก่นักศึกษาสหกิจศึกษาตามสมควร (ขึ้นอยู่กับนโยบาย)

สหกิจศึกษาช่วยพัฒนานักศึกษาหลายด้าน

 • นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้และเข้าใจชีวิตการทำงานตามสาขาวิชาชีพ

 • ใช้เวลาในการเรียนรู้งานน้อยลงและเข้าใจระบบงาน ในสถานประกอบการพร้อมทั้งปรับตัวได้เร็วขึ้น

 • นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงก่อนจบการศึกษาทำให้สามารถมองเห็นแนวทาง การประกอบอาชีพในอนาคต

ด้านวิชาการ

 • สามารถบูรณาการเนื้อหาวิชาการที่เรียนในห้องกับการปฏิบัติงานจริง

 • เข้าใจเนื้อหาทางด้านวิชาการมากขึ้น

 • กระตุ้นให้นักศึกษาใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำไปปฏิบัติงานจริง

 • มีโอกาสใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ประกอบการนำความรู้ทางวิชาการ

ด้านวิชาชีพ

 • เข้าใจลักษณะงานในสายวิชาชีพที่กำลังศึกษาได้ดียิ่งขึ้น

 • เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรในสายวิชาชีพที่ตนเองศึกษา

 • สร้างเครือข่ายกับบุคคลในสายวิชาชีพเดียวกัน

 • สร้างโอกาสในการหางานทำในอนาคต

ด้านสังคม

 • พัฒนาบุคลิกภาพให้ดีขึ้น และพัฒนาทักษะการสื่อสาร

 • พัฒนาทักษะในการร่วมงานกับบุคคลอื่น

 • สร้างนิสัยความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

 • สร้างนิสัยการใฝ่หาความรู้นอกห้องเรียน

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา

 1. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ของทุกหลักสูตร

 2. นักศึกษาหลักสูตรใดที่มีการฝึกงานแล้ว ถ้าต้องการเข้าร่วมโครงการ ขอให้ปรึกษากับหัวหน้าภาควิชา

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ผศ.สุวรรณา ตั้งทีฆะรักษ์
โทรศัพท์ 0 2902 0299 ต่อ 2674