ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำที่ได้รับการตีพิมพ์

ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจำที่ได้รับการตีพิมพ์

ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
ชื่ออาจารย์/นักวิจัย ชื่อผลงาน ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปี ของวารสารที่ตีพิมพ์/แหล่งเผยแพร่ View
ดร.ดวงธิดา  นันทาภิรัตน์ Key Drivers of Customers' Brand Image Perception through Online Hotel Booking Stage and Implications for Hotel Management. วารสารนานาชาติ Thammasat Review Volume 18 Number 1  ( January – June 2015) View
ดร.ดวงธิดา  นันทาภิรัตน์ Strategy of enhancing online brand image for hotel business. วารสารนักบริหาร ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2558) View
ดร.ดวงธิดา  นันทาภิรัตน์ An examination of the linkage between brand identity and brand image in the online context: An empirical study of hotel website. The International Conference on Tourism and Business Proceeding. Mahidol University International College (Thailand) and Lucerne University of Applied Sciences and Arts (Switzerland). 12-14 January 2015. View
ดร.สุปราณี พงษ์วุฒิธรรม(อ.ธีรวัฒน์  อิ่มประคองศิลป์) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การประชุมวิชาการระดับชาติ การสอนที่สร้างสรรค์: ความท้าทายในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องปองทิพย์ 1 อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ชั้น 9มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต View
ดร.ณัฐนุช วณิชย์กุล (ดร.ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ) ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการทัวร์พุทธภูมิของ บริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด วารสาร “สยามวิชาการ” ปีที่ 15 ฉบับที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2557 View
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ชื่ออาจารย์/นักวิจัย ชื่อผลงาน ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปี ของวารสารที่ตีพิมพ์/แหล่งเผยแพร่ View
อ.ปิยวุฒิ ศิริมงคล(รศ.กิ่งแก้ว ผศ.ณภัทร และ อ.ภรภัทร) อิทธิพลของความพึงพอใจในการทำงานและการเห็นคุณค่าในตนเองที่มีต่อความผูกพัน ต่อองค์กรเมื่อควบคุมและไม่ควบคุมปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานโรงแรม วารสารปัญญาภิวัฒน์ปีที่ 7 ฉบับที่ 1  (มกราคม-เมษายน 2558) View
อ.แสงเดือน รตินธร (ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย และ อ.อติภา อ่องเอี่ยม) โครงการพัฒนามาตรฐานการทดสอบและการฝึกอบรมบุคลากรแม่บ้านตามมาตรฐานอาเซียน (ผลงานวิจัยที่กระทรวงการท่องเที่ยวว่าจ้างให้ดำเนินการ) View

ภาควิชาการจัดการการโรงแรม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
ชื่ออาจารย์/นักวิจัย ชื่อผลงาน ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปี ของวารสารที่ตีพิมพ์/แหล่งเผยแพร่ View
อ.ธีรวัฒน์  อิ่มประคองศิลป์ และ ดร.สุปราณี พงษ์วุฒิธรรม ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การประชุมวิชาการระดับชาติ การสอนที่สร้างสรรค์: ความท้าทายในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องปองทิพย์ 1 อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ชั้น 9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต View
อ.โกสินทร์  ประสานเกลียว รางวัลชนะเลิศการจัดโต๊ะหมู่บูชา (หมู่ 7) ประเภทประชาชนทั่วไป โครงการเย็บร้อยค่อยจีบประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 5 ของกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 View
อ.โกสินทร์  ประสานเกลียว รางวัลชมเชยประกวดกระทงลอย ประเภทประชาชนทั่วไป โครงการเย็บร้อยค่อยจีบประดิษฐ์ใบตองระดับชาติ ครั้งที่ 5 ของกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 View
ดร.ชลวิช  สุธัญญารักษ์ และ นายอาณาเขต เอี่ยมสุเมธ แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาหมู่บ้านโปรตุเกส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประชุุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี View
ดร.ชลวิช  สุธัญญารักษ์ และ นางสาวทิพาพร ไตรบรรณ์ แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ กรณีศึกษาหมู่บ้านอรัญญิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การประชุุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี View
ดร.ชลวิช  สุธัญญารักษ์ และ นายอติเทพ กำแพงเสรี ปัจจัยความสำเร็จต่อการให้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชีย การประชุุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี View
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ชื่ออาจารย์/นักวิจัย ชื่อผลงาน ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปี ของวารสารที่ตีพิมพ์/แหล่งเผยแพร่ View
ผศ.ดร.สมยศ  วัฒนากมลชัย และ นางสาวพจวรรณ ภัทรศิลสุนทร การรับรู้อรรถประโยชน์และภูมิทัศน์การบริการที่มีต่อความภักดีสำหรับร้านกาแฟพรีเมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานคร วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 90 เมษายน-มิถุนายน 2558 View
ผศ.ดร.สมยศ  วัฒนากมลชัย  และอิศยา  พัฒนภักดี ปัจจัยและกระบวนการบริหารจัดการที่มีอิทธิพลและความสัมพันธ์กับระดับความสำเร็จในการประกอบธุรกิจโรงแรมบูติก ในเขตกรุงเทพมหานคร การประชุมวิชาการระดับชาติ การสอนที่สร้างสรรค์: ความท้าทายในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องปองทิพย์ 1 อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ชั้น 9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต View
ผศ.ดร.สมยศ  วัฒนากมลชัย  และอ.อติภา อ่องเอี่ยม (อ.แสงเดือน รตินธรและอ.ทรงวาด สุขเมืองมา) โครงการพัฒนามาตรฐานการทดสอบและการฝึกอบรมบุคลากรแม่บ้านตาม มาตรฐานอาเซียน (ผลงานวิจัยที่กระทรวงการท่องเที่ยวว่าจ้างให้ดำเนินการ) View
อ.อติภา อ่องเอี่ยม อ.ภรภัทร ชูแข และ ดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ รูปแบบการสร้างความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสายการบินราคาประหยัดสำหรับปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียน วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558 View

ภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ชื่ออาจารย์/นักวิจัย ชื่อผลงาน ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปี ของวารสารที่ตีพิมพ์/แหล่งเผยแพร่ View
ดร.คุณานันท์ สุขพาสน์เจริญ อ.ภรภัทร ชูแข และอ.อติภา อ่องเอี่ยม รูปแบบการสร้างความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ใช้บริการสายการบินราคาประหยัดสำหรับปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจอาเซียน วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2558  View
อ.ทรงวาด สุขเมืองมา (ผศ.ดร.สมยศ  วัฒนากมลชัย อ.อติภา อ่องเอี่ยม และ อ.แสงเดือน รตินธร) โครงการพัฒนามาตรฐานการทดสอบและการฝึกอบรมบุคลากรแม่บ้านตาม มาตรฐานอาเซียน (ผลงานวิจัยที่กระทรวงการท่องเที่ยวว่าจ้างให้ดำเนินการ) View

ภาควิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
ชื่ออาจารย์/นักวิจัย ชื่อผลงาน ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปี ของวารสารที่ตีพิมพ์/แหล่งเผยแพร่ View
รศ.เสาวภา วิชาดี Students' Learning Behavior Motivation and Critical Thinking in Learning Management Systems วารสาร Journal of Educators Online Volume 11 Number 3 (July 2014) 7/1/2014 View
รศ.เสาวภา วิชาดี Developing Reading and Summary Writing Abilities of Undergraduate Students through Transactional Strategies วารสาร  Research in Education Volume 92 November 2014 หน้า 59-71 View
รศ.เสาวภา วิชาดี อ.ธนกร ลิขิตาภิวัฒน์ และ ผศ.ดร. วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล Examining Materialistic Values of University Students in Thailand วารสาร International Journal of Psychological Research Volume 8 Number 1 (January-June 2015) View
รศ.เสาวภา วิชาดี Exploring Language Learning Anxiety and Anxiety Reducing Strategies of the First-year Students Taking a Foreign Language Course วารสาร Silpakorn University Journal of Social Sciences Humanities and Arts Volume 15 Number 1 (January-April) 2015.  View
ผศ.สมจิต บุราคร Disambiguation of the Text of Paragraph 2 of Section 68 of the Thai Constitution (2007): A Transformational Grammar Approach วารสาร Thammasat Review Volume 17 Number 2 (July-December 2014). View
ผศ.ดร.พวงเพขร โทนะวณิก Rhetorical Figures in Taglines: McQuarrie and Mick’s Classification วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 29 ฉบับที่  90 เมษายน – มิถุนายน 2558 View
ผศ.ณภัทร (รศ.กิ่งแก้ว อ.ปิยวุฒิ และอ.ภรภัทร) อิทธิพลของความพึงพอใจในการทำงานและการเห็นคุณค่าในตนเองที่มีต่อความผูกพัน ต่อองค์กรเมื่อควบคุมและไม่ควบคุมปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานโรงแรม วารสารปัญญาภิวัฒน์ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ( มกราคม-เมษายน 2558) View

ภาควิชาภาษาไทย

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
ชื่ออาจารย์/นักวิจัย ชื่อผลงาน ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปี ของวารสารที่ตีพิมพ์/แหล่งเผยแพร่ View
ผศ.สุวรรณา  ตั้งทีฆะรักษ์ การศึกษาเปรียบเทียบความหมายของชื่อร้านค้าที่สะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับสิริมงคลของคนไทยและคนจีน วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 (30) เดือนมกราคม – มิถุนายน ปี 2557 View
ผศ.นิภา  กู้พงษ์ศักดิ์ ผลของการสอนกลุ่มเล็กแบบดั้งเดิมและแบบสอนงานที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาการใช้ภาษาไทย วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 28 ใน ฉบับที่ 87 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2557 View
อ.วีระเกียรติ  รุจิรกุล  และผศ.สุวรรณา  ตั้งทีฆะรักษ์ กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญร่วมกับการประเมินตามสภาพจริงในรายวิชาศท.113 ภาษาไทยเพื่อการสร้างสรรค์ ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโวหาร ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การประชุมวิชาการระดับชาติ การสอนที่สร้างสรรค์: ความท้าทายในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องปองทิพย์ 1 อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ชั้น 9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต View
ผศ.อนนต์ ศรีศักดา ตำราความรู้ทั่วไปทางวรรณกรรมไทย (ใช้ขอตำแหน่งทางวิชาการ) View
อ.ภพ  สวัสดี และ รศ.ดร.สิริวรรณ นันทจันทูล Brand name Fashion Product Advertisements in Thai Women's Magazines: The Discourse which Reflects the Ideologies of Femininity The 8th International HUSOC Conference Academics-Research 2014: “Humanities and Social Sciences: Multidiscipline beyond Frontiers” is held between 18- 19 December 2014 at the Faculty of Humanities Kasetsart University Bangkok Thailand. View

ภาควิชาภาษาตะวันออกและเอเชียศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
ชื่ออาจารย์/นักวิจัย ชื่อผลงาน ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปี ของวารสารที่ตีพิมพ์/แหล่งเผยแพร่ View
อ.พีรวัส วรมนธนาเกียรติ การศึกษาเปรียบเทียบ "ตำราพิชัยสงครามซุนวู" ฉบับแปลภาษาไทยสามสำนวน วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ ปีที่9 ฉบับที่ 17 มกราคม-มิถุนายน 2557 View
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
ชื่ออาจารย์/นักวิจัย ชื่อผลงาน ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปี ของวารสารที่ตีพิมพ์/แหล่งเผยแพร่ View
ดร.ปานชีวา ภู่ขวัญพงษ์ การเปรียบเทียบตัวละครหลักและความเชื่อที่สะท้อนผ่านตำนานเรื่อง"แม่นาคพระโขนง"และ"นางพญางูขาว" กระแสวัฒนธรรม ปีที่ 16 ฉบับที่ 30 (กรกฎาคม – ธันวาคม  2558) View

ผลงานคณาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

ชื่ออาจารย์/นักวิจัย ชื่อผลงาน ชื่อ เล่มที่ และวัน เดือน ปี ของวารสารที่ตีพิมพ์/แหล่งเผยแพร่ View
รศ.กิ่งแก้ว  ทรัพย์พระวงศ์ บทบาทการส่งผ่านของอัตมโนทัศน์ในการศึกษาอิทธิพลของการคิดเชิงบวกและภูมิหลังของนักศึกษาที่มีต่อสุขภาวะทางจิต วารสารวิธีวิทยาการวิจัย  ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2558) View
รศ.กิ่งแก้ว และ อ.ภรภัทร (ผศ.ณภัทร และ อ.ปิยวุฒิ) อิทธิพลของความพึงพอใจในการทำงานและการเห็นคุณค่าในตนเองที่มีต่อความผูกพัน ต่อองค์กรเมื่อควบคุมและไม่ควบคุมปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานโรงแรม วารสารปัญญาภิวัฒน์ (ฉบับ มกราคม-เมษายน 2558) View
รศ.กิ่งแก้ว ผศ.ปรัศนีย์ อ.บรรพต และ อ.ณฐินี อิทธิพลของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบและความรู้เรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กระแสวัฒนธรรม ปีที่ 16 ฉบับที่ 29 (มกราคม-มิถุนายน 2558) View
ผศ.ยุบลวรรณ อ.บรรพต และ อ.มยุรี การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อประเมินผลงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในรายวิชา ศท.111 คุณค่าแห่งบัณฑิต โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด การประชุมวิชาการระดับชาติ การสอนที่สร้างสรรค์: ความท้าทายในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องปองทิพย์ 1 อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ชั้น 9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต View
ผศ.ยุบลวรรณ และ อ.ธณกนก การพัฒนาและการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมเชิงคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การประชุมวิชาการระดับชาติ การสอนที่สร้างสรรค์: ความท้าทายในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องปองทิพย์ 1 อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ชั้น 9 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต View
อ.วิไลพร คงเกิด Code Switching and Code Mixing in Facebook Conversations in English among Thai users  วารสารนักบริหาร ปีที่ 35 ฉบับที่ 1  (มกราคม-มิถุนายน 2558) View
Assoc.Prof.Dr.Ali Rahimi and R.Matsuoka Autonomy and Self-efficacy of College Students for Independent Digital Learning in Their Dead Time International Technology Education and Development Conference View
Assoc.Prof. Dr.Ali Rahimi and Rouhollah Askari Bigdeli Why Does Critical Literacy Hit a Snag in the Iranian EFL Setting The Colombian Applied Linguistics Journal Volume 17 Number 1 first semester 2015. View
Assoc.Prof.Dr.Ali Rahimi and Rouhollah Askari Bigdeli A Therapeutic Turn in Language Teaching  International Conference on "Language and Culture Education: Current Perspectives and Future Directions  Raktakanistha Hall Suan Dusit Rajabhat University Bangkok 22-23 July 2014 View
Assoc.Prof. Dr.Ali Rahimi and Rouhollah Askari Bigdeli The Dynamicity and Flexibility of EFL Teachers' Role Identities in Language Institutes ABAC Journal Vol. 34 No. 2 May-August 2014 pp. 46-55 View
Assoc.Prof. Dr.Ali Rahimi and Masoud Rahimi Instrumental motivation critical thinking autonomy and academic achievement of lranian EFL learners Issues in Educational Researcb 24(3) 2014 View
Assoc.Prof. Dr.Ali Rahimi and Mina Asadi Sajed The Interplay between Critical Pedagogy and Critical Thinking; Theoretical ties and practicalities Procedia – Social and Behavioral Sciences 136 (2014) 41 – 45 View
Assoc.Prof. Dr.Ali Rahimi  Tahereh Afrough and Mehrdad Zarafshan Foreign Language Learning Demotivation: A Construct Validation Study Procedia – Social and Behavioral Sciences 136 (2014) 49 – 53 View
Assoc.Prof. Dr.Ali Rahimi and Rouhollah Askari Bigdeli The Broaden-and-Build Theory of Positive Emotions in Second Language Learning Procedia – Social and Behavioral Sciences 159 (2014) 795 – 801 View
Assoc.Prof. Dr.Ali Rahimi & Niloofar Seyed Golshan and Hooman Mohebi Virtual Reality as a Learning Environment in Iranian EFL Context: Personal Technical and Pedagogical Procedia – Social and Behavioral Sciences 136 (2014) 234 – 239 View
Assoc.Prof. Dr.Ali Rahimi and Elham Daneshvar Written Corrective Feedback and Teaching Grammar  Procedia – Social and Behavioral Sciences 136 (2014) 217 – 221 View
Assoc.Prof. Dr.Ali Rahimi and Saberi M On the Effect of Personality and Efficacy on Second Language Instructors' performance Procedia – Social and Behavioral Sciences 136 (2014) 240 – 245 View
Assoc.Prof. Dr.Ali Rahimi and Dara Tafazoli Error Analysis In Technology-Mediated Communication: Focus On EFL Writing In Synchronous And Asynchronous Modes Of Communication Procedia – Social and Behavioral Sciences 136 (2014) 66 – 69 View
Dr. Tony Page From Morality to Medical Danger: Anti-Vivisectionism in the Novels of Three Late-Victorian/Early 20 – Century Writers MANUSYA:Journal of Humanities  Regular Issue Volume.18 Number 1 2015. View