สาส์นจากคณบดี

     สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ในฐานะแขกผู้มีเกียรติที่มีความประสงค์จะศึกษาหลักสูตรและรับรู้ข่าวสารอื่นๆของคณะในเว็บไซต์นี้ท่านจะพบกับรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆที่เปิดสอนในคณะซึ่งล้วนแต่สร้างขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์หลักๆอยู่สองสามประการคือเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศจนสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีจริยธรรม คุณธรรม ที่พึงประสงค์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติในอนาคตนอกจากนี้ท่านยังจะได้ทราบถึงความเคลื่อนไหวทางด้านวิชาการและกิจกรรมที่หลากหลายของคณาจารย์และนักศึกษาซึ่งล้วนแต่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มุ่งเน้นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ นอกเหนือไปจากการสร้างจิตสำนึกสาธารณะการสร้างความรักความสามัคคีและความผูกพันในหมู่คณะคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับคณาจารย์ นักศึกษาสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่องด้วยการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่รวมถึงการสร้างหลักสูตรใหม่ๆที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของโลกอนาคตเราทุกคนยินดีรับฟังความคิดเห็นและข้อแนะนำดีๆจากท่านที่จะช่วยให้เราบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

     ในนามของคณาจารย์และนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวทุกท่าน ดิฉันขอขอบคุณที่ท่านให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในครั้งนี้

     หวังว่าข้อมูลข่าวสารที่ได้เตรียมไว้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยและหวังว่าจะได้พบท่านโดยตรงในโอกาสต่อไป

ดร.สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว