ปรัชญา

บัณฑิตมีคุณภาพ ความคิดสร้างสรรค์ สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

ปณิธาน

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวจักเป็นสถาบันวิชาการที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่กอปรด้วยความรู้คู่คุณธรรม อีกทั้งรู้คุณค่าของภาษาและวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์

 • คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในระดับสากล มีความชำนาญในวิชาชีพการบริการ มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ และจิตสำนึกสาธารณะพันธกิจ

 • จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้วยหลักสูตรที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

 • ผลิตบัณฑิตให้มีความคิดสร้างสรรค์ จิตวิญญาณผู้ประกอบการ และความเป็นสากล อันเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 • พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ทันสมัยเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

 • ส่งเสริมนักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม ที่มหาวิทยาลัยต้องการส่งเสริม ได้แก่ จิตกุศล ความสามัคคี และยึดมั่นในชาติ ศาสน์ พระมหากษัตริย์

 • ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 • ให้บริการทางวิชาการที่มีคุณภาพแก่สังคม

 • ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยการ อนุรักษ์เผยแพร่ความรู้ และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

 • พัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

เป้าประสงค์

 1. มีการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการ การโรงแรม และการจัดการธุรกิจสายการบิน

 2. มีการผลิตบัณฑิตที่มีความตระหนักถึงคุณค่าของภาษาและวัฒนธรรม และมีความคิดสร้างสรรค์

 3. มีการผลิตบัณฑิตที่มีจิตสำนึกของผู้ประกอบการ สามารถประกอบอาชีพ ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม

 4. มีการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

 5. มีงานวิจัยด้านภาษา วัฒนธรรม วิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจสายการบินที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

 6. มีจำนวนงานวิจัยและนักวิจัยที่เหมาะสมตามเกณฑ์ของ สมศ.

 7. มีการบริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม

 8. มีโครงการและกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์

 9. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ค่านิยมองค์กร

สีประจำคณะ

สีเหลืองทอง หมายถึง แสงสว่าง ความรุ่งเรือง และการเริ่มต้นชีวิตที่ดี

สัญลักษณ์ประกอบด้วย

 • รูปดินสอ หมายถึง ความรู้ด้านภาษา

 • รูปอาคาร หมายถึง ความแข็งแกร่งทางวิชาการและความกลมกลืนของความเป็นไทยและความเป็นสากล

 • รูปเพชร หมายถึง การผสมผสานระหว่างความเป็นไทยและความเป็นนานาชาติ