โครงการ “HTM Counseling and CARE 2017”

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวได้จัดทีมคณาจารย์ HTM Counselor เพื่อให้นักศึกษามารับคำปรึกษาและคำแนะนำการเรียน ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.00 น. ณ ห้อง A5-1001 (Lab 1) ชั้น 10 อาคาร Tourism Tower มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต โดยมีนักศึกษามาเข้าร่วมในครั้งนี้ 210 คน ซึ่งในการรับคำปรึกษาและคำแนะนำการเรียนครั้งต่อไปที่นักศึกษาจะต้องมาพบเพื่อรายงานผลการสอบกลางภาคคือ กลางเดือนมีนาคม 2560

26
แบ่งปัน