เข้าร่วมโครงการ Bangkok Airways Open House Workshop

อ.ปิยวุฒิ ศิริมงคล อาจารย์ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยว และ อ.ศราวุทธ แจ้งใจดี อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน เข้าร่วมโครงการ Bangkok Airways Open House Workshop ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม Novotel Yangon Max สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จัดโดย สายการบิน Bangkok Airways

63
แบ่งปัน