ภาควิชาภาษาไทยยินดีต้อนรับนักศึกษาจีนจาก Guangdong University of Foreign Studies

อาจารย์วีระเกียรติ รุจิรกุล หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา ตั้งทีฆะรักษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมร่วมกับ Assoc. Prof. Luo Yiyuan รองคณบดี คณะภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก Prof. Wu Shengyang หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย เพื่อเตรียมรับนักศึกษาจีน จำนวน 20 คน จาก Gungdong University of Foreign Studies มาศึกษาภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ อาคาร Tourism Tower วิทยาเขตรังสิต

112
แบ่งปัน