ประกวดการแสดงผลงานการจัดดอกไม้พฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 11

นส.เพชรไพลิน ปิยะกานต์สกุล
นายสุเทพ สมบูรณ์ยิ่ง
นส.นัฏฐิณี นาคร้าย
นส.มนพรกนก รัตนธรรมสกุล
นายอมร หาญหมื่น
นายอัศนี ป้อมคำ
ภาควิชาการจัดการการโรงแรม

นางสาว กุลจิรา กิ่มเกิด
ภาควิชาภาษาอังกฤษ

น.ส.กนกภรณ์ กองพันธ์
ภาควิชาการจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร (Inter)
เข้าร่วมประกวดการแสดงผลงานการจัดดอกไม้พฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 11
หัวข้อต้นไม้ของพ่อ วันที่ 23 มกราคม 2560 ณ สนามหน้าศาลากลาง จ.ชลบุรี ได้รับรางวัล ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ (ประเภทประชาชน)
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (ประเภทนักศึกษา)

30
แบ่งปัน