นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน มาศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนจาก Guangdong University of Foreign Studies จำนวน 20 คน เดินทางมาเยี่ยมชมคณะและภาควิชา และเรียนสาขาวิชาภาษาไทย เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559

108
แบ่งปัน