ทัศนศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้

ภาควิชาการจัดการการท่องเที่ยวจัดโครงการทัศนศึกษา ณ ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 22 - 26 ธันวาคม 2560 เพื่อให้นักศึกษาวิชา TH403 Entrepreneurship in Tourism Industry ได้ฝึกทักษะต่างๆ ของผู้ประกอบการโดยมี ดร.ดวงธิดา นันทาภิรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ อ.ปิยวุฒิ ศิริมงคล ร่วมเดินทางไปกับนักศึกษา

25
แบ่งปัน