ต้อนรับและฟังบรรยายเกี่ยวกับการแข่งขัน Bartending ระดับอุดมศึกษา

อ.เจิมสุดา มานะกุล (หภ.กร.) และ อ.พันธุ์เทพ ทอเพ็งภูมาลัย อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการการโรงแรม ให้การต้อนรับและฟังบรรยายเกี่ยวกับการแข่งขัน Bartending ระดับอุดมศึกษา โดยมีคุณเจนณรงค์ ภูมิจิตร ซีเนียร์ แบรนด์ แอมบาสเดอร์ ของบริษัท Diageo Moet Hennessy (Thailand) Ltd. ให้คำแนะนำถึงรูปแบบการจัดแข่งขันโดยจำลองรูปแบบการแข่งขันระดับ World Class รวมถึงการให้การสนับสนุนการแข่งขัน เมื่อ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคาร Tourism Tower

6
แบ่งปัน