จัดอบรมบุคลากร

คณะมนุษย์ศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว จัดอบรมการสร้างสรรค์อีเมลสวยด้วยงานการฟฟิกแก่บุคลากร โดยมี อ.วิกร ปรัชญพฤทธิ์ เป็นวิทยากร วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 ณ ห้อง B4-505 วิทยาเขตรังสิต

69
แบ่งปัน