กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

คณาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของแก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เนื่องในวาระฉลองครบรอบ 35 ปี แห่งการสถาปนาคณะฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

39
แบ่งปัน